Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MONKEY VISION B.V.

GEVESTIGD IN NIJMEGEN (KVK 58870210)

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtnemer: Monkey Vision B.V.;
Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer;

Opdracht: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de Opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs)aanbiedingen, offertes en overeenkomsten door Opdrachtnemer gedaan of aangegaan. Uitsluitend door Opdrachtnemer schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met Opdrachtnemer niet van toepassing.
 2. Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in overleg treden om nietige c.q. vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

ARTIKEL 3 OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. Een aanbod van Opdrachtnemer geschiedt vrijblijvend en kan door Opdrachtnemer worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen zeven (7) kalenderdagen na de kennisneming door Opdrachtnemer van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies, in het kader van een aanbod door Opdrachtnemer verstrekte voorschriften of adviezen en niet uitsluitend tot de Opdrachtgever gerichte – algemene – informatie, binden Opdrachtnemer niet.
 2. Indien door Opdrachtnemer een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever eerst tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod van Opdrachtnemer of door uitvoering van een opdracht van Opdrachtgever door Opdrachtnemer. Uitsluitend het aanbod van Opdrachtnemer respectievelijk de factuur van Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
 3. Indien door Opdrachtnemer geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van een opdracht van Opdrachtgever door Opdrachtnemer. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Opdrachtnemer respectievelijk de factuur van Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.
 4. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4 TER BESCHIKKING STELLING VAN INFORMATIE EN MEDEWERKING

De Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT EN HET BETREKKEN VAN DERDEN DAARBIJ

 1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de Opdrachtgever Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning zodat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
 2. De Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever is aangegaan.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fases zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

ARTIKEL 6 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT, MEERWERK

 1. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomend werkzaamheden. Indien door toedoen van Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. In afwijking van lid 1 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 7 CONTRACTSDUUR EN OPZEGGING

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de opdrachtbevestiging.
 2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
 3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste één (1) maand.
 4. Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden indien dat schriftelijk is overeengekomen of Opdrachtgever dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Indien Opdrachtgever de overeenkomst (rechtsgeldig) ontbindt, is Opdrachtgever verplicht om uit hoofde van de overeenkomst geleverde zaken en rechten gelijktijdig terug te leveren, uitoefening van de uit hoofde van de overeenkomst verleende rechten gelijktijdig te beëindigen en aan Opdrachtnemer te vergoeden de door Opdrachtnemer in verband met het aanbod en de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden:
  • een aan Opdrachtgever toerekenbare niet nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen;
  • de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surseance van betaling aan Opdrachtgever strekkend verzoek;
  • de indiening van een tot faillietverklaring van Opdrachtgever strekkend verzoek;
  • handelingsonbekwaamheid van Opdrachtgever;
  • volledige beschikkingsonbevoegdheid van Opdrachtgever;
  • executoriaal beslag onder Opdrachtnemer ten laste van Opdrachtgever;
  • de totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van Opdrachtgever strekkend besluit;

Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van in dit artikel bedoelde gebeurtenissen.

 1. Opdrachtnemer is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de hiervoor in lid 5 bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.
 2. Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met de verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst door Opdrachtnemer gefactureerde geldsommen is Opdrachtgever na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

ARTIKEL 8 TARIEVEN

 1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de Opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurtarief.
 2. In het tarief van Opdrachtnemer is inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd wordt met 50% van het uurtarief apart in rekening gebracht. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met Opdrachtgever.
 3. De bedragen die in de offerte genoemd staan zijn exclusief BTW.
 4. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een uurtarief overeenkomt, is de Opdrachtnemer desniettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.
 6. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 7. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 6 schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 8. Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen twee (2) weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van
Opdrachtnemer genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

ARTIKEL 9 BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Betaling dient te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze (in Euro’s).
 2. Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van vijftien (15) dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is in verzuim;
  de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling over het opeisbare bedrag een rente van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Indien Opdrachtgever verschuldigde geldsommen na de eerste herinnering nalaat te betalen, is Opdrachtgever het bedrag van de door Opdrachtnemer te maken werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte (waaronder de niet geliquideerde proceskosten) en gerechtskosten aan Opdrachtnemer verschuldigd.
 3. Bij het aangaan van de overeenkomst is Opdrachtnemer gerechtigd een borgsom te bedingen bij de Opdrachtgever. De borgsom, alsmede de hoogte daarvan, zullen vermeld worden in de offerte en/of het contract. Opdrachtnemer is gerechtigd, na Opdrachtgever daarvan in kennis te hebben gesteld, de borgsom gedurende de looptijd van het contract aan te passen ingeval van overschrijding van betalingstermijnen door Opdrachtgever en/of ingeval van verhoging van het mediabudget. De borgsom zal bij afloop van het contract verrekend worden met de laatste door Opdrachtgever te betalen factuur. Over de borgsom is geen BTW verschuldigd.
 4. Indien Opdrachtgever nalaat de in overeenstemming met lid 3 bedongen borgsom te vergoeden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de offerte c.q. de aanbieding terstond in te trekken, waarbij Opdrachtgever gehouden
zal zijn de door Opdrachtnemer verbeurde opzetkosten, alsmede de abonnementskosten voor de in de offerte genoemde contractperiode – met een maximum van zes (6) maanden -, aan Opdrachtnemer te vergoeden.
 5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken ter zake de overeenkomst met Opdrachtnemer te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

ARTIKEL 10 AFSLUITING OPDRACHT

De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door Opdrachtgever is goedgekeurd. De Opdrachtgever dient binnen een termijn van dertig (30) dagen na factuurdatum hierover te berichten. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te
zijn. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer, totdat deze door Opdrachtgever zijn betaald.

ARTIKEL 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden et cetera, blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten opdrachten is nagekomen.
 2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings,- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

ARTIKEL 12 ONDERZOEK, RECLAMES EN KLACHTEN

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen twee (2) weken na factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie (3) weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de
Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

ARTIKEL 13 TERUGGAVE TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN

 1. Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen veertien (14) dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 genoemde verplichting, heeft Opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en
kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor elke door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes (6) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes (6) maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 4. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van Opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
 5. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie (3) maanden na afronding van de opdracht door Opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.
 6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en (in)directe bedrijfsschade, stagnatieschade, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

ARTIKEL 15 VRIJWARINGEN

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 2. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software et cetera verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 16 RISICO-OVERGANG

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

ARTIKEL 17 OVERMACHT

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of
in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het
een afzonderlijke opdracht.

ARTIKEL 18 GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. De privacyverklaring van Opdrachtnemer is van toepassing op Opdrachtgever. Hierin staat hoe er wordt omgegaan en wat er wordt gedaan om privacy te beschermen. Het privacybeleid voldoet aan de eisen van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). De privacyverklaring is op de website geplaatst van Opdrachtnemer.

ARTIKEL 19 INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 3. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software et cetera ten behoeve van de Opdrachtgever, zijn te gebruiken door de Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden
wordt gebracht.

ARTIKEL 20 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. De algemene voorwaarden, de overeenkomst waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede daarmee samenhangende overeenkomsten, verklaringen en andere uit de wet voortvloeiende verbintenissen die samenhangen met of gerelateerd zijn aan de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (CISG) wordt uitgesloten.
 3. De absoluut bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst, waaronder de algemene voorwaarden, voortvloeiende geschillen.

Wat anderen over ons zeggen

Super bedrijf. In 1 woord, TOP. Maakt mooie websites en streeft ernaar om de beste kwaliteitswebsites te leveren.(Translated by Google)Great company. In one word, TOP. Creates beautiful websites and strives to deliver the best quality websites.
StrangePlays
StrangePlays
11:36 24 Sep 21
Super web bureau. Helpt je goed op weg en maakt een website of webshop naar jou smaak. Goede prijs / kwaliteit's verhouding.(Translated by Google)Super web agency. Helps you on your way and makes a website or webshop to your taste. Good price / quality ratio.
Gaming Freak
Gaming F.
11:34 24 Sep 21
Wil je een professionele en mooie website of wil je jouw wordpress website een level-up geven, dan is Monkey Vision the perfect match voor jouw bedrijf! Dit webbureau in Nijmegen maakt echt super websites. Ook is de communicatie erg fijn en reageren ze snel terug :)(Translated by Google)Do you want a professional and beautiful website or do you want to give your wordpress website a level-up, then Monkey Vision is the perfect match for your company! This web agency in Nijmegen makes really great websites. The communication is also very nice and they respond quickly 🙂
Ahlam el Bekkali
Ahlam el B.
14:26 21 Sep 21
Geweldige webbureau in Nijmegen. Top service en je krijgt een snelle terugkoppeling(Translated by Google)Great web agency in Nijmegen. Top service and you get a quick feedback
League of Synpathic
League of S.
13:26 21 Sep 21
Toppers!Ik heb een website laten maken bij Monkey Vision en ben zeer tevreden! Monkey Vision is naar mijn mening het beste webbureau in Nijmegen en ongetwijfeld van heel Nederland!Ik ben jullie ontzettend dankbaar!
Levy van der Vliet
Levy van der V.
13:22 17 Sep 21
Ben jij ook toe aan een super toffe WordPress website? Kies dan ook om samen met de coolste aapjes van Nijmegen aan de slag te gaan en laat hun een te gekke website bouwen die jou en je bedrijf weer in de spotlights zet!
Marvin Arts
Marvin A.
18:52 14 Sep 21
Spelen top in op jouw wensen bij het bouwen van de website. Communicatie verloopt soepel en snel.(Translated by Google)Respond to your wishes when building the website. Communication is smooth and fast.
Carlos Van den Sigtenhorst
Carlos Van den S.
11:00 23 Jul 21
Een super bedrijf, komt heel professioneel over en levert top kwaliteit :)(Translated by Google)A great company, comes across as very professional and delivers top quality 🙂
Wessel van Wijk
Wessel van W.
07:51 13 Apr 21
Wouter helpt je super snel en goed op weg.(Translated by Google)Wouter helps you on your way very quickly and well.
Yasmin Elshout
Yasmin E.
11:38 25 Mar 21
Onze nieuwe website laten maken via MonkeyVision. Onze samenwerking in 1 woord? Uitstekend!Prachtige website, super service, snelle reactie en fijne communicatie!(Translated by Google)Have our new website made via MonkeyVision. Our collaboration in one word? Excellent!Beautiful website, great service, quick response and great communication!
NIKKI Nederland (NIKKI)
NIKKI Nederland (.
13:52 04 Mar 21
Super toffe website laten maken bij Monkey Vision, perfecte service!(Translated by Google)Have a great website made at Monkey Vision, perfect service!
Anouk Van Beynum
Anouk Van B.
10:44 17 Feb 21
Zeer prettig om samen te werken met dit bedrijf. Ze werken vlot en de communicatie verliep uitstekend.(Translated by Google)Very pleasant to work with this company. They work smoothly and communication was excellent.
Wineke Nijenhuis
Wineke N.
10:44 15 Feb 21
Dankzij Monkey Vision hebben we nu een mooie, unieke website, die precies past bij wat wij voor ogen hadden. Qua functionaliteiten en qua uitstraling! Dank, monkeys, voor jullie liefde voor dit project!(Translated by Google)Thanks to Monkey Vision we now have a beautiful, unique website that fits exactly with what we had in mind. In terms of functionality and appearance! Thank you monkeys for your love for this project!
Team Letterdesk
Team L.
10:28 23 Jan 21
Monkey Vision heeft voor ons een nieuwe webshop gebouwd. De nieuwe site ziet er hartstikke goed uit en we zijn zeer tevreden over het contact dat we hebben gehad met Monkey Vision. Er werd snel op onze vragen en opmerkingen gereageerd en het resultaat mag er wezen. Top team!(Translated by Google)Monkey Vision has built a new webshop for us. The new site looks very good and we are very satisfied with the contact we have had with Monkey Vision. We responded quickly to our questions and comments and the result is impressive. Top team!
My Dear Beer
My Dear B.
13:38 13 Jan 21
De toppers van Monkey Vision zijn een creatief en professioneel team. Ik ben al langer klant, maar het maken van de nieuwe website liet mij weer zien waarom. Met geduld en toewijding werd alles tot in de puntjes uitgewerkt tot ik er 100% achter stond. Heel blij met het resultaat! Bedankt weer :-)(Translated by Google)The Monkey Vision toppers are a creative and professional team. I have been a customer for some time, but creating the new website showed me why. With patience and dedication everything was worked out to perfection until I was 100% behind it. Very happy with the result! Thanks again 🙂
Isabel Erkemeij
Isabel E.
13:33 08 Dec 20
Erg blij met de Monkeys, zij zijn goed bereikbaar, professioneel, betrouwbaar en snel. Een aanrader!(Translated by Google)Very happy with the Monkeys, they are easily accessible, professional, reliable and fast. Recommended!
S Balm
S B.
16:16 26 Oct 20
Als beginnend ondernemer was het een erg prettige samenwerking. Ze dachten goed mee en zelfs ook over dingen na waar jezelf niet bij stilstond. Snelle reacties en prettige mensen. Zeer tevreden en blij dat ik mijn website heb laten maken door hun!(Translated by Google)As a starting entrepreneur it was a very pleasant collaboration. They thought along well and even thought about things that you did not think about yourself. Fast responses and nice people. Very satisfied and happy that I had my website made by them!
Gabi van Breenen
Gabi van B.
15:09 26 Oct 20
We zijn erg tevreden met de nieuwe website voor ons gezelschap. We hebben de samenwerking met Monkey Vision als zeer prettig ervaren. De webbouwers hebben erg goed meegedacht met al onze wensen wat betreft het ontwerp en de content-vulling van de site. Goed bereikbare service en support. Fijne overdracht en ondersteuning bij gebruik van Wordpress-systemen en apps.(Translated by Google)We are very pleased with the new website for our group. We have experienced the cooperation with Monkey Vision as very pleasant. The web builders have thought very well with all our wishes regarding the design and content of the site. Easily accessible service and support. Fine transfer and support when using Wordpress systems and apps.
Muziektheater De Plaats
Muziektheater De P.
15:01 13 Oct 20
Zeer fijn bedrijf! Erg klantvriendelijk en veel betrokkenheid. Ik heb een website laten maken en hij ziet er fantastisch uit en dat ook nog voor een aantrekkelijk prijskaartje. Ik kom zeker nog een keer langs!(Translated by Google)Very nice company! Very customer-friendly and a lot of involvement. I had a website made and it looks fantastic and for an attractive price tag. I will definitely come again!
Noemi Monteiro Wienk
Noemi Monteiro W.
12:43 23 Sep 20
Leuke mensen en fijn om mee samen te werken! echt een aanrader!(Translated by Google)Nice people and great to work with! really recommended!
Joeri Niessing
Joeri N.
08:04 23 Sep 20
Monkey Vision heeft voor ons een compleet nieuwe website weten te realiseren volledig naar onze wensen. De samenwerking is door ons als zeer prettig ervaren, aanrader!(Translated by Google)Monkey Vision has managed to realize a completely new website for us, completely according to our wishes. We experienced the cooperation as very pleasant, recommended!
Riocare Rioolspecialist
Riocare R.
18:48 22 Sep 20
Laatst een website door jullie laten maken en ik ben er erg tevreden over!(Translated by Google)Have you recently made a website and I am very satisfied with it!
Dries
Dries
13:05 22 Sep 20
Zeer vriendelijk bedrijf uit Nijmegen, heel blij met mijn nieuwe website!(Translated by Google)Very friendly company from Nijmegen, very happy with my new website!
Frits Hofman
Frits H.
18:16 21 Sep 20
Ik heb een erg prettige ervaring gehad met Monkey Vision. Een jong, professioneel en creatief team dat heeft mij geholpen om het beste resultaat tot stand te brengen. Bedankt!(Translated by Google)I have had a very pleasant experience with Monkey Vision. A young, professional and creative team that has helped me to achieve the best result. Thanks!
Veenerick Demmers
Veenerick D.
18:08 21 Sep 20
Professioneel webbureau, fijne samenwerking. Heel blij met het resultaat!(Translated by Google)Professional web agency, great collaboration. Very happy with the result!
Gina Maison
Gina M.
18:07 21 Sep 20
Ik heb een erg goede website laten maken bij Monkey Vision. Erg vriendelijke en professionele medewerkers!(Translated by Google)I had a very good website made at Monkey Vision. Very friendly and professional employees!
Tessa Gerrits
Tessa G.
18:12 18 Sep 20
ik heb een website laten maken en werd snel en professioneel geholpen. dankjewel!(Translated by Google)I had a website made and was helped quickly and professionally. thank you!
Jacqueline Sluijtman
Jacqueline S.
20:30 17 Sep 20
Hele goede medewerkers heeeel vriendelijk. Ze helpen je goed en weten waar ze over praten. Ik ben erg te spreken over dit bedrijf!!!(Translated by Google)Very good employees, very friendly. They help you well and know what they are talking about. I am very pleased with this company !!!
elke bastiaans
elke B.
08:03 13 Sep 20
Mooie en goede website laten maken. De snelle en betrouwbare communicatie was prettig. Een aanrader!(Translated by Google)Have a nice and good website made. The fast and reliable communication was pleasant. Recommended!
Daphne Rutten
Daphne R.
17:10 12 Sep 20
Ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Snel en accuraat met een goede kwaliteit.(Translated by Google)They say what they do and do what they say. Fast and accurate with good quality.
William Sluijtman
William S.
10:41 12 Sep 20
Ik heb bij dit bedrijf een Website laten maken. Er werd goed geluisterd naar mijn wensen en ik ben dan ook erg blij met het resultaat.(Translated by Google)I had a website made by this company. My wishes were carefully listened to and I am very happy with the result.
Bram Gietman
Bram G.
09:25 12 Sep 20
Mooie webdesign(Translated by Google)Beautiful web design
janneke van spanje
janneke van S.
08:00 12 Sep 20
Monkey Vision heeft voor mij een mooie, overzichtelijke en gebruiksvriendelijke WordPress website gemaakt. Monkey Visioen heeft voortdurend meegedacht en veel goede ideeën en voorstellen gedaan waardoor de site precies is zoals ik in gedachten had.(Translated by Google)Monkey Vision has made a beautiful, clear and user-friendly WordPress website for me. Monkey Visioen has constantly contributed ideas and made many good ideas and proposals, making the site exactly as I had in mind.
Tessa Janssen
Tessa J.
17:22 09 Sep 20
Heb een website laten maken, echt super mooi geworden! Bedankt!!(Translated by Google)Have a website made, it has become really beautiful! Thanks!!
Max Oudenhoven
Max O.
18:30 08 Sep 20
Een enthousiast team, prettig in de communicatie, en bereid in alle details mee te denken. Duidelijk te merken dat ze veel kennis hebben van websites en webdesigns. Het resultaat is ver boven mijn verwachtingen, dikke 5 sterren!(Translated by Google)An enthusiastic team, pleasant in communication, and willing to think along in all details. It is clear to see that they have a lot of knowledge of websites and web designs. The result is far above my expectations, a big 5 stars!
Eline Theeuwen
Eline T.
22:21 07 Sep 20
Onlangs website laten maken. Heel professioneel en fijn contact! Top service. Raad ze zeker aan.(Translated by Google)Have a website made recently. Very professional and nice contact! Top service. Definitely recommend them.
Nora Chagri
Nora C.
13:11 07 Sep 20
Een mooie website geleverd, goed resultaat en fijne communicatie! Werkt professioneel dus zeer tevreden.(Translated by Google)A beautiful website delivered, good results and great communication! Works professionally so very satisfied.
An0uk
An0uk
08:07 07 Sep 20
Hier een mooi webdesign laten maken, erg blij mee!(Translated by Google)Have a nice web design made here, very happy with it!
Maleen Donkers-Mulder
Maleen D.
05:54 07 Sep 20
goede ervaring, goed webdesign(Translated by Google)good experience, good web design
Mika
Mika
05:42 07 Sep 20
Een fijne Wordpress website(Translated by Google)A nice Wordpress website
Lianne van Eck
Lianne van E.
21:15 06 Sep 20
Betrouwbaar en professioneel webbureau. Ze hebben goede tips en ideeën en de website die ze gemaakt hebben ziet er geweldig uit!(Translated by Google)Reliable and professional web agency. They have great tips and ideas and the website they made looks great!
Carmen Kasser
Carmen K.
18:37 06 Sep 20
Ik ben erg tevreden over de website die Monkey Vision heeft gemaakt. Ze denken goed met je mee en het resultaat is erg professioneel.(Translated by Google)I am very satisfied with the website that Monkey Vision has made. They think along with you and the result is very professional.
Koen Verduijn
Koen V.
18:26 06 Sep 20
Website laten maken, zeer mooi webdesign(Translated by Google)Have a website made, very nice web design
Joeri Fontijn
Joeri F.
11:00 06 Sep 20
Mooie en goede website laten maken. Snelle service. Goed contact. Vriendelijk. Goede prijs-kwaliteitverhouding.(Translated by Google)Have a nice and good website made. Quick service. Good contact. Friendly. Good value for money.
Jolanda Steeg
Jolanda S.
20:39 05 Sep 20
Monkey Vision heeft een website voor me gemaakt. Zeer tevreden over het resultaat, zag er mooi en professioneel uit!(Translated by Google)Monkey Vision made a website for me. Very satisfied with the result, looked beautiful and professional!
Laura Van den berg
Laura Van den B.
17:42 05 Sep 20
Mooi webdesign laten maken! makkelijk in gebruik(Translated by Google)Have a beautiful web design made! easy to use
Frank van den Berg
Frank van den B.
17:37 05 Sep 20
Mooie website laten maken, ze zijn betrouwbaar en snel in de communicatie(Translated by Google)Have a nice website made, they are reliable and fast in communication
Laura Van Den Berg
Laura Van Den B.
17:28 05 Sep 20
Heel fijn bedrijf! Prettige en snelle communicatie. Heb hier mijn website laten maken.(Translated by Google)Very nice company! Pleasant and fast communication. Had my website made here.
Jorel Jacobs
Jorel J.
13:52 05 Sep 20
Mooie en goede website laten maken! Betrouwbaar en snel. En voor een goede prijs! Zeker een aanrader !(Translated by Google)Have a beautiful and good website made! Reliable and fast. And for a good price! Highly recommended !
Shauna Van Spanje
Shauna Van S.
13:48 05 Sep 20
site laten maken , denken met je mee en veeeel kennis in huiszeker een aanrader(Translated by Google)site made, think along with you and a lot of knowledge in-househighly recommended
Christiaan Folkert Tjallema
Christiaan Folkert T.
09:48 04 Sep 20
Monkey Vision heeft voor mij een website gemaakt, zeer tevreden over het resultaat! Zeker een aanrader.(Translated by Google)Monkey Vision made a website for me, very satisfied with the result! Highly recommended.
Minke van Bon
Minke van B.
19:40 03 Sep 20
Super webbureau, word vakkundig geholpen. Snel en fijne communicatie.(Translated by Google)Super web agency, expert help. Fast and pleasant communication.
Milou Hijmans
Milou H.
19:30 03 Sep 20
helemaal tevreden over dit Webbureau, top service(Translated by Google)completely satisfied with this Web agency, top service
Jamie Lee Sluijtman
Jamie Lee S.
13:23 03 Sep 20
Tof bedrijf! Ik ben echt super blij met mijn website die ik bij Monkey Vision heb laten maken. Zeer vlotte communicatie + ze luisteren heel nauwkeurig naar jou ideeën, dat vond ik heel erg fijn. Dus wie nog een website wilt laten maken, bij Monkey Vision moet je zijn!(Translated by Google)Great company! I am really happy with my website that I had made at Monkey Vision. Very smooth communication + they listen very carefully to your ideas, I really liked that. So whoever wants to have a website made, Monkey Vision is the place to be!
Samuel Masbaitoeboen
Samuel M.
19:57 02 Sep 20
Heel erg fijn webbureau. Goede service en zeer vriendelijk en behulpzaam.(Translated by Google)Very nice web agency. Great service and very friendly and helpful.
Rosanne Veltkamp
Rosanne V.
19:15 02 Sep 20
Top ervaring gehad met monkey vision. Ze zijn een professioneel bedrijf met jonge werknemers die echt weten waar ze over praten! Zeker een aanrader als je een website nodig hebt.(Translated by Google)Had great experience with monkey vision. They are a professional company with young employees who really know what they are talking about! Definitely recommended if you need a website.
Iva Heijmans
Iva H.
17:02 02 Sep 20
Mooie en goede website laten maken! Betrouwbaar en snel. En voor een goede prijs!(Translated by Google)Have a beautiful and good website made! Reliable and fast. And for a good price!
Julie S.
Julie S.
11:37 02 Sep 20
Jong dynamisch bedrijf met goede communicatie en behulpzaam qua ideeen inzake je website. Super bedrijf en up to date!(Translated by Google)Young dynamic company with good communication and helpful in terms of ideas regarding your website. Super company and up to date!
Karin Van bernebeek
Karin Van B.
20:22 01 Sep 20
Als het gaat om transparant en kwaliteit dan is Monkey Vision zeker een aanrader. Ik ben dik tevreden met mijn nieuwe website!(Translated by Google)When it comes to transparency and quality, Monkey Vision is definitely recommended. I am very satisfied with my new website!
Talha Oz
Talha O.
19:56 01 Sep 20
Jong ambitieus bedrijf met een boel creativiteit. Ze luisteren en communiceren goed en dat komt het resultaat ten goede. Helemaal tevreden met de site en de service die ze hebben geboden.(Translated by Google)Young ambitious company with a lot of creativity. They listen and communicate well and that benefits the result. Completely satisfied with the site and the service they provided.
Barend Visser
Barend V.
12:27 16 Jun 20
Mooie website laten maken in Nijmegen!(Translated by Google)Have a beautiful website made in Nijmegen!
Jessie Steeg
Jessie S.
15:56 13 Jun 20
Ik ben heel tevreden over Monkey Vision! Ze reageren snel, denken mee en helpen je graag en goed!(Translated by Google)I am very satisfied with Monkey Vision! They respond quickly, think along and are happy to help you!
Femke van Huijgevoort
Femke van H.
11:13 11 Jun 20
Monkey Vision heeft een geweldige webshop voor me gemaakt. Zeer goed te vinden en alleen maar positieve reacties van klanten hier op gekregen. Top team!(Translated by Google)Monkey Vision has made a great webshop for me. Very easy to find and only received positive reactions from customers. Top team!
Lyda de Wilde
Lyda de W.
10:52 20 May 20
Erg tevreden met het resultaat! Fijn team om mee samen te werken, denken mee en zijn goed bereikbaar.(Translated by Google)Very satisfied with the result! Great team to work with, think along and are easily accessible.
Kim de Jong
Kim de J.
18:25 19 May 20
Erg mooie website laten maken, nóg beter dan wat ik ervan verwacht had!(Translated by Google)Have a very nice website made, even better than what I expected!
guus piepenbrock
guus P.
08:54 11 May 20
Het team van Monkey Vision heeft onze nieuwe website gemaakt en wij zijn zeer tevreden! Erg vlotte en duidelijke communicatie en alle afspraken worden nagekomen! Wij hebben contact opgenomen na het lezen van de reviews en hopen dat eventuele nieuwe klanten dat ook gaan doen. 5+ sterren!(Translated by Google)The Monkey Vision team has created our new website and we are very satisfied! Very smooth and clear communication and all agreements are met! We contacted us after reading the reviews and hope that any new customers will do the same. 5+ stars!
Houthandel Jelsan
Houthandel J.
20:27 21 Apr 20
Fijn bedrijf om mee samen te werken. Duidelijke communicatie en onze websites zijn er lekker snel en soepel door geworden. Aanrader!(Translated by Google)Nice company to work with. Clear communication and our websites have become nice and fast and smooth. Recommended!
Ties den Dekker
Ties den D.
05:08 16 Apr 20
Een betere partij dan Monkey Vision ben ik nog niet tegengekomen. Snel, betrouwbaar, eerlijk en scherp geprijsd. Complimenten aan het team en echte aanrader!(Translated by Google)I have not come across a better party than Monkey Vision. Fast, reliable, fair and competitively priced. Compliments to the team and highly recommended!
Matthijs Kleinlooh
Matthijs K.
19:17 14 Apr 20
Top bedrijf wat uitblinkt in communicatie en bereikbaarheid. Denken conceptueel goed mee en staan altijd voor je klaar!(Translated by Google)Top company that excels in communication and accessibility. Conceptually think along and are always there for you!
Teun Aerts
Teun A.
22:40 09 Apr 20
Wouter en zijn team zijn echt toppers! Ze staan altijd voor je klaar en geen opdracht is te groot (of klein!). De communicatie verloopt erg goed en iedereen is altijd erg vriendelijk, ook al zit er soms druk achter een bepaalde deadline bijvoorbeeld.Ik ben zelf freelancer en als mijn klanten vragen hebben zal ik ze altijd Monkey Vision aanraden!Bedankt Monkey Vision!(Translated by Google)Wouter and his team are really great! They are always there for you and no assignment is too big (or small!). Communication is very good and everyone is always very friendly, even though there is sometimes pressure behind a certain deadline, for example.I am a freelancer myself and if my customers have questions I will always recommend Monkey Vision!Thanks Monkey Vision!
Quirine Wissink
Quirine W.
15:09 03 Apr 20
denken goed mee met de opdrachtgever(Translated by Google)think along with the client
Jan Van Slooten
Jan Van S.
12:52 27 Mar 20
Super blij met de website en de communicatie is top! Aanrader(Translated by Google)Super happy with the website and the communication is great! Recommended
Ruud Slagers
Ruud S.
11:55 05 Mar 20
Communicatie is goed, ook goed bereikbaar buiten kantoortijden. Regelen alles voor je website goed voor je. Hebben verstand van wat ze doen(Translated by Google)Communication is good, also easily accessible outside office hours. Arrange everything for your website well for you. Understand what they do
lennard terlouw
lennard T.
18:46 25 Feb 20
Mooie website laten maken! Snel geholpen. Top webbureau.(Translated by Google)Have a nice website made! Helped quickly. Top web agency.
janne Medendorp
janne M.
13:08 05 Feb 20
Laatst een website laten maken. Goede service met een tof eindresultaat!(Translated by Google)Have a website created recently. Good service with a great end result!
Daan Vos
Daan V.
14:23 29 Jan 20
Prima team mensen dat mijn goedwerkende vernieuwde website binnen korte tijd heeft gerealiseerd. Communicatie is top, korte lijnen en snelle reacties op vragen of aanpassingen.(Translated by Google)Great team of people who realized my well-functioning new website in a short time. Communication is top notch, short lines and quick responses to questions or adjustments.
Marian Zonnenberg
Marian Z.
14:18 13 Jan 20
Goed bedrijf, snelle reactie en begrijpt direct wat de wensen zijn en vertaald dat snel in een professionele website, maar adviseert ook en dat is voor een ondernemer prettig, zeker als je als ondernemer geen kennis heb. Indien de website aangepast of veranderd moet worden is hierin ook de service snel en goed. Aanrader!(Translated by Google)Good company, quick response and immediately understand what the wishes are and that quickly translated into a professional website, but also advises and that is nice for an entrepreneur, especially if you as an entrepreneur have no knowledge. If the website needs to be adjusted or changed, the service is also fast and good. Recommended!
John Jansen
John J.
09:28 09 Jan 20
Wij zochten voor ons bedrijf een webbureau in Nijmegen om een nieuwe website bij te laten maken. Monkey Vision reageerde snel en heeft een prachtige website voor ons gemaakt! Absolute aanrader! 🎉(Translated by Google)We were looking for a web agency for our company in Nijmegen to have a new website made. Monkey Vision responded quickly and created a beautiful website for us! Absolute must! 🎉
Berend
Berend
10:55 27 Dec 19
Goede serves en helpen je snel met elk probleem!!(Translated by Google)Good serves and help you quickly with any problem !!
Hans van der Velden
Hans van der V.
16:26 19 Dec 19
Deskundig, snel en toegewijd. Prettige goed afgestemde samenwerking. Prachtig resultaat.(Translated by Google)Expert, fast and dedicated. Pleasant well coordinated cooperation. Great result.
Marianne van der Burgh
Marianne van der B.
12:39 06 Dec 19
De service van Monkey Vision is top! Het duurde aanvankelijk even voordat we elkaars taal verstonden en juist in die fase hebben we de doortastende aanpak erg gewaardeerd. Monkey Vision bedankt voor jullie inzet. De Vereniging van NEI therapeuten is erg tevreden met haar nieuwe website!(Translated by Google)The service of Monkey Vision is top! It took a while before we understood each other's language, and it was precisely in that phase that we really appreciated the thorough approach. Monkey Vision thanks for your efforts. The Association of NEI Therapists is very satisfied with its new website!
Vicky Lolkema
Vicky L.
12:09 06 Dec 19
They react very quickly, help you with every obstacle and charge a really reasonable price! Very happy with this team! 🙂
Matteo Bal
Matteo B.
10:23 05 Dec 19
Onze website laten maken door Monkey Vision. Een groep enthousiaste creatievelingen die als een team werken, zoals een team bedoeld is. Ze zijn goed op elkaar ingespeeld en zijn niet te beroerd om elkaars werk over te nemen als dat nodig is. Overleggen goed, komen met goede ideeën en zijn zeer flexibel. Wij zijn zeer tevreden. Keep on doing the good work guys!(Translated by Google)Have our website made by Monkey Vision. A group of enthusiastic creatives who work as a team, as a team intended. They are well attuned to each other and are not too bad to take over each other's work if necessary. Discuss well, come up with good ideas and are very flexible. We are very satisfied. Keep on doing the good work guys!
Mijn Chef
Mijn C.
15:32 27 Nov 19
Website volledig naar wens gebouwd, ook meteen een kickstart gekregen door het SEO starterpakket. Zeker een partij om aan te raden!(Translated by Google)Website completely built to your liking, also immediately got a kickstart by the SEO starter package. Certainly a party to recommend!
Luuk Vonk
Luuk V.
11:02 08 Nov 19
Super fijn geholpen!(Translated by Google)Super nice help!
Melanie Polman
Melanie P.
10:43 01 Nov 19
Bedankt Monkeyvision voor de prachtige website ! Gezellige mensen en een top website. Monkeyvision heeft de website gemaakt hoe ik het voor ogen had, alles werkt perfect en ziet er ook nog is super gaaf uit. 100% een aanrader om jou website te laten maken !!(Translated by Google)Thank you Monkeyvision for the beautiful website! Nice people and a great website. Monkeyvision made the website how I had it in mind, everything works perfectly and it also looks super cool. 100% recommended to have your website made !!
Djanilla Van den heuvel
Djanilla Van den H.
08:26 04 Oct 19
In het oerwoud van webbouwers springt het topteam van deze monkeys eruit! Helder advies, slimme oplossingen & een vlotte vriendelijke service. Ik zou dit bedrijf zeker aanraden!(Translated by Google)In the jungle of web builders, the top team of these monkeys stand out! Clear advice, smart solutions & a smooth friendly service. I would definitely recommend this company!
Milou Salemans
Milou S.
08:00 04 Oct 19
Monkey Vision is een super club! Website snel geleverd, snelle reactie op vragen en erg klantvriendelijk!(Translated by Google)Monkey Vision is a super club! Website delivered quickly, quick response to questions and very customer friendly!
Tim van Doorn (Tim)
Tim van Doorn (.
17:20 03 Oct 19
Top website laten maken!(Translated by Google)Have a top website made!
Bookings The Cabin Amsterdam
Bookings The Cabin A.
16:07 03 Oct 19
Top website laten maken!(Translated by Google)Have a top website made!
Droomidee - Matrassen
Droomidee - M.
16:03 03 Oct 19
Alles goed zonder problemen.(Translated by Google)Everything good without problems.
Herman Jakobs
Herman J.
11:47 20 Aug 19
Toppers, werken snel, accuraat en denken mee!(Translated by Google)Toppers, work quickly, accurately and think along!
Jeffrey van Eck
Jeffrey van E.
12:49 18 Jul 19
Al ruim een jaar onze betrouwbare partner in alles wat met web te maken heeft. Zeker een aanrader als je opzoek bent naar een snelle, kwalitatieve web agency!(Translated by Google)Our reliable partner in everything that has to do with web for more than a year. Definitely recommended if you are looking for a fast, high-quality web agency!
Mark Norbruis
Mark N.
10:32 17 Jul 19
Enorm fijn partij om mee samen te werken. Als eigenaar van een full service mediabureau werk ik graag samen met Wouter en zijn technische team. Bij problemen schieten ze gelijk te hulp. Ze maken duidelijke afspraken en zijn zeer vertrouwelijk!Monkey Vision heeft ons nooit voor aap laten staan bij onze klanten ;)(Translated by Google)Very nice party to work with. As the owner of a full service media agency, I enjoy working together with Wouter and his technical team. They immediately come to the rescue in case of problems. They make clear agreements and are very confidential!Monkey Vision has never let us stand for our customers;)
Haris Puzic
Haris P.
09:36 17 Jul 19
Monkey Vision is zeker een aanrader! Bij Monkey Vision zijn ze professioneel en gedreven! Altijd behulpzaam en als ik vragen heb, kan ik altijd bij ze terecht! Echte toppers!(Translated by Google)Monkey Vision is definitely recommended! At Monkey Vision they are professional and driven! Always helpful and if I have questions, I can always contact them! Real toppers!
Frederique Stuit
Frederique S.
20:50 16 Jul 19
Het team van Monkey Vision luistert goed naar de wensen die je hebt als ondernemer en vertaalt dit naar een goed werkende website. Zeer blij met het resultaat en ook zeker groot pluspunt dat zij voor volledige ontzorging gaan. Aanrader!(Translated by Google)The Monkey Vision team listens carefully to the wishes you have as an entrepreneur and translates this into a properly functioning website. Very happy with the result and certainly a big plus that they go for complete unburdening. Recommended!
Ilias Sakali
Ilias S.
19:12 15 Jul 19
Het Monkey Vision team is erg meedenkend/adviserend gedurende de ontwikkeling van de website. Buiten de ontwikkeling om, voorzien zij ons ook nog eens van handige tools/tips op het gebied van marketing.(Translated by Google)The Monkey Vision team is very cooperative / advising during the development of the website. Outside of development, they also provide us with useful tools / tips in the field of marketing.
Frank Post
Frank P.
12:37 12 Jul 19
Monkey Vision heb ik mijn nieuwe website laten maken en echt 'wauw' , het resultaat mag er wezen! Echt een top bedrijf! 🙂 Ze denken vanuit de klant en nemen echt de tijd om jouw wensen en eisen te bespreken. Hier kunnen nog veel andere bedrijven van leren..(Translated by Google)I have had Monkey Vision make my new website and really 'wow', the result is amazing! Really a top company! 🙂 They think from the customer's perspective and really take the time to discuss your wishes and requirements. Many other companies can learn from this ..
Marleen Huijbregts
Marleen H.
09:42 12 Jul 19
Super bedrijf, heel klantvriendelijk, denken mee en zijn erg deskundig!(Translated by Google)Super company, very customer friendly, think along and are very knowledgeable!
Leukste winkel Westrienen
Leukste winkel W.
13:42 11 Jul 19
Na verschillende webbureaus eindelijk een partij gevonden die doet wat ze beloven, afspraken nakomen en heldere prijzen communiceren. Specialisten zou ik ze zeker willen noemen, ze maken niet alleen prachtige, onderscheidende websites maar zorgen ook dat je uitstekend vindbaar bent. Jullie zijn toppers Monkeys!(Translated by Google)After several web agencies finally found a party that does what they promise, keep their promises and communicate clear prices. I would certainly like to call them specialists, they not only make beautiful, distinctive websites but also ensure that you are excellent to find. You are the best Monkeys!
Mirjam de Heus
Mirjam de H.
13:35 11 Jul 19
Monkey Vision heeft ons zeer goed geholpen met het ontwikkelen van onze site! Medewerkers zijn vriendelijk, professioneel en niets is te veel. Onze verwachtingen zijn overtroffen, zeker gezien de scherpe prijs die standaard gehanteerd wordt.(Translated by Google)Monkey Vision has helped us very well with the development of our site! Employees are friendly, professional and nothing is too much. Our expectations have been exceeded, especially given the competitive price that is used as standard.
Nick Renssen
Nick R.
13:31 11 Jul 19
Snelle service, mooie website!(Translated by Google)Fast service, nice website!
R. Joosten
R. J.
13:20 11 Jul 19
Monkey Vision heeft voor mij niet alleen een hele mooi website gemaakt maar ook meegeholpen aan het ontwerpen/maken van mijn logo. Door het stellen van een paar, simpele, vragen weten zij heel goed hoe ik mijn website graag zou willen hebben. Na de eerste opzet mocht ik er op schieten en hebben zij goed en snel mijn op- aanmerkingen verwerkt. Ze reageren heel snel op vragen en denken echt met je mee. Ik ben heel blij met alles wat ze voor mij hebben gedaan. En ik heb nu een super gave website én logo!! Monkey Vision Team bedankt!(Translated by Google)Monkey Vision has not only made a very nice website for me, but also helped to design / make my logo. By asking a few simple questions, they know very well how I would like my website to be. After the first set-up I was allowed to shoot at it and they processed my comments well and quickly. They respond very quickly to questions and really think along with you. I am very happy with everything they have done for me. And I now have a super cool website and logo !! Monkey Vision Team thanks!
Miranda Stoof
Miranda S.
12:59 11 Jul 19
Great company. Fantastic service and excellent creativity and care. Highly recommended!!!!
Tom Hallowes
Tom H.
09:54 12 Jun 19
Monkey Vision bouwde mijn website (ontwerp Esther van Winkel), die ik vervolgens zelf heb gevuld en van puntjes op de i heb voorzien. Voor dat vullen en doen van kleine aanpassingen in vormgeving heb ik heel veel contact gehad met MV. Vooral met Bodine en Rits. Wat een engelengeduld allebei, bij al mijn mails en telefoontjes. Telkens weer heel duidelijk uitleg en meedenken en altijd opgewekt en vriendelijk. En dan is het ook nog razendsnel gegaan. Op 2 juni dronk ik mijn eerste kopje koffie met ontwerpster Esther en nu, een maand en 3 dagen later, is mijn website live. Nou, dit klinkt bijna ongeloofwaardig waarschijnlijk, maar het is eerlijk zo gegaan. Dus ik kan Monkey Vision wel aanbevelen!(Translated by Google)Monkey Vision built my website (design Esther van Winkel), which I then filled myself and provided with dots on the i. I have had a lot of contact with MV for filling in and making minor design changes. Especially with Bodine and Rits. What an angelic patience both, with all my emails and phone calls. Each time very clear explanation and thinking along and always cheerful and friendly. And then it also went very fast. On June 2 I drank my first cup of coffee with designer Esther and now, a month and 3 days later, my website is live. Well, this sounds almost unbelievably likely, but it went that way. So I can recommend Monkey Vision!
Patricia Rehe
Patricia R.
14:57 05 Jun 19
Gedreven, kundig en heel prettig om mee samen te werken! Wij van Key-Factor bevelen Monkey Vision van harte aan!(Translated by Google)Driven, knowledgeable and very pleasant to work with! We at Key-Factor heartily recommend Monkey Vision!
Josette Poels-Liberg
Josette P.
19:34 15 May 19
We zijn zeer tevreden over de samenwerking en het resultaat!(Translated by Google)We are very satisfied with the cooperation and the result!
Stefan Ernens
Stefan E.
09:33 08 May 19
Super club, staan altijd voor je klaar! Bij nood altijd bereikbaar én behulpzaam. Niets is te gek. Erg blij dat ik Monkey Vision heb gevonden.(Translated by Google)Super club, are always ready for you! Always available and helpful in an emergency. Nothing is to crazy. Very happy that I found Monkey Vision.
Fotografie Ploeg
Fotografie P.
16:00 09 Apr 19
Wouter is echt een websitewiz. Superfijn hoe hij razendsnel de vinger op de zere plek legt én vooral alle manieren om te verbeteren aandraagt. Hij heeft mijn website in no-time aanzienlijk sneller gemaakt. Als ik een keer een onderzoek nodig heb (SEO/SEA) dan weet ik bij wie ik aanklop.(Translated by Google)Wouter is really a website wiz. Super nice how he quickly puts his finger on the sore spot and above all offers ways to improve. He has made my website considerably faster in no time. If I ever need an investigation (SEO / SEA) then I know who I approach.
Germaine Winckels-Schmeits
Germaine W.
08:52 03 Apr 19
Vriendelijk en snel geholpen(Translated by Google)Friendly and quick help
Marielle Hommen
Marielle H.
15:45 18 Mar 19
Klantvriendelijk, snelle reactie op vragen, prettige ondersteuning bij eigen maken Wordpress.(Translated by Google)Customer-friendly, quick response to questions, pleasant home support Wordpress.
harry heijblok
harry H.
12:16 12 Mar 19
Wouter heeft me geholpen met een brainstorm voor het starten van mijn eigen praktijk, samen kwamen we tot nieuwe ideeën en hij heeft me enthousiast gemaakt voor de online website wereld.(Translated by Google)Wouter helped me with a brainstorm for starting my own practice, together we came up with new ideas and he made me enthusiastic about the online website world.
Maaike Marissink
Maaike M.
17:35 11 Mar 19
Ik ben erg tevreden over de diensten van Monkey Vision. Het verraste me zeer hoe snel mijn website naar mijn zin ontworpen is. Het bedrijf is zeer toegankelijk, waardoor veranderingen direct doorgevoerd werden.(Translated by Google)I am very satisfied with the services of Monkey Vision. It surprised me how quickly my website was designed to my liking. The company is very accessible, so changes are implemented immediately.
Wil Greving
Wil G.
16:35 08 Mar 19
Ze weten waar ze mee bezig zijn en waar ze het over hebben. Zeer kundig en professioneel, snel schakelen en goed bereikbaar. We zijn erg blij met deze samenwerking!(Translated by Google)They know what they are doing and what they are talking about. Very skilled and professional, fast switching and easily accessible. We are very happy with this cooperation!
Linda Elbersen
Linda E.
15:22 07 Mar 19
Deze mensen weten wat ze doen. Vanaf het begin was ik onder de indruk van hun presentatie en verhaal. En de brainstormsessie heeft me ook écht verder geholpen.(Translated by Google)These people know what they are doing. From the beginning I was impressed by their presentation and story. And the brainstorming session really helped me further.
Shad Raouf
Shad R.
21:21 28 Feb 19
Vanuit Amersfoort ben ik naar Nijmegen gereisd voor een brainstormsessie bij Monkey Vision. Ik kreeg een hartelijke warme ontvangst met thee en chocolaatjes. Ik heb vrijblijvend goede tips gekregen in een 2-uur durende Brainstormsessie. Hier kan ik goed mee verder. De locatie was ook goed vindbaar op het bedrijventerrein Kerkenbos. Fijn dat ik mocht komen en ik ben blij dat ik jullie ontmoet heb op de Startersdag Nijmegen 2019 Monkey Vision!(Translated by Google)From Amersfoort I traveled to Nijmegen for a brainstorming session at Monkey Vision. I received a warm welcome with tea and chocolates. I received good tips without obligation in a 2-hour Brainstorming session. I can continue well with this. The location was also easy to find on the business park Kerkenbos. Thanks for coming and I am glad that I met you at the Starters Day Nijmegen 2019 Monkey Vision!
jennifer bello
jennifer B.
15:53 28 Feb 19
Snel,Netjes,Correct !!(Translated by Google)Fast, Neat, Correct !!
Raymon Ton
Raymon T.
08:36 20 Feb 19
Ik ben zeer tevreden over het kennismakingsgesprek dat ik heb gehad met Wouter van Monkey Vision. Hij heeft kennis van zaken en een groot inlevingsvermogen. Veel goede en direct bruikbare adviezen gekregen. Een aanrader voor iedere (startende) onderneming.(Translated by Google)I am very satisfied with the introductory meeting I had with Wouter van Monkey Vision. He has knowledge and a great empathy. Many good and immediately useful advice received. A must for every (starting) company.
Chantal Mennes
Chantal M.
11:01 15 Feb 19
Snel, professioneel en betrouwbaar!(Translated by Google)Fast, professional and reliable!
Tanja Noordink
Tanja N.
15:42 16 Jan 19
Vragen worden snel beantwoord en afgehandeld. Prima bedrijf om mee samen te werken!(Translated by Google)Questions are quickly answered and handled. Great company to work with!
B Bomenoutlet
B B.
15:23 15 Jan 19
Erg behulpzaam, helpen je snel en hebben veel kennis van het vak!(Translated by Google)Very helpful, help you quickly and have a lot of knowledge of the profession!
Jordy Segers
Jordy S.
14:07 24 Dec 18
Professionele en persoonlijke behandeling(Translated by Google)Professional and personal treatment
Jan Bulsink
Jan B.
20:00 11 Dec 18
Een jong en gedreven team. Hele goede prijs kwaliteit verhouding. Zeer snel en professioneel. Ik ben erg tevreden en raad Monkey Vision zeker aan.(Translated by Google)A young and driven team. Very good price-quality ratio. Very fast and professional. I am very satisfied and definitely recommend Monkey Vision.
Sudha Vermeulen
Sudha V.
19:38 11 Nov 18
prima bedrijf, staat direct klaar als er hulp nodig is.(Translated by Google)excellent company, ready immediately if help is needed.
Rikie Alberts
Rikie A.
13:49 09 Nov 18
Onwijs blij met mijn nieuwe website! Geweldige service(Translated by Google)Very happy with my new website! Terrific service
Roos van der Voort
Roos van der V.
16:21 03 Nov 18
We zijn zo blij met onze mooie nieuwe website! Zo'n behulpzaam team en een snelle levering. Al je vragen en wensen worden gehoord!(Translated by Google)We are so happy with our beautiful new website! Such a helpful team and fast delivery. All your questions and wishes will be heard!
Marilyn Ruwaard
Marilyn R.
16:19 03 Nov 18
Mooie professionele websites(Translated by Google)Beautiful professional websites
Rocketpowr
Rocketpowr
14:45 02 Nov 18
Zeer professioneel bedrijf. Denkt ontzettend goed mee, over het maken van de website. Zijn snel met reageren, wat ik erg prettig vind. Dit alles voor een zeer aantrekkelijke prijs. Al met al is Monkey Fusion zeker een aanrader!(Translated by Google)Very professional company. Thinks very well about making the website. Are quick to respond, which I really like. All this for a very attractive price. All in all, Monkey Fusion is definitely recommended!
Marjolein Lof
Marjolein L.
17:30 23 Oct 18
Bij Monkey Vision hebben ze veel verstand van het maken van goede en effectieve Wordpress websites. Vanaf het begin tot aan het eind wordt er mee gedacht. Het is een erg fijn bedrijf om mee samen te werken!(Translated by Google)At Monkey Vision they know a lot about creating good and effective Wordpress websites. It is thought along from the beginning to the end. It is a very nice company to work with!
Melanie van Dijk
Melanie van D.
20:27 16 Oct 18
Ik heb mijn webshop Bonsaishopfagus.nl door Monkey Vision laten bouwen. Ook nu de site al een paar maanden online is wordt ik nog regelmatig geholpen als ik hierover vragen heb. Goed bedrijf die genoeg tijd voor je over heeft.(Translated by Google)I had my webshop Bonsaishopfagus.nl built by Monkey Vision. Even now that the site has been online for a few months, I still receive regular help if I have questions about this. Good company that has enough time for you.
Bonsaishop Fagus
Bonsaishop F.
20:06 16 Oct 18
Snelle service, vlotte communicatie en betrouwbare partner. Wij zijn ontzettend blij met team monkeyvision!(Translated by Google)Fast service, smooth communication and reliable partner. We are very happy with team monkeyvision!
Martien Iris
Martien I.
14:50 16 Oct 18
Goede, snelle en betrouwbare website nodig? Dan moet je bij monkeyvision zijn!(Translated by Google)Need a good, fast and reliable website? Then monkeyvision is the place to be!
Martien de Jong
Martien de J.
14:49 16 Oct 18
Super service! Fijn bedrijf.(Translated by Google)Super service! Nice company.
Renée Heuveling
Renée H.
14:45 16 Oct 18
Zeker een aanrader! Monkey Vision is een zeer behulpzaam bedrijf, ook na de levering van het product of de dienst. Monkey Vision communiceert goed; snel maar duidelijk, dit zorgt er voor dat je niet achteraf voor verassingen komt te staan.(Translated by Google)Highly recommended! Monkey Vision is a very helpful company, even after the delivery of the product or service. Monkey Vision communicates well; fast but clear, this ensures that you will not be faced with surprises afterwards.
Bas Vennix
Bas V.
14:09 16 Oct 18
Goede service, erg flexibel en prijs/kwaliteit verhouding is perfect(Translated by Google)Good service, very flexible and perfect price / quality ratio
Nick Smits van Oyen
Nick Smits van O.
07:51 26 Jun 18
Fijne samenwerking. Hebben tijd en aandacht voor de klant. Goede prijs-kwaliteit-verhouding.(Translated by Google)Fine cooperation. Have time and attention for the customer. Good value for money.
Colette van Nunen
Colette van N.
20:08 12 Dec 17
Goede websitebouwer die snel reageert op wensen van de klant(Translated by Google)Good website builder that responds quickly to customer needs
Daniël Timmermans
Daniël T.
12:35 04 Jul 17
Tim is a professional webmaster and he always have been helpful when my site had some cosmetic problem. Definetly recommending Monkey vision. Sharp price for top result!Thierry ( crepes nomades)
Thierry G
Thierry G
15:26 28 Jun 17
Sinds een half jaar een nieuwe website laten maken voor de praktijk waar ik werk. Ondanks dat dit voor Monkey Vision de eerste keer was dat ze een huisartsenpraktijk als klant kregen hebben ze het heel goed begrepen. Contact onderling is goed en makkelijk. Je wordt erg snel geholpen en niets is teveel. Kortom een bedrijf om aan te raden bij het bouwen van een nieuwe website.(Translated by Google)Have had a new website made for the practice where I work for half a year. Although this was the first time for Monkey Vision that they had a doctor's practice as a customer, they understood it very well. Contact with each other is good and easy. You will be helped very quickly and nothing is too much. In short, a company to recommend when building a new website.
Ans Claassens
Ans C.
07:53 09 Jan 17
Deze organisatie combineert haar kennis van de business- en technische kant met een ongekend niveau van klantvriendelijkheid en service. Top!(Translated by Google)This organization combines its knowledge of the business and technical side with an unprecedented level of customer friendliness and service. Top!
Paul VdV
Paul V.
12:42 08 Dec 14