Privacy Policy

Privacy Policy

Monkey Vision respecteert de privacy van de bezoekers van haar onderneming en website. In het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Onze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren over welke persoonsgegevens wij gebruiken, waarom en wanneer wij gebruik mogen maken van jouw persoonsgegevens, hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met wie wij jouw persoonsgegevens delen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de relevante wetgeving).

Wij willen jou er graag op attent maken dat op overeenkomsten die wij met jou sluiten onze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze zijn te raadplegen via de volgende link:

https://www.monkeyvision.nl/algemene-voorwaarden/.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

De huidige op de website beschikbare versie van ons privacyreglement is de enige versie die van toepassing is, zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Artikel 1 – Begrippen

  1. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt de informatie bedoeld waarmee je als persoon kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overstemming met de relevante wetgeving. In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van jouw persoonsgegevens verwoord met het begrip “verwerken”.
  2. Website: www.MonkeyVision.nl (hierna ook: ‘de website’);
  3. De onderneming: Monkey Vision;
  4. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: de beheerder): Wouter Polman, gevestigd te Nijmegen aan de Kerkenbos 1226 B (2e verdieping) (6546 BE), KvK nummer: 71714960.

Artikel 2 – Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens

Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens zowel direct, als indirect, van jouzelf dus en van derden. Wij verkrijgen jouw persoonsgegevens ook van jouw opdrachtnemer, die betrokken is bij onze bedrijfsuitvoering.

Artikel 3 – Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou

Wij verwerken niet zomaar persoonsgegevens. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn om ons werk voor jou als klant zo goed mogelijk te kunnen doen. Wij verwerken van jou in ieder geval alle persoonsgegevens die nodig zijn om contact met jou op te nemen zoals: volledige naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Ook kan het zijn dat wij contactgegevens verwerken van gezinsleden en/of relaties wanneer dit nodig is.

Verder verwerken wij alle persoonsgegevens die nodig zijn voor het leveren van een optimale dienstverlening en persoonsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn om te verwerken, zoals financiële persoonsgegevens, Burgerservicenummer en ID, paspoort of rijbewijs. Onderdeel van persoonsgegevens die relevant zijn voor onze dienstverlening kunnen bijzondere persoonsgegevens zijn, zoals KVK / BTW nummer, klantgegevens, e-mailadressen, NAW gegevens, IP-adressen, telefoonnummer, marketing gegevens, interesses en demografische gegevens.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om onze diensten aan jou te kunnen verlenen.

Artikel 4 – Wij verwerken jouw persoonsgegevens met de volgende doelen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om een optimale dienstverlening te kunnen leveren. Dit houdt onder andere in dat wij die persoonsgegevens verwerken om jou aanbiedingen te kunnen doen, of om jou de nieuwsbrief te kunnen doen toekomen, of om facturen en offertes te kunnen sturen. Wij hebben jouw persoonsgegevens ook nodig om je te kunnen adviseren. Hiernaast hebben wij jouw persoonsgegevens nodig om met jou te communiceren of om contact met jou op te nemen.

Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Mocht het zijn dat wij jouw persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken, dan informeren wij jou hier vooraf over. Voor meer uitleg over onze doelen kunt je altijd contact met ons opnemen.

Artikel 5 – Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken

Wij mogen jouw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. Wij vragen jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Ook zijn wij wettelijk verplicht om deze persoonsgegevens te verwerken en zijn de persoonsgegevens noodzakelijk voor onze dienstverlening aan jou en de overeenkomst die wij met jou sluiten. In sommige gevallen zijn jouw persoonsgegevens noodzakelijk voor het bouwen en onderhouden van jouw website.

Artikel 6 – Statistieken en cookies

Monkey Vision houdt gebruiksgegevens bij van haar website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Monkey Vision verkocht aan derden. Teneinde het gebruiksgemak van de website van Monkey Vision te vergroten en om inzicht te krijgen in het gebruik van deze website, maakt de website van Monkey Vision gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens jouw bezoek op de website op bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. De gegevens, die door op de website van Monkey Vision geplaatste cookies worden opgeslagen, zijn niet te herleiden tot een natuurlijk persoon. Evenmin wordt er bij deze cookies gebruik gemaakt van persoonsgegevens. Je kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment stopzetten of weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Voor het meten van statistieken maakt Monkey Vision op haar website gebruik van Google Analytics. Hiermee kan Monkey Vision, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends volgen en rapportages verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Monkey Vision geef je toestemming voor het verwerken van informatie op de wijze en voor de doeleinden als hiervoor omschreven. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, waarbij een IP-adres nadrukkelijk niet wordt meegestuurd. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt kun je meer lezen over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of verwijderen.

Artikel 7 – Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk. Wij hebben dan ook de volgende bewaartermijnen vastgesteld welke mede zijn bepaald door wettelijke verplichtingen: financiële persoonsgegevens bewaren wij 7 jaren. De analytische data bewaren wij 2 jaren. Overige persoonsgegevens worden gewist zodra de noodzaak tot bewaren vervalt.

Artikel 8 – Wie ontvangen jouw persoonsgegevens

Dit zijn partijen die betrokken zijn bij mailingen, nieuwsbrieven of voor het verwerken van onze administratie. Ook maken wij gebruik van zoekmachines en onderzoeksites. Voor onze marketing gebruiken wij Mailchimp, Facebook, Google Adwords, Analytics en Drive. Voor onze boekhouding gebruiken wij Moneybird (boekhoudprogramma) en A & A Midden Nederland (accountant). Voor onze hosting gebruiken bij ISDN (domeinregistratie), Vimexx (domeinregistratie & hosting), WPEngine (hosting) en TransIP (domeinen). De overheid ontvangt gegevens indien dat wettelijk verplicht is. Wij gebruiken als projecttool voor het registeren en onderhouden van projecten, Asana.

De onderzoeksites meten gebruikersgedrag, verbeteren gebruikerservaringen, versturen onze nieuwsbrieven, verzorgen onze boekhouding en zorgen voor hosting. Jouw persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligd systeem en worden niet aan derden verstrekt, behoudens de wettelijke verplichtingen.

Artikel 9 – Beveiliging

Wij dragen zorg voor de beveiliging van jouw persoonsgegevens. Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregen genomen om jouw persoonsgegeven te beveiligen. Met onze verwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van jouw persoonsgegevens.

Artikel 10 – Wijziging van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate veranderen dan zullen wij hier melding van maken. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij jou aan onze website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Artikel 11 – Jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij van jou verwerken, zijn van jou persoonlijk. Daarom heb jij de volgende rechten:

Het recht om jouw toestemming in te trekken

Je hebt het recht om de toestemming die je hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, in te trekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere rechtsgrond, jouw persoonsgegevens niet meer verwerken.

Recht van Inzage

Op jouw verzoek zullen wij je meedelen of er iets, en zo ja wat, er met jouw persoonsgegevens is gebeurd. Wij zullen je dan informatie geven over de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van jouw persoonsgegevens. Ook zullen wij jou zo mogelijk meedelen welke periode jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en/of op welke basis waarvan die periode wordt bepaald.

Recht op rectificatie

Mocht het zo zijn dat wij onjuiste persoonsgegevens van jou verwerken, dan heb je het recht om deze door ons te laten aanpassen, te verbeteren of aan te vullen.

Recht op gegevenswissing

In sommige gevallen heb je recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten wissen. Hieraan zijn wel vereisten verbonden. Ook zijn er sommige uitzonderingen te maken die op onze organisatie van toepassing zijn.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt als betrokkene recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je bijvoorbeeld vindt dat wij niet de juiste persoonsgegevens van jou verwerken of wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig zouden verwerken.

Doe je een beroep op één van bovenstaande rechten? Dan brengen wij ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens op de hoogte hiervan.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je aan ons heeft verstrekt terug te krijgen. Wanneer het mogelijk is kunnen wij deze verstrekte persoonsgegevens rechtstreeks doorsturen naar een andere partij wanneer je hier om verzoekt.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. In dit bezwaar moet je onderbouwen waarom je een belang hebt bij het niet langer verwerken jouw persoonsgegevens.

Recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat geheel is gebaseerd op automatische besluitvorming of profilering wanneer dit gevolgen voor jou kan hebben.

Mededeling van inbreuk in verband met persoonsgegevens van betrokkene

Op het moment dat er een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor jou meebrengt, delen wij je dit zo snel mogelijk mee. Hier zijn uitzonderingen op. Wil je meer weten dan kun je contact met ons opnemen.

Wil je gebruik maken van uw rechten? Neem dan contact met ons op! Wanneer een verzoek bij ons binnenkomt met betrekking tot bovenstaande rechten dan moeten wij nagaan door wie zo’n verzoek wordt gedaan. Dit doen wij door van jou een kopie te vragen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. De pasfoto op het identiteitsbewijs mag worden afgeschermd. Wij behandelen alleen verzoeken op basis van jouw eigen persoonsgegevens.

Heb je nog vragen of zijn zaken onduidelijk? Neem dan via onderstaande gegeven contact met ons op:

Monkey Vision
Wouter Polman
Kerkenbos 1226 B
2e verdieping
6546 BE Nijmegen
per email: info@monkeyvision.nl en via telefoonnummer: 024-2022068. 

Wat anderen over ons zeggen

Monkey Vision
4.7
Gebaseerd op 206 beoordelingen
Wauw! Wat een fantastisch leuk bedrijf is dit. Ik heb een aantal maanden geleden Monkey Vision ingeschakeld om een platform voor mijn bedrijf op te zetten, en het is nog beter geworden dan ik me had kunnen voorstellen. De communicatie verloopt super goed en snel. Wouter en team, mega bedankt! Ik kom snel bij jullie terug voor de volgende stap in mijn onderneming.
Nynke S.
Nynke S.
Super fijne samenwerking met de Monkey's voor mijn website 🙂 Dank zei hun verliep alle online marketing voor mijn stichting heel soepel.
Melvin E.
Melvin E.
De toppers van Monkey Vision zijn een creatief en professioneel team. Ik ben al langer klant, maar het maken van de nieuwe website liet mij weer zien waarom. Met geduld en toewijding werd de branding tot in de puntjes uitgewerkt tot ik er 100% achter stond. Heel blij met het resultaat! Bedankt weer 🙂
Isabel E.
Isabel E.
Heel eerlijk en een net bedrijf! Ik neem al langer dan een jaar hun diensten aan. Ze zorgen goed voor hun clientele, zijn mega flexibel, menselijk, en het bedrijf bestaat uit een team van ijverige kanjers! Zeker aangeraden! 🙂 Gr. Alexander
Alexander R.
Alexander R.
Monkey Vision heeft een hele toffe website voor mij ontwikkeld. In het begin hebben ze even een weg moeten zoeken in de juiste richting, maar uiteindelijk complimenten voor het hele team want ze zijn nét een stapje verder gegaan voor mij als klant en hebben een heel mooi eindresultaat geleverd. Heel fijn bedrijf om mee samen te werken met snelle communicatie.
Rob Le B.
Rob Le B.
Ik ben heel tevreden met de website en het logo ontwerp wat Monkey Vision gemaakt heeft. Mark van het support team reageert snel op al onze vragen en voert wijzigingen adequaat door. Top service!
Wijnand Van den B.
Wijnand Van den B.
Top bedrijf om mee samen te werken. Staan altijd voor je klaar en zijn erg flexibel!
info E.
info E.
Fijne club om mee samen te werken. Eerlijk en transparant! Dat is waar wij zelf ook voorstaan vanuit onze IT organisatie Hello Developers World. Goed werk geleverd! =)
Tristan S.
Tristan S.
Erg tevreden over de samenwerking. Ik heb een frisse, moderne en creatieve website opgeleverd gekregen waarbij ik de flexibiliteit heb zelf allerlei zaken aan te passen. Monkey Vision geeft de voorzet, ik kop hem in. En samen winnen we de wedstrijd. Zeg maar. ;-)Bedankt voor jullie inzet en de vloeiende support!
Mark van L.
Mark van L.
Erg behulpzaam en er wordt degelijk werk geleverd!
Zelf B.
Zelf B.
Ik wil Enes Yilmaz heel erg bedanken voor de fijne samenwerking. Werkt nauwkeurig en heeft me van alle zaken netjes op de hoogte gehouden. Ik ben blij en tevreden! Bedankt Enes.
Adam ́s C.
Adam ́s C.
Fijn bedrijf! Leuk team en mooie sites die ze ontwikkelen.
Rogier van O.
Rogier van O.
Mijn ervaringen met Monkey Vision zijn positief. Vooral Enes Yilmaz heeft mijn website een goede nieuwe boost gegeven, met aandacht en begrip voor mijn persoonlijke wensen. De communicatie in de organisatie laat soms wel te wensen over, maar dat komt m.i. omdat men het dan té druk heeft.
Annemarie B.
Annemarie B.
Weer een mooie website gebouwd door Monkey Vision voor de Utrecht Spine Course 2023 georganiseerd door het UMCU.Logo's staan er weer mooi op. Hier zijn onze sponsoren blij mee. Dankjewel! Ella Rozendaal, CongresLink
Ella R.
Ella R.
Ik ben erg blij met de website die ik kreeg van dit bedrijf! Vanaf het begin was het team behulpzaam bij het opstellen van mijn specifieke wensen en eisen. Ze namen de tijd om te begrijpen wat ik wilde en boden suggesties om het nog beter te maken. De website ziet er goed uit en is gemakkelijk te navigeren. Ik zou dit bedrijf zeker aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar een goede website.
Cel B.
Cel B.
Een fijn en professioneel team heeft mij geholpen met het bouwen van mijn website. Ik ben erg tevreden over het eindresultaat en het gebruik van mijn site. Daarnaast staat er altijd een vriendelijk supportteam klaar, deze persoonlijke touch vind ik persoonlijk erg waardevol! Aanrader!
Maura
Maura
Super blij met al de monkey's at Monkey vision. Ze hebben alles aan gedaan om te zorgen dat mijn website tof uit ziet. Mijn website heeft veel bananen gekost, maar het is me alles waard. Ik kan Monkey Vision echt aanbevelen, jonge getalenteerd Monkey's met een visie.
Celia M.
Celia M.
Professioneel en creatief! Onze webshop gaat nog gebouwd worden door MonkeyVision maar het contact vooraf heb ik al als super positief ervaren. Bedankt Wouter!
11:11
11:11
Zeer goed geholpen met een aantal aanpassingen op onze website. Snel een reactie op alle vragen en voorstellen waardoor het proces goed verliep.Bedankt Enes:)!Met vriendelijke groet,Tickethome
Tickethome
Tickethome
Ik heb mijn website laten maken door Monkey Vision en krijg er nog altijd veel complimenten over. Snelle communicatie, korte lijnen en fijne uitleg in begrijpelijke taal. Monkey Vision is zeker een aanrader!
Isabel
Isabel
Ik was opzoek naar een webbureau dat mij kon helpen met het ontwikkelen van een website voor mijn bedrijf in Nijmegen. Na even zoeken kwam ik bij Monkey Vision, deze partij ziet mij niet als de zoveelste klant maar helpt mij van begin tot eind om het bedrijf te laten groeien. Ik heb een hele mooie WordPress website gekregen die ik zelf met goede ondersteuning kan beheren.
Lotte V.
Lotte V.
Hier recentelijk een mooie website laten maken. Krantvriendelijk en goede kwaliteit geleverd. Mooi webdesign, duidelijk veel tijd in gestopt.
Niek
Niek
Mijn huidige webshop was aan een upgrade toe en het werd tijd om de website in een nieuw jasje te steken en van een SaaS programma over te stappen naar een professionele Wordpress/Woocommerce website. Via Google ben ik bij Monkey Vision terechtgekomen en werd mijn keuze gauw gemaakt vanwege de goede reviews. Monkey Vision neemt je stap voor stap mee in de fases en in samenwerking met Kenmerk het logo vernieuwd en de kleuren bepaald. De Monkey's doen wat ze beloven en gaan zoals ze zeggen door tot de klant tevreden is zonder bijkomende kosten. Het was een lang traject (sinds juli tot op heden) en naar verwachting kunnen we dan ook in Q1 2023 de nieuwe website opleveren. Ik kijk er naar uit!Tot nu toe, bedankt voor het goede werk. Chapeau!
Youri B.
Youri B.
de echte Rolls-Royce van webbouwers, goede communicatie gehouden en oplevering was fantastisch.
Liam K.
Liam K.
Ik heb een prachtige wordpress website laten maken door Monkey Vision. Resultaat is top en personeel is vriendelijk en reageert snel.
Sil T.
Sil T.
Leuke spontane groep!! Wat ik vooral fijn vond is dat men ook meedenkt ipv "wat wil je laten zien?" Duidelijke communicatie en eerlijk advies.
Rahiel R.
Rahiel R.
Ik ben heel tevreden over Monkey Vision! Ze reageren snel, denken mee en helpen je graag en goed!
Femke van H.
Femke van H.
fijne gesprekken, wat ik vertelde konden zij goed verwoorden op papier, ik ben echt heel erg blij met mijn website, een aanrader als je een professionele website wil voor je bedrijf
Monica S.
Monica S.
Zeer snelle reactie en hulp! Erg blij mee! Raad het zeker aan!!
Willemijn De B.
Willemijn De B.
Monkey Vision (in het speciaal Wouter) is geweldig om mee samen te werken, hij helpt je graag een stap verder en maakt kwaliteit beschikbaar voor een kleiner budget. Top!
Daan B.
Daan B.
Goede service! Enes reageert altijd snel, meestal dezelfde dag, ookal stel je je vraag pas eind van de middag. Wanneer hij mijn vraag niet begrijpt neemt hij telefonisch contact op. Het is dan makkelijk met elkaar af te stemmen. Ook als ik dan een keer toch nog iets anders wil is dat geen probleem. Heel fijn! Op deze manier heb ik mijn website altijd up to date!
infobackup P.
infobackup P.
Wat een top bedrijf! We zochten een nieuwe website en deze is door Monkey Vision volledig gemaakt naar onze wensen en eigenlijk zelfs nog mooier. Fijne communicatie en een mooie website, wat wil je nog meer? Dank je wel!
Patrick B.
Patrick B.
Ik was opzoek naar een web bureau in Nijmegen en kwam bij Monkeyvision uit. Ik ben vriendelijk en professioneel geholpen Uiteindelijk hebben zij voor mij een blog met een uitgebreid op maat gemaakt filter systeem developed. Ik been zeer tevreden met de kwaliteit!
Mo
Mo
Enorm blij met mijn nieuwe professionele website! Bij Monkey Vision werken stuk voor stuk knappe koppen die een heel mooi webdesign voor mij hebben gemaakt.Mijn hosting loopt ook via hun en je wordt altijd mega snel geholpen als er problemen zijn. Mijn website is SEO proof en werd meteen goed gevonden bij Google.Ik ga hier zeker nog eens terug als ik weer iets nodig heb 🙂
Anniek R.
Anniek R.
Hebben onze prima geholpen met onze nieuwe website voor de Peugeot CC club
Jacques V.
Jacques V.
het betreft Peugeotccclub controle op alle ins en outs, hartelijk dank!
Christiaan Paul van W.
Christiaan Paul van W.
Fijn bedrijf dat al jaren mijn website Host en beheert.Altijd snel support bij problemen.
Luuk van E.
Luuk van E.
Monkey Vision heeft me geweldig geholpen met het geven van advies over onze nieuwe website!
Jelle W.
Jelle W.
Monkeyvision heeft ons vanaf de start ontzettend goed geholpen met het bouwen van de website. Ze stellen de juiste vragen, communiceren snel en zijn erg kundig in hun vak. Binnen no-time hadden ze een perfecte website voor ons klaar staan. Ze hebben een slim systeem waarbij je live op de site heel specifiek feedback kan geven op de delen die je anders wilt hebben, waardoor miscommunicatie en andere onduidelijkheden zo goed als geëlimineerd worden. De aftercare is ook top. Ook na de oplevering van de website blijft Monkeyvision je goed van dienst door snel te reageren en problemen op te lossen. Ik zou iedereen aanraden om hun website bij Monkeyvision te laten bouwen!
Frank
Frank
Lang op zoek geweest naar een website buider en uiteindelijk kwam ik terecht bij Monkey Vision Nijmegen. Daar trof ik een jong enthousiast team aan dat met veel passie aan mijn website bouwde.Mijn dank gaat vooral uit naar Anouk,Sha're,Marvin en Kamil.Bedankt voor alles Monkey Vision.Groet Schilderwerk Nick Netten Rosmalen.
Nick N.
Nick N.
Prijs kwaliteit verhouding is top!Een website die nét even iets meer is.Kennis, communicatie en proces allen boven verwachting.Wouter en team bedankt!
Jordy J.
Jordy J.
Na een aanbeveling van een collega ben ik met Monkey vision in zee gegaan. Van begin tot eind hebben ze mij meegenomen in het proces. Ik wist precies wat ik wilde alleen soms nog niet hoe dat eruit moest komen te zien. Elke keer mocht ik even langskomen om alles door te spreken zodat we er beide zeker van waren dat het ging worden zoals ik wilde. Het resultaat mag er wezen en daar ben ik super trots op! dankjewel!
Elsje Stax van H.
Elsje Stax van H.
Super bedrijf! Hele mooie webdesign's en ze maken echt super website's. Dit web-bureau is echt klasse!
Sem Van B.
Sem Van B.
Wat een top bedrijf! Alles wordt super snel geregeld en de service en kwaliteit van de diensten is super. Dankzij Monkey Vision zijn mijn resultaten zelfs beter dan gedacht! Bedankt!
Guus O.
Guus O.
Website laten maken en beheren door dit top bedrijf! Service en communicatie is uitstekend, en webdesign een dikke 10, echt een aanrader!
Michael
Michael
Super bedrijf. In 1 woord, TOP. Maakt mooie websites en streeft ernaar om de beste kwaliteitswebsites te leveren.
StrangePlays
StrangePlays
Super web bureau. Helpt je goed op weg en maakt een website of webshop naar jou smaak. Goede prijs / kwaliteit's verhouding.
Gaming F.
Gaming F.
Wil je een professionele en mooie website of wil je jouw wordpress website een level-up geven, dan is Monkey Vision the perfect match voor jouw bedrijf! Dit webbureau in Nijmegen maakt echt super websites. Ook is de communicatie erg fijn en reageren ze snel terug 🙂
Ahlam el B.
Ahlam el B.
Geweldige webbureau in Nijmegen. Top service en je krijgt een snelle terugkoppeling
Enes Y.
Enes Y.
Spelen top in op jouw wensen bij het bouwen van de website. Communicatie verloopt soepel en snel.
Carlos Van den S.
Carlos Van den S.
Een super bedrijf, komt heel professioneel over en levert top kwaliteit 🙂
Wessel van W.
Wessel van W.
Onze nieuwe website laten maken via MonkeyVision. Onze samenwerking in 1 woord? Uitstekend!Prachtige website, super service, snelle reactie en fijne communicatie!
NIKKI Nederland (.
NIKKI Nederland (.
Zeer prettig om samen te werken met dit bedrijf. Ze werken vlot en de communicatie verliep uitstekend.
Wineke N.
Wineke N.
Dankzij Monkey Vision hebben we nu een mooie, unieke website, die precies past bij wat wij voor ogen hadden. Qua functionaliteiten en qua uitstraling! Dank, monkeys, voor jullie liefde voor dit project!
Team L.
Team L.
Monkey Vision heeft voor ons een nieuwe webshop gebouwd. De nieuwe site ziet er hartstikke goed uit en we zijn zeer tevreden over het contact dat we hebben gehad met Monkey Vision. Er werd snel op onze vragen en opmerkingen gereageerd en het resultaat mag er wezen. Top team!
My Dear B.
My Dear B.
Erg blij met de Monkeys, zij zijn goed bereikbaar, professioneel, betrouwbaar en snel. Een aanrader!
S B.
S B.
Als beginnend ondernemer was het een erg prettige samenwerking. Ze dachten goed mee en zelfs ook over dingen na waar jezelf niet bij stilstond. Snelle reacties en prettige mensen. Zeer tevreden en blij dat ik mijn website heb laten maken door hun!
Gabi van B.
Gabi van B.
We zijn erg tevreden met de nieuwe website voor ons gezelschap. We hebben de samenwerking met Monkey Vision als zeer prettig ervaren. De webbouwers hebben erg goed meegedacht met al onze wensen wat betreft het ontwerp en de content-vulling van de site. Goed bereikbare service en support. Fijne overdracht en ondersteuning bij gebruik van Wordpress-systemen en apps.
Muziektheater De P.
Muziektheater De P.
Zeer fijn bedrijf! Erg klantvriendelijk en veel betrokkenheid. Ik heb een website laten maken en hij ziet er fantastisch uit en dat ook nog voor een aantrekkelijk prijskaartje. Ik kom zeker nog een keer langs!
Noemi Monteiro W.
Noemi Monteiro W.
Leuke mensen en fijn om mee samen te werken! echt een aanrader!
Joeri N.
Joeri N.
Monkey Vision heeft voor ons een compleet nieuwe website weten te realiseren volledig naar onze wensen. De samenwerking is door ons als zeer prettig ervaren, aanrader!
Riocare R.
Riocare R.
Laatst een website door jullie laten maken en ik ben er erg tevreden over!
Dries
Dries
Ik heb een erg prettige ervaring gehad met Monkey Vision. Een jong, professioneel en creatief team dat heeft mij geholpen om het beste resultaat tot stand te brengen. Bedankt!
Veenerick D.
Veenerick D.
Ik heb een erg goede website laten maken bij Monkey Vision. Erg vriendelijke en professionele medewerkers!
Tessa G.
Tessa G.
ik heb een website laten maken en werd snel en professioneel geholpen. dankjewel!
Jacqueline S.
Jacqueline S.
Hele goede medewerkers heeeel vriendelijk. Ze helpen je goed en weten waar ze over praten. Ik ben erg te spreken over dit bedrijf!!!
elke B.
elke B.
Ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Snel en accuraat met een goede kwaliteit.
William S.
William S.
js_loader