Privacy Policy

Privacy Policy

Monkey Vision respecteert de privacy van de bezoekers van haar onderneming en website. In het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Onze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren over welke persoonsgegevens wij gebruiken, waarom en wanneer wij gebruik mogen maken van jouw persoonsgegevens, hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij jouw persoonsgegevens delen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de relevante wetgeving).

Wij willen jou er graag op attent maken dat op overeenkomsten die wij met jou sluiten onze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze zijn te raadplegen via de volgende link:

https://www.monkeyvision.nl/algemene-voorwaarden/.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De huidige op de website beschikbare versie van ons privacyreglement is de enige versie die van toepassing is, zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Artikel 1 – Begrippen

  1. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt de informatie bedoeld waarmee je als persoon kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overstemming met de relevante wetgeving. In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens verwoord met het begrip “verwerken”.
  2. Website: www.MonkeyVision.nl (hierna ook: ‘de website’);
  3. De onderneming: Monkey Vision;
  4. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: de beheerder): Wouter Polman, gevestigd te Est aan de Molenstraat 6 (4185 NL), KvK nummer: 71714960.

Artikel 2 – Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens

Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens zowel direct, als indirect, van jouzelf dus en van derden. Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens ook van jouw opdrachtnemer, die betrokken is bij onze bedrijfsuitvoering.

Artikel 3 – Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou

Wij verwerken niet zomaar persoonsgegevens. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn om ons werk voor jou als klant zo goed mogelijk te kunnen doen. Wij verwerken van jou in ieder geval alle persoonsgegevens die nodig zijn om contact met jou op te nemen zoals: volledige naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Ook kan het zijn dat wij contactgegevens verwerken van gezinsleden en/of relaties wanneer dit nodig is.

Verder verwerken wij alle persoonsgegevens die nodig zijn voor het leveren van een optimale dienstverlening en persoonsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn om te verwerken, zoals financiële persoonsgegevens, Burgerservicenummer en ID, paspoort of rijbewijs. Onderdeel van persoonsgegevens die relevant zijn voor onze dienstverlening kunnen bijzondere persoonsgegevens zijn, zoals KVK / BTW nummer, klantgegevens, e-mailadressen, NAW gegevens, IP-adressen, telefoonnummer, marketing gegevens, interesses en demografische gegevens.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om onze diensten aan jou te kunnen verlenen.

Artikel 4 – Wij verwerken jouw persoonsgegevens met de volgende doelen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om een optimale dienstverlening te kunnen leveren. Dit houdt onder andere in dat wij die persoonsgegevens verwerken om jou aanbiedingen te kunnen doen, of om jou de nieuwsbrief te kunnen doen toekomen, of om facturen en offertes te kunnen sturen. Wij hebben jouw persoonsgegevens ook nodig om je te kunnen adviseren. Hiernaast hebben wij jouw persoonsgegevens nodig om met jou te communiceren of om contact met jou op te nemen.

Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Mocht het zijn dat wij jouw persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken, dan informeren wij jou hier vooraf over. Voor meer uitleg over onze doelen kunt je altijd contact met ons opnemen.

Artikel 5 – Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. Wij vragen jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Ook zijn wij wettelijk verplicht om deze persoonsgegevens te verwerken en zijn de persoonsgegevens noodzakelijk voor onze dienstverlening aan jou en de overeenkomst die wij met jou sluiten. In sommige gevallen zijn jouw persoonsgegevens noodzakelijk voor het bouwen en onderhouden van jouw website.

Artikel 6 – Statistieken en cookies

Monkey Vision houdt gebruiksgegevens bij van haar website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Monkey Vision verkocht aan derden. Teneinde het gebruiksgemak van de website van Monkey Vision te vergroten en om inzicht te krijgen in het gebruik van deze website, maakt de website van Monkey Vision gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens jouw bezoek op de website op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. De gegevens, die door op de website van Monkey Vision geplaatste cookies worden opgeslagen, zijn niet te herleiden tot een natuurlijk persoon. Evenmin wordt er bij deze cookies gebruik gemaakt van persoonsgegevens. Je kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment stopzetten of weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Voor het meten van statistieken maakt Monkey Vision op haar website gebruik van Google Analytics. Hiermee kan Monkey Vision, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends volgen en rapportages verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Monkey Vision geef je toestemming voor het verwerken van informatie op de wijze en voor de doeleinden als hiervoor omschreven. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, waarbij een IP-adres nadrukkelijk niet wordt meegestuurd. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt kun je meer lezen over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of verwijderen.

Artikel 7 – Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk. Wij hebben dan ook de volgende bewaartermijnen vastgesteld welke mede zijn bepaald door wettelijke verplichtingen: financiële persoonsgegevens bewaren wij 7 jaren. De analytische data bewaren wij 2 jaren. Overige persoonsgegevens worden gewist zodra de noodzaak tot bewaren vervalt.

Artikel 8 – Wie ontvangen jouw persoonsgegevens

Dit zijn partijen die betrokken zijn bij mailingen, nieuwsbrieven of voor het verwerken van onze administratie. Ook maken wij gebruik van zoekmachines en onderzoeksites. Voor onze marketing gebruiken wij Mailchimp, Facebook, Google Adwords, Analytics en Drive. Voor onze boekhouding gebruiken wij Moneybird (boekhoudprogramma) en A & A Midden Nederland (accountant). Voor onze hosting gebruiken bij ISDN (domeinregistratie), Vimexx (domeinregistratie & hosting), Trinos (hosting) en TransIP (domeinen). De overheid ontvangt gegevens indien dat wettelijk verplicht is. Wij gebruiken als projecttool voor het registeren en onderhouden van projecten, Asana.

De onderzoeksites meten gebruikersgedrag, verbeteren gebruikerservaringen, versturen onze nieuwsbrieven, verzorgen onze boekhouding en zorgen voor hosting. Jouw persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligd systeem en worden niet aan derden verstrekt, behoudens de wettelijke verplichtingen.

Artikel 9 – Beveiliging

Wij dragen zorg voor de beveiliging van jouw persoonsgegevens. Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregen genomen om jouw persoonsgegeven te beveiligen. Met onze verwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens.

Artikel 10 – Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen dan zullen wij hier melding van maken. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij jou aan onze website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Artikel 11 – Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken, zijn van jou persoonlijk. Daarom heb jij de volgende rechten:

Het recht om jouw toestemming in te trekken

Je hebt het recht om de toestemming die je hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, in te trekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere rechtsgrond, jouw persoonsgegevens niet meer verwerken.

Recht van Inzage

Op jouw verzoek zullen wij je meedelen of er iets, en zo ja wat, er met jouw persoonsgegevens is gebeurd. Wij zullen je dan informatie geven over de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van jouw persoonsgegevens. Ook zullen wij jou zo mogelijk meedelen welke periode jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en/of op welke basis waarvan die periode wordt bepaald.

Recht op rectificatie

Mocht het zo zijn dat wij onjuiste persoonsgegevens van jou verwerken, dan heb je het recht om deze door ons te laten aanpassen, te verbeteren of aan te vullen.

Recht op gegevenswissing

In sommige gevallen heb je recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten wissen. Hieraan zijn wel vereisten verbonden. Ook zijn er sommige uitzonderingen te maken die op onze organisatie van toepassing zijn.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt als betrokkene recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je bijvoorbeeld vindt dat wij niet de juiste persoonsgegevens van jou verwerken of wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig zouden verwerken.

Doe je een beroep op één van bovenstaande rechten? Dan brengen wij ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens op de hoogte hiervan.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan ons heeft verstrekt terug te krijgen. Wanneer het mogelijk is kunnen wij deze verstrekte persoonsgegevens rechtstreeks doorsturen naar een andere partij wanneer je hier om verzoekt.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. In dit bezwaar moet je onderbouwen waarom je een belang hebt bij het niet langer verwerken jouw persoonsgegevens.

Recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat geheel is gebaseerd op automatische besluitvorming of profilering wanneer dit gevolgen voor jou kan hebben.

Mededeling van inbreuk in verband met persoonsgegevens van betrokkene

Op het moment dat er een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor jou meebrengt, delen wij je dit zo snel mogelijk mee. Hier zijn uitzonderingen op. Wil je meer weten dan kun je contact met ons opnemen.

Wil je gebruik maken van uw rechten? Neem dan contact met ons op! Wanneer een verzoek bij ons binnenkomt met betrekking tot bovenstaande rechten dan moeten wij nagaan door wie zo’n verzoek wordt gedaan. Dit doen wij door van jou een kopie te vragen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. De pasfoto op het identiteitsbewijs mag worden afgeschermd. Wij behandelen alleen verzoeken op basis van jouw eigen persoonsgegevens.

Heb je nog vragen of zijn zaken onduidelijk? Neem dan via onderstaande gegeven contact met ons op:

Monkey Vision
Wouter Polman
Kerkenbos 1232 A
6546 BE Nijmegen
per email: [email protected] en via telefoonnummer: 024-2022068. 

Wat anderen over ons zeggen

We zijn erg tevreden met de nieuwe website voor ons gezelschap. We hebben de samenwerking met Monkey Vision als zeer prettig ervaren. De webbouwers hebben erg goed meegedacht met al onze wensen wat betreft het ontwerp en de content-vulling van de site. Goed bereikbare service en support. Fijne overdracht en ondersteuning bij gebruik van Wordpress-systemen en apps.
Muziektheater De P.
15:01 13 Oct 20
Top bedrijf. Zeer goed geholpen met het creëren van een website. De webdesign is geweldig geworden. Ik raad dit bedrijf aan iedereen aan!(Translated by Google)Top company. Helped very well with the creation of a website. The web design has become great. I recommend this company to everyone!
Sonja B.
07:24 25 Sep 20
Zeer fijn bedrijf! Erg klantvriendelijk en veel betrokkenheid. Ik heb een website laten maken en hij ziet er fantastisch uit en dat ook nog voor een aantrekkelijk prijskaartje. Ik kom zeker nog een keer langs!(Translated by Google)Very nice company! Very customer-friendly and a lot of involvement. I had a website made and it looks fantastic and for an attractive price tag. I will definitely come again!
Noemi Monteiro W.
12:43 23 Sep 20
Leuke mensen en fijn om mee samen te werken! echt een aanrader!
Joeri N.
08:04 23 Sep 20
Monkey Vision heeft voor ons een compleet nieuwe website weten te realiseren volledig naar onze wensen. De samenwerking is door ons als zeer prettig ervaren, aanrader!(Translated by Google)Monkey Vision has managed to realize a completely new website for us, completely according to our wishes. We experienced the cooperation as very pleasant, recommended!
Riocare R.
18:48 22 Sep 20
Laatst een website door jullie laten maken en ik ben er erg tevreden over!(Translated by Google)Have you recently made a website and I am very satisfied with it!
Dries
13:05 22 Sep 20
Zeer vriendelijk bedrijf uit Nijmegen, heel blij met mijn nieuwe website!(Translated by Google)Very friendly company from Nijmegen, very happy with my new website!
Frits H.
18:16 21 Sep 20
Ik heb een erg prettige ervaring gehad met Monkey Vision. Een jong, professioneel en creatief team dat heeft mij geholpen om het beste resultaat tot stand te brengen. Bedankt!(Translated by Google)I have had a very pleasant experience with Monkey Vision. A young, professional and creative team that has helped me to achieve the best result. Thanks!
Veenerick D.
18:08 21 Sep 20
Professioneel webbureau, fijne samenwerking. Heel blij met het resultaat!(Translated by Google)Professional web agency, great collaboration. Very happy with the result!
Gina M.
18:07 21 Sep 20
Ik heb een erg goede website laten maken bij Monkey Vision. Erg vriendelijke en professionele medewerkers!(Translated by Google)I had a very good website made at Monkey Vision. Very friendly and professional employees!
Tessa G.
18:12 18 Sep 20
ik heb een website laten maken en werd snel en professioneel geholpen. dankjewel!(Translated by Google)I had a website made and was helped quickly and professionally. thank you!
Jacqueline S.
20:30 17 Sep 20
Hele goede medewerkers heeeel vriendelijk. Ze helpen je goed en weten waar ze over praten. Ik ben erg te spreken over dit bedrijf!!!(Translated by Google)Very good employees, very friendly. They help you well and know what they are talking about. I am very pleased with this company !!!
elke B.
08:03 13 Sep 20
Mooie en goede website laten maken. De snelle en betrouwbare communicatie was prettig. Een aanrader!
Daphne R.
17:10 12 Sep 20
Ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Snel en accuraat met een goede kwaliteit.(Translated by Google)They say what they do and do what they say. Fast and accurate with good quality.
William S.
10:41 12 Sep 20
Ik heb bij dit bedrijf een Website laten maken. Er werd goed geluisterd naar mijn wensen en ik ben dan ook erg blij met het resultaat.(Translated by Google)I had a website made by this company. My wishes were carefully listened to and I am very happy with the result.
Bram G.
09:25 12 Sep 20
Mooie webdesign(Translated by Google)Beautiful web design
janneke van S.
08:00 12 Sep 20
Monkey Vision heeft voor mij een mooie, overzichtelijke en gebruiksvriendelijke WordPress website gemaakt. Monkey Visioen heeft voortdurend meegedacht en veel goede ideeën en voorstellen gedaan waardoor de site precies is zoals ik in gedachten had.(Translated by Google)Monkey Vision has made a beautiful, clear and user-friendly WordPress website for me. Monkey Visioen has constantly contributed ideas and made many good ideas and proposals, making the site exactly as I had in mind.
Tessa J.
17:22 09 Sep 20
Heb een website laten maken, echt super mooi geworden! Bedankt!!(Translated by Google)Have a website made, it has become really beautiful! Thanks!!
IEKS P.
18:30 08 Sep 20
Een enthousiast team, prettig in de communicatie, en bereid in alle details mee te denken. Duidelijk te merken dat ze veel kennis hebben van websites en webdesigns. Het resultaat is ver boven mijn verwachtingen, dikke 5 sterren!(Translated by Google)An enthusiastic team, pleasant in communication, and willing to think along in all details. It is clear to see that they have a lot of knowledge of websites and web designs. The result is far above my expectations, a big 5 stars!
Eline T.
22:21 07 Sep 20
Onlangs website laten maken. Heel professioneel en fijn contact! Top service. Raad ze zeker aan.(Translated by Google)Have a website made recently. Very professional and nice contact! Top service. Definitely recommend them.
Nora C.
13:11 07 Sep 20
Een mooie website geleverd, goed resultaat en fijne communicatie! Werkt professioneel dus zeer tevreden.(Translated by Google)A beautiful website delivered, good results and great communication! Works professionally so very satisfied.
An0uk
08:07 07 Sep 20
Hier een mooi webdesign laten maken, erg blij mee!(Translated by Google)Have a nice web design made here, very happy with it!
Maleen D.
05:54 07 Sep 20
goede ervaring, goed webdesign(Translated by Google)good experience, good web design
Mika
05:42 07 Sep 20
Een fijne Wordpress website(Translated by Google)A nice Wordpress website
Lianne van E.
21:15 06 Sep 20
Betrouwbaar en professioneel webbureau. Ze hebben goede tips en ideeën en de website die ze gemaakt hebben ziet er geweldig uit!
Carmen K.
18:37 06 Sep 20
Ik ben erg tevreden over de website die Monkey Vision heeft gemaakt. Ze denken goed met je mee en het resultaat is erg professioneel.(Translated by Google)I am very satisfied with the website that Monkey Vision has made. They think along with you and the result is very professional.
Koen V.
18:26 06 Sep 20
Website laten maken, zeer mooi webdesign(Translated by Google)Have a website made, very nice web design
Joeri F.
11:00 06 Sep 20
Mooie en goede website laten maken. Snelle service. Goed contact. Vriendelijk. Goede prijs-kwaliteitverhouding.(Translated by Google)Have a nice and good website made. Quick service. Good contact. Friendly. Good value for money.
Jolanda S.
20:39 05 Sep 20
Monkey Vision heeft een website voor me gemaakt. Zeer tevreden over het resultaat, zag er mooi en professioneel uit!(Translated by Google)Monkey Vision made a website for me. Very satisfied with the result, looked beautiful and professional!
Laura Van den B.
17:42 05 Sep 20
Mooi webdesign laten maken! makkelijk in gebruik(Translated by Google)Have a beautiful web design made! easy to use
Frank van den B.
17:37 05 Sep 20
Mooie website laten maken, ze zijn betrouwbaar en snel in de communicatie(Translated by Google)Have a nice website made, they are reliable and fast in communication
Laura Van Den B.
17:28 05 Sep 20
Heel fijn bedrijf! Prettige en snelle communicatie. Heb hier mijn website laten maken.(Translated by Google)Very nice company! Pleasant and fast communication. Had my website made here.
Jorel J.
13:52 05 Sep 20
Mooie en goede website laten maken! Betrouwbaar en snel. En voor een goede prijs! Zeker een aanrader !(Translated by Google)Have a beautiful and good website made! Reliable and fast. And for a good price! Highly recommended !
Shauna Van S.
13:48 05 Sep 20
site laten maken , denken met je mee en veeeel kennis in huiszeker een aanrader(Translated by Google)site made, think along with you and a lot of knowledge in-househighly recommended
Christiaan Folkert T.
09:48 04 Sep 20
Monkey Vision heeft voor mij een website gemaakt, zeer tevreden over het resultaat! Zeker een aanrader.
Minke van B.
19:40 03 Sep 20
Super webbureau, word vakkundig geholpen. Snel en fijne communicatie.(Translated by Google)Super web agency, expert help. Fast and pleasant communication.
Milou H.
19:30 03 Sep 20
helemaal tevreden over dit Webbureau, top service(Translated by Google)completely satisfied with this Web agency, top service
Jamie Lee S.
13:23 03 Sep 20
Tof bedrijf! Ik ben echt super blij met mijn website die ik bij Monkey Vision heb laten maken. Zeer vlotte communicatie + ze luisteren heel nauwkeurig naar jou ideeën, dat vond ik heel erg fijn. Dus wie nog een website wilt laten maken, bij Monkey Vision moet je zijn!(Translated by Google)Great company! I am really happy with my website that I had made at Monkey Vision. Very smooth communication + they listen very carefully to your ideas, I really liked that. So whoever wants to have a website made, Monkey Vision is the place to be!
Samuel M.
19:57 02 Sep 20
Heel erg fijn webbureau. Goede service en zeer vriendelijk en behulpzaam.(Translated by Google)Very nice web agency. Great service and very friendly and helpful.
Rosanne V.
19:15 02 Sep 20
Top ervaring gehad met monkey vision. Ze zijn een professioneel bedrijf met jonge werknemers die echt weten waar ze over praten! Zeker een aanrader als je een website nodig hebt.(Translated by Google)Had great experience with monkey vision. They are a professional company with young employees who really know what they are talking about! Definitely recommended if you need a website.
Iva H.
17:02 02 Sep 20
Mooie en goede website laten maken! Betrouwbaar en snel. En voor een goede prijs!(Translated by Google)Have a beautiful and good website made! Reliable and fast. And for a good price!
Julie S.
11:37 02 Sep 20
Jong dynamisch bedrijf met goede communicatie en behulpzaam qua ideeen inzake je website. Super bedrijf en up to date!
Karin Van B.
20:22 01 Sep 20
Als het gaat om transparant en kwaliteit dan is Monkey Vision zeker een aanrader. Ik ben dik tevreden met mijn nieuwe website!
Talha O.
19:56 01 Sep 20
Jong ambitieus bedrijf met een boel creativiteit. Ze luisteren en communiceren goed en dat komt het resultaat ten goede. Helemaal tevreden met de site en de service die ze hebben geboden.(Translated by Google)Young ambitious company with a lot of creativity. They listen and communicate well and that benefits the result. Completely satisfied with the site and the service they provided.
Barend V.
12:27 16 Jun 20
Mooie website laten maken in Nijmegen!(Translated by Google)Have a beautiful website made in Nijmegen!
Jessie S.
15:56 13 Jun 20
Ik ben heel tevreden over Monkey Vision! Ze reageren snel, denken mee en helpen je graag en goed!(Translated by Google)I am very satisfied with Monkey Vision! They respond quickly, think along and are happy to help you!
Femke van H.
11:13 11 Jun 20
Monkey Vision heeft een mooie website voor mij gemaakt. Ze hebben veel kennis en denken goed mee! Top webbureau!(Translated by Google)Monkey Vision made a nice website for me. They have a lot of knowledge and think along! Top web agency!
Anne
08:14 08 Jun 20
Monkey Vision heeft een geweldige webshop voor me gemaakt. Zeer goed te vinden en alleen maar positieve reacties van klanten hier op gekregen. Top team!(Translated by Google)Monkey Vision has made a great webshop for me. Very easy to find and only received positive reactions from customers. Top team!
Lyda de W.
10:52 20 May 20
Erg tevreden met het resultaat! Fijn team om mee samen te werken, denken mee en zijn goed bereikbaar.(Translated by Google)Very satisfied with the result! Great team to work with, think along and are easily accessible.
Kim de J.
18:25 19 May 20
Erg mooie website laten maken, nóg beter dan wat ik ervan verwacht had!(Translated by Google)Have a very nice website made, even better than what I expected!
guus P.
08:54 11 May 20
Het team van Monkey Vision heeft onze nieuwe website gemaakt en wij zijn zeer tevreden! Erg vlotte en duidelijke communicatie en alle afspraken worden nagekomen! Wij hebben contact opgenomen na het lezen van de reviews en hopen dat eventuele nieuwe klanten dat ook gaan doen. 5+ sterren!(Translated by Google)The Monkey Vision team has created our new website and we are very satisfied! Very smooth and clear communication and all agreements are met! We contacted us after reading the reviews and hope that any new customers will do the same. 5+ stars!
Houthandel J.
20:27 21 Apr 20
Fijn bedrijf om mee samen te werken. Duidelijke communicatie en onze websites zijn er lekker snel en soepel door geworden. Aanrader!(Translated by Google)Nice company to work with. Clear communication and our websites have become nice and fast and smooth. Recommended!
Ties den D.
05:08 16 Apr 20
Een betere partij dan Monkey Vision ben ik nog niet tegengekomen. Snel, betrouwbaar, eerlijk en scherp geprijsd. Complimenten aan het team en echte aanrader!(Translated by Google)I have not come across a better party than Monkey Vision. Fast, reliable, fair and competitively priced. Compliments to the team and highly recommended!
Matthijs K.
19:17 14 Apr 20
Top bedrijf wat uitblinkt in communicatie en bereikbaarheid. Denken conceptueel goed mee en staan altijd voor je klaar!(Translated by Google)Top company that excels in communication and accessibility. Conceptually think along and are always there for you!
Teun A.
22:40 09 Apr 20
Wouter en zijn team zijn echt toppers! Ze staan altijd voor je klaar en geen opdracht is te groot (of klein!). De communicatie verloopt erg goed en iedereen is altijd erg vriendelijk, ook al zit er soms druk achter een bepaalde deadline bijvoorbeeld.Ik ben zelf freelancer en als mijn klanten vragen hebben zal ik ze altijd Monkey Vision aanraden!Bedankt Monkey Vision!(Translated by Google)Wouter and his team are really great! They are always there for you and no assignment is too big (or small!). Communication is very good and everyone is always very friendly, even though there is sometimes pressure behind a certain deadline, for example.I am a freelancer myself and if my customers have questions I will always recommend Monkey Vision!Thanks Monkey Vision!
Quirine W.
15:09 03 Apr 20
denken goed mee met de opdrachtgever(Translated by Google)think along with the client
Jan Van S.
12:52 27 Mar 20
Super blij met de website en de communicatie is top! Aanrader(Translated by Google)Super happy with the website and the communication is great! Recommended
Ruud S.
11:55 05 Mar 20
Communicatie is goed, ook goed bereikbaar buiten kantoortijden. Regelen alles voor je website goed voor je. Hebben verstand van wat ze doen(Translated by Google)Communication is good, also easily accessible outside office hours. Arrange everything for your website well for you. Understand what they do
lennard T.
18:46 25 Feb 20
Mooie website laten maken! Snel geholpen. Top webbureau.(Translated by Google)Have a nice website made! Helped quickly. Top web agency.
janne M.
13:08 05 Feb 20
Laatst een website laten maken. Goede service met een tof eindresultaat!(Translated by Google)Have a website created recently. Good service with a great end result!
daan M.
14:23 29 Jan 20
Prima team mensen dat mijn goedwerkende vernieuwde website binnen korte tijd heeft gerealiseerd. Communicatie is top, korte lijnen en snelle reacties op vragen of aanpassingen.(Translated by Google)Great team of people who realized my well-functioning new website in a short time. Communication is top notch, short lines and quick responses to questions or adjustments.
Marian Z.
14:18 13 Jan 20
Goed bedrijf, snelle reactie en begrijpt direct wat de wensen zijn en vertaald dat snel in een professionele website, maar adviseert ook en dat is voor een ondernemer prettig, zeker als je als ondernemer geen kennis heb. Indien de website aangepast of veranderd moet worden is hierin ook de service snel en goed. Aanrader!(Translated by Google)Good company, quick response and immediately understand what the wishes are and that quickly translated into a professional website, but also advises and that is nice for an entrepreneur, especially if you as an entrepreneur have no knowledge. If the website needs to be adjusted or changed, the service is also fast and good. Recommended!
John J.
09:28 09 Jan 20
Wij zochten voor ons bedrijf een webbureau in Nijmegen om een nieuwe website bij te laten maken. Monkey Vision reageerde snel en heeft een prachtige website voor ons gemaakt! Absolute aanrader! 🎉(Translated by Google)We were looking for a web agency for our company in Nijmegen to have a new website made. Monkey Vision responded quickly and created a beautiful website for us! Absolute must! 🎉
Berend
10:55 27 Dec 19
Goede serves en helpen je snel met elk probleem!!(Translated by Google)Good serves and help you quickly with any problem !!
Hans van der V.
16:26 19 Dec 19
Deskundig, snel en toegewijd. Prettige goed afgestemde samenwerking. Prachtig resultaat.(Translated by Google)Expert, fast and dedicated. Pleasant well coordinated cooperation. Great result.
Marianne van der B.
12:39 06 Dec 19
De service van Monkey Vision is top! Het duurde aanvankelijk even voordat we elkaars taal verstonden en juist in die fase hebben we de doortastende aanpak erg gewaardeerd. Monkey Vision bedankt voor jullie inzet. De Vereniging van NEI therapeuten is erg tevreden met haar nieuwe website!(Translated by Google)The service of Monkey Vision is top! It took a while before we understood each other's language, and it was precisely in that phase that we really appreciated the thorough approach. Monkey Vision thanks for your efforts. The Association of NEI Therapists is very satisfied with its new website!
Vicky L.
12:09 06 Dec 19
They react very quickly, help you with every obstacle and charge a really reasonable price! Very happy with this team! 🙂
Matteo B.
10:23 05 Dec 19
Onze website laten maken door Monkey Vision. Een groep enthousiaste creatievelingen die als een team werken, zoals een team bedoeld is. Ze zijn goed op elkaar ingespeeld en zijn niet te beroerd om elkaars werk over te nemen als dat nodig is. Overleggen goed, komen met goede ideeën en zijn zeer flexibel. Wij zijn zeer tevreden. Keep on doing the good work guys!(Translated by Google)Have our website made by Monkey Vision. A group of enthusiastic creatives who work as a team, as a team intended. They are well attuned to each other and are not too bad to take over each other's work if necessary. Discuss well, come up with good ideas and are very flexible. We are very satisfied. Keep on doing the good work guys!
Mijn C.
15:32 27 Nov 19
Website volledig naar wens gebouwd, ook meteen een kickstart gekregen door het SEO starterpakket. Zeker een partij om aan te raden!(Translated by Google)Website completely built to your liking, also immediately got a kickstart by the SEO starter package. Certainly a party to recommend!
Luuk V.
11:02 08 Nov 19
Super fijn geholpen!(Translated by Google)Super nice help!
Melanie P.
10:43 01 Nov 19
Bedankt Monkeyvision voor de prachtige website ! Gezellige mensen en een top website. Monkeyvision heeft de website gemaakt hoe ik het voor ogen had, alles werkt perfect en ziet er ook nog is super gaaf uit. 100% een aanrader om jou website te laten maken !!(Translated by Google)Thank you Monkeyvision for the beautiful website! Nice people and a great website. Monkeyvision made the website how I had it in mind, everything works perfectly and it also looks super cool. 100% recommended to have your website made !!
Djanilla Van den H.
08:26 04 Oct 19
In het oerwoud van webbouwers springt het topteam van deze monkeys eruit! Helder advies, slimme oplossingen & een vlotte vriendelijke service. Ik zou dit bedrijf zeker aanraden!(Translated by Google)In the jungle of web builders, the top team of these monkeys stand out! Clear advice, smart solutions & a smooth friendly service. I would definitely recommend this company!
Milou S.
08:00 04 Oct 19
Monkey Vision is een super club! Website snel geleverd, snelle reactie op vragen en erg klantvriendelijk!(Translated by Google)Monkey Vision is a super club! Website delivered quickly, quick response to questions and very customer friendly!
Tim van D.
17:20 03 Oct 19
Top website laten maken!(Translated by Google)Have a top website made!
Bookings The Cabin A.
16:07 03 Oct 19
Top website laten maken!(Translated by Google)Have a top website made!
Droomidee - M.
16:03 03 Oct 19
Alles goed zonder problemen.(Translated by Google)Everything good without problems.
Herman J.
11:47 20 Aug 19
Toppers, werken snel, accuraat en denken mee!(Translated by Google)Toppers, work quickly, accurately and think along!
Jeffrey van E.
12:49 18 Jul 19
Al ruim een jaar onze betrouwbare partner in alles wat met web te maken heeft. Zeker een aanrader als je opzoek bent naar een snelle, kwalitatieve web agency!(Translated by Google)Our reliable partner in everything that has to do with web for more than a year. Definitely recommended if you are looking for a fast, high-quality web agency!
Mark N.
10:32 17 Jul 19
Enorm fijn partij om mee samen te werken. Als eigenaar van een full service mediabureau werk ik graag samen met Wouter en zijn technische team. Bij problemen schieten ze gelijk te hulp. Ze maken duidelijke afspraken en zijn zeer vertrouwelijk!Monkey Vision heeft ons nooit voor aap laten staan bij onze klanten ;)(Translated by Google)Very nice party to work with. As the owner of a full service media agency, I enjoy working together with Wouter and his technical team. They immediately come to the rescue in case of problems. They make clear agreements and are very confidential!Monkey Vision has never let us stand for our customers;)
Haris P.
09:36 17 Jul 19
Monkey Vision is zeker een aanrader! Bij Monkey Vision zijn ze professioneel en gedreven! Altijd behulpzaam en als ik vragen heb, kan ik altijd bij ze terecht! Echte toppers!(Translated by Google)Monkey Vision is definitely recommended! At Monkey Vision they are professional and driven! Always helpful and if I have questions, I can always contact them! Real toppers!
Frederique S.
20:50 16 Jul 19
Het team van Monkey Vision luistert goed naar de wensen die je hebt als ondernemer en vertaalt dit naar een goed werkende website. Zeer blij met het resultaat en ook zeker groot pluspunt dat zij voor volledige ontzorging gaan. Aanrader!(Translated by Google)The Monkey Vision team listens carefully to the wishes you have as an entrepreneur and translates this into a properly functioning website. Very happy with the result and certainly a big plus that they go for complete unburdening. Recommended!
Ilias S.
19:12 15 Jul 19
Het Monkey Vision team is erg meedenkend/adviserend gedurende de ontwikkeling van de website. Buiten de ontwikkeling om, voorzien zij ons ook nog eens van handige tools/tips op het gebied van marketing.(Translated by Google)The Monkey Vision team is very cooperative / advising during the development of the website. Outside of development, they also provide us with useful tools / tips in the field of marketing.
Frank P.
12:37 12 Jul 19
Monkey Vision heb ik mijn nieuwe website laten maken en echt 'wauw' , het resultaat mag er wezen! Echt een top bedrijf! 🙂 Ze denken vanuit de klant en nemen echt de tijd om jouw wensen en eisen te bespreken. Hier kunnen nog veel andere bedrijven van leren..(Translated by Google)I have had Monkey Vision make my new website and really 'wow', the result is amazing! Really a top company! 🙂 They think from the customer's perspective and really take the time to discuss your wishes and requirements. Many other companies can learn from this ..
Marleen H.
09:42 12 Jul 19
Super bedrijf, heel klantvriendelijk, denken mee en zijn erg deskundig!(Translated by Google)Super company, very customer friendly, think along and are very knowledgeable!
Dierenspecialist W.
13:42 11 Jul 19
Na verschillende webbureaus eindelijk een partij gevonden die doet wat ze beloven, afspraken nakomen en heldere prijzen communiceren. Specialisten zou ik ze zeker willen noemen, ze maken niet alleen prachtige, onderscheidende websites maar zorgen ook dat je uitstekend vindbaar bent. Jullie zijn toppers Monkeys!(Translated by Google)After several web agencies finally found a party that does what they promise, keep their promises and communicate clear prices. I would certainly like to call them specialists, they not only make beautiful, distinctive websites but also ensure that you are excellent to find. You are the best Monkeys!
Mirjam de H.
13:35 11 Jul 19
Monkey Vision heeft ons zeer goed geholpen met het ontwikkelen van onze site! Medewerkers zijn vriendelijk, professioneel en niets is te veel. Onze verwachtingen zijn overtroffen, zeker gezien de scherpe prijs die standaard gehanteerd wordt.(Translated by Google)Monkey Vision has helped us very well with the development of our site! Employees are friendly, professional and nothing is too much. Our expectations have been exceeded, especially given the competitive price that is used as standard.
Nick R.
13:31 11 Jul 19
Snelle service, mooie website!(Translated by Google)Fast service, nice website!
R. J.
13:20 11 Jul 19
Monkey Vision heeft voor mij niet alleen een hele mooi website gemaakt maar ook meegeholpen aan het ontwerpen/maken van mijn logo. Door het stellen van een paar, simpele, vragen weten zij heel goed hoe ik mijn website graag zou willen hebben. Na de eerste opzet mocht ik er op schieten en hebben zij goed en snel mijn op- aanmerkingen verwerkt. Ze reageren heel snel op vragen en denken echt met je mee. Ik ben heel blij met alles wat ze voor mij hebben gedaan. En ik heb nu een super gave website én logo!! Monkey Vision Team bedankt!(Translated by Google)Monkey Vision has not only made a very nice website for me, but also helped to design / make my logo. By asking a few simple questions, they know very well how I would like my website to be. After the first set-up I was allowed to shoot at it and they processed my comments well and quickly. They respond very quickly to questions and really think along with you. I am very happy with everything they have done for me. And I now have a super cool website and logo !! Monkey Vision Team thanks!
Miranda S.
12:59 11 Jul 19
Great company. Fantastic service and excellent creativity and care. Highly recommended!!!!
Tom H.
09:54 12 Jun 19
Monkey Vision bouwde mijn website (ontwerp Esther van Winkel), die ik vervolgens zelf heb gevuld en van puntjes op de i heb voorzien. Voor dat vullen en doen van kleine aanpassingen in vormgeving heb ik heel veel contact gehad met MV. Vooral met Bodine en Rits. Wat een engelengeduld allebei, bij al mijn mails en telefoontjes. Telkens weer heel duidelijk uitleg en meedenken en altijd opgewekt en vriendelijk. En dan is het ook nog razendsnel gegaan. Op 2 juni dronk ik mijn eerste kopje koffie met ontwerpster Esther en nu, een maand en 3 dagen later, is mijn website live. Nou, dit klinkt bijna ongeloofwaardig waarschijnlijk, maar het is eerlijk zo gegaan. Dus ik kan Monkey Vision wel aanbevelen!(Translated by Google)Monkey Vision built my website (design Esther van Winkel), which I then filled myself and provided with dots on the i. I have had a lot of contact with MV for filling in and making minor design changes. Especially with Bodine and Rits. What an angelic patience both, with all my emails and phone calls. Each time very clear explanation and thinking along and always cheerful and friendly. And then it also went very fast. On June 2 I drank my first cup of coffee with designer Esther and now, a month and 3 days later, my website is live. Well, this sounds almost unbelievably likely, but it went that way. So I can recommend Monkey Vision!
Patricia R.
14:57 05 Jun 19
Gedreven, kundig en heel prettig om mee samen te werken! Wij van Key-Factor bevelen Monkey Vision van harte aan!(Translated by Google)Driven, knowledgeable and very pleasant to work with! We at Key-Factor heartily recommend Monkey Vision!
Josette P.
19:34 15 May 19
We zijn zeer tevreden over de samenwerking en het resultaat!(Translated by Google)We are very satisfied with the cooperation and the result!
Stefan E.
09:33 08 May 19
Super club, staan altijd voor je klaar! Bij nood altijd bereikbaar én behulpzaam. Niets is te gek. Erg blij dat ik Monkey Vision heb gevonden.(Translated by Google)Super club, are always ready for you! Always available and helpful in an emergency. Nothing is to crazy. Very happy that I found Monkey Vision.
Fotografie P.
16:00 09 Apr 19
Wouter is echt een websitewiz. Superfijn hoe hij razendsnel de vinger op de zere plek legt én vooral alle manieren om te verbeteren aandraagt. Hij heeft mijn website in no-time aanzienlijk sneller gemaakt. Als ik een keer een onderzoek nodig heb (SEO/SEA) dan weet ik bij wie ik aanklop.(Translated by Google)Wouter is really a website wiz. Super nice how he quickly puts his finger on the sore spot and above all offers ways to improve. He has made my website considerably faster in no time. If I ever need an investigation (SEO / SEA) then I know who I approach.
Germaine W.
08:52 03 Apr 19
Vriendelijk en snel geholpen(Translated by Google)Friendly and helped quickly
Marielle H.
15:45 18 Mar 19
Klantvriendelijk, snelle reactie op vragen, prettige ondersteuning bij eigen maken Wordpress.(Translated by Google)Customer-friendly, quick response to questions, pleasant home support Wordpress.
harry H.
12:16 12 Mar 19
Wouter heeft me geholpen met een brainstorm voor het starten van mijn eigen praktijk, samen kwamen we tot nieuwe ideeën en hij heeft me enthousiast gemaakt voor de online website wereld.(Translated by Google)Wouter helped me with a brainstorm for starting my own practice, together we came up with new ideas and he made me enthusiastic about the online website world.
Maaike M.
17:35 11 Mar 19
Ik ben erg tevreden over de diensten van Monkey Vision. Het verraste me zeer hoe snel mijn website naar mijn zin ontworpen is. Het bedrijf is zeer toegankelijk, waardoor veranderingen direct doorgevoerd werden.(Translated by Google)I am very satisfied with the services of Monkey Vision. It surprised me how quickly my website was designed to my liking. The company is very accessible, so changes are implemented immediately.
Wil G.
16:35 08 Mar 19
Ze weten waar ze mee bezig zijn en waar ze het over hebben. Zeer kundig en professioneel, snel schakelen en goed bereikbaar. We zijn erg blij met deze samenwerking!(Translated by Google)They know what they are doing and what they are talking about. Very skilled and professional, fast switching and easily accessible. We are very happy with this cooperation!
Linda E.
15:22 07 Mar 19
Deze mensen weten wat ze doen. Vanaf het begin was ik onder de indruk van hun presentatie en verhaal. En de brainstormsessie heeft me ook écht verder geholpen.(Translated by Google)These people know what they are doing. From the beginning I was impressed by their presentation and story. And the brainstorming session really helped me further.
Shad R.
21:21 28 Feb 19
Vanuit Amersfoort ben ik naar Nijmegen gereisd voor een brainstormsessie bij Monkey Vision. Ik kreeg een hartelijke warme ontvangst met thee en chocolaatjes. Ik heb vrijblijvend goede tips gekregen in een 2-uur durende Brainstormsessie. Hier kan ik goed mee verder. De locatie was ook goed vindbaar op het bedrijventerrein Kerkenbos. Fijn dat ik mocht komen en ik ben blij dat ik jullie ontmoet heb op de Startersdag Nijmegen 2019 Monkey Vision!(Translated by Google)From Amersfoort I traveled to Nijmegen for a brainstorming session at Monkey Vision. I received a warm welcome with tea and chocolates. I received good tips without obligation in a 2-hour Brainstorming session. I can continue well with this. The location was also easy to find on the business park Kerkenbos. Thanks for coming and I am glad that I met you at the Starters Day Nijmegen 2019 Monkey Vision!
jennifer B.
15:53 28 Feb 19
Snel,Netjes,Correct !!(Translated by Google)Fast, Neat, Correct !!
Raymon T.
08:36 20 Feb 19
Ik ben zeer tevreden over het kennismakingsgesprek dat ik heb gehad met Wouter van Monkey Vision. Hij heeft kennis van zaken en een groot inlevingsvermogen. Veel goede en direct bruikbare adviezen gekregen. Een aanrader voor iedere (startende) onderneming.(Translated by Google)I am very satisfied with the introductory meeting I had with Wouter van Monkey Vision. He has knowledge and a great empathy. Many good and immediately useful advice received. A must for every (starting) company.
Chantal M.
11:01 15 Feb 19
Snel, professioneel en betrouwbaar!(Translated by Google)Fast, professional and reliable!
Tanja N.
15:42 16 Jan 19
Vragen worden snel beantwoord en afgehandeld. Prima bedrijf om mee samen te werken!(Translated by Google)Questions are quickly answered and handled. Great company to work with!
B B.
15:23 15 Jan 19
Een snelle, jonge en betrouwbare partij voor enorm veel diensten! Zelf heb ik een aantal website's bij Monkey Vision. Aanrader!(Translated by Google)A fast, young and reliable party for a huge amount of services! I myself have a number of websites at Monkey Vision. Recommended!
Tjitte IJzebrand de J.
13:08 15 Jan 19
Erg behulpzaam, helpen je snel en hebben veel kennis van het vak!(Translated by Google)Very helpful, help you quickly and have a lot of knowledge of the profession!
Jordy S.
14:07 24 Dec 18
Professionele en persoonlijke behandeling(Translated by Google)Professional and personal treatment
Jan B.
20:00 11 Dec 18
Een jong en gedreven team. Hele goede prijs kwaliteit verhouding. Zeer snel en professioneel. Ik ben erg tevreden en raad Monkey Vision zeker aan.(Translated by Google)A young and driven team. Very good price quality ratio. Very fast and professional. I am very satisfied and definitely recommend Monkey Vision.
Sudha V.
19:38 11 Nov 18
prima bedrijf, staat direct klaar als er hulp nodig is.(Translated by Google)great company, is immediately ready when help is needed.
Rikie A.
13:49 09 Nov 18
Onwijs blij met mijn nieuwe website! Geweldige service(Translated by Google)Very happy with my new website! Great service
Roos van der V.
16:21 03 Nov 18
We zijn zo blij met onze mooie nieuwe website! Zo'n behulpzaam team en een snelle levering. Al je vragen en wensen worden gehoord!(Translated by Google)We are so happy with our beautiful new website! Such a helpful team and a fast delivery. All your questions and wishes are heard!
Marilyn R.
16:19 03 Nov 18
Mooie professionele websites(Translated by Google)Beautiful professional websites
stefan
14:45 02 Nov 18
Zeer professioneel bedrijf. Denkt ontzettend goed mee, over het maken van de website. Zijn snel met reageren, wat ik erg prettig vind. Dit alles voor een zeer aantrekkelijke prijs. Al met al is Monkey Fusion zeker een aanrader!(Translated by Google)Very professional company. Think very well, about making the website. Are quick to respond, which I find very pleasant. All this for a very attractive price. All in all Monkey Fusion is definitely recommended!
Marjolein L.
17:30 23 Oct 18
Bij Monkey Vision hebben ze veel verstand van het maken van goede en effectieve Wordpress websites. Vanaf het begin tot aan het eind wordt er mee gedacht. Het is een erg fijn bedrijf om mee samen te werken!(Translated by Google)At Monkey Vision they know a lot about creating good and effective Wordpress websites. From the beginning to the end it is thought of. It is a very nice company to work with!
Melanie van D.
20:27 16 Oct 18
Ik heb mijn webshop Bonsaishopfagus.nl door Monkey Vision laten bouwen. Ook nu de site al een paar maanden online is wordt ik nog regelmatig geholpen als ik hierover vragen heb. Goed bedrijf die genoeg tijd voor je over heeft.(Translated by Google)I had my webshop Bonsaishopfagus.nl built by Monkey Vision. Even now that the site has been online for a couple of months, I am still regularly assisted when I have questions about this. Good company that has enough time for you.
Bonsaishop F.
20:06 16 Oct 18
Snelle service, vlotte communicatie en betrouwbare partner. Wij zijn ontzettend blij met team monkeyvision!(Translated by Google)Fast service, smooth communication and reliable partner. We are very happy with team monkeyvision!
Martien I.
14:50 16 Oct 18
Goede, snelle en betrouwbare website nodig? Dan moet je bij monkeyvision zijn!(Translated by Google)Need a good, fast and reliable website? Then you have to be at monkeyvision!
Martien de J.
14:49 16 Oct 18
Super service! Fijn bedrijf.(Translated by Google)Super service! Fine company.
Renée H.
14:45 16 Oct 18
Zeker een aanrader! Monkey Vision is een zeer behulpzaam bedrijf, ook na de levering van het product of de dienst. Monkey Vision communiceert goed; snel maar duidelijk, dit zorgt er voor dat je niet achteraf voor verassingen komt te staan.(Translated by Google)Highly recommended! Monkey Vision is a very helpful company, even after the delivery of the product or service. Monkey Vision communicates well; quickly but clearly, this ensures that you will not be faced with surprises afterwards.
Bas V.
14:09 16 Oct 18
Goede service, erg flexibel en prijs/kwaliteit verhouding is perfect(Translated by Google)Good service, very flexible and price / quality ratio is perfect
Nick Smits van O.
07:51 26 Jun 18
Fijne samenwerking. Hebben tijd en aandacht voor de klant. Goede prijs-kwaliteit-verhouding.(Translated by Google)Fine cooperation. Have time and attention for the customer. Good value for money.
Colette van N.
20:08 12 Dec 17
Goede websitebouwer die snel reageert op wensen van de klant(Translated by Google)Good website builder that responds quickly to customer needs
Daniël T.
12:35 04 Jul 17
Tim is a professional webmaster and he always have been helpful when my site had some cosmetic problem. Definetly recommending Monkey vision. Sharp price for top result!Thierry ( crepes nomades)
Thierry G
15:26 28 Jun 17
Sinds een half jaar een nieuwe website laten maken voor de praktijk waar ik werk. Ondanks dat dit voor Monkey Vision de eerste keer was dat ze een huisartsenpraktijk als klant kregen hebben ze het heel goed begrepen. Contact onderling is goed en makkelijk. Je wordt erg snel geholpen en niets is teveel. Kortom een bedrijf om aan te raden bij het bouwen van een nieuwe website.(Translated by Google)Have had a new website made for the practice where I work for half a year. Although this was the first time for Monkey Vision that they had a doctor's practice as a customer, they understood it very well. Contact with each other is good and easy. You will be helped very quickly and nothing is too much. In short, a company to recommend when building a new website.
Ans C.
07:53 09 Jan 17
Deze organisatie combineert haar kennis van de business- en technische kant met een ongekend niveau van klantvriendelijkheid en service. Top!(Translated by Google)This organization combines its knowledge of the business and technical side with an unprecedented level of customer friendliness and service. Top!
Paul V.
12:42 08 Dec 14