Algemene voorwaarden

HOOFDSTUK I – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Monkey Vision (wij-vorm): de onderneming die is gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;
 2. Opdrachtgever (jij-vorm): de partij waarmee Monkey Vision een Overeenkomst heeft gesloten of de partij die daarover in onderhandeling treedt met Monkey Vision;
 3. Overeenkomst: elke afspraak tussen Monkey Vision en jou;
 4. Schriftelijk(e): berichtgeving per e-mail, per bericht via elektronisch device of per post;
 5. Derde(n): personen die geen partij bij de Overeenkomst zijn;
 6. Dienst: de door Monkey Vision aangeboden diensten waarbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan het ontwikkelen van een huisstijl, website, webshop en/of webapplicatie en het vervolgens hosten en onderhouden hiervan en het verrichten van marketing activiteiten;
 7. Product: de door ons voor jou ontwikkelde website, webshop, webapplicatie, huisstijlen en grafische ontwerpen.

Artikel 2. Onze gegevens

Naam: Monkey Vision B.V.
Adres: Kerkenbos 1226 B
Postcode en vestigingsplaats: 6546 BE Nijmegen
KvK nummer: 71714960

Artikel 3. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen die worden verricht als gevolg van de tussen jou en Monkey Vision gesloten Overeenkomst.
 2. Tenzij wij dit samen Schriftelijk anders overeen zijn gekomen, is de toepasselijkheid van jouw of andere (algemene) voorwaarden uitgesloten.
 3. Alle afwijkingen en aanvullingen die op deze voorwaarden worden gemaakt zijn alleen geldig als wij dit samen Schriftelijk overeen zijn gekomen.
 4. Als wij samen soms afwijken van deze voorwaarden, dan betekent dat niet dat je een afwijking standaard van ons mag verwachten. Wij hebben altijd het recht om jou ‘gewoon’ aan de geaccepteerde voorwaarden te houden.
 5. Wij zullen altijd ons uiterste best doen en ons inspannen om de Overeenkomst volledig en juist na te komen. Helaas kan het voorkomen dat het gewenste resultaat niet wordt bereikt. We sluiten dan ook een Overeenkomst die leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
 6. Wij hebben het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst eventueel Derden in te schakelen. Dit doen wij om de Overeenkomst zo goed en snel mogelijk uit te voeren.
 7. De werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Dit betekent dat wanneer jij een project deels aan ons en tegelijkertijd gedeeltelijk aan een andere opdrachtnemer geeft, en wij moeten samenwerken, dat wij dan niet aansprakelijk zijn en kunnen worden gehouden voor de tekortkomingen aan de andere opdrachtnemer. Voor de delen van de Overeenkomst die door hem worden verricht, moet je bij die opdrachtnemer zelf zijn.

Artikel 4. Het aanbod

 1. Het kan voorkomen dat een aanbod van ons maar voor een bepaalde tijd geldig is. Wanneer dit het geval is, dan staat dit bij het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een voldoende nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en digitale inhoud. Met deze omschrijving kan jij een goede beoordeling van het aanbod maken. Eventuele fouten of vergissingen in het aanbod binden ons niet.

Artikel 5. De Overeenkomst

 1. Onze Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod en de bijbehorende voorwaarden zijn aanvaard.
 2. Wanneer op een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, gaan wij samen in overleg om tot een geldige bepaling te komen die het dichtst bij de ongeldige bepaling staat. Het nietig zijn of vernietigd worden van een bepaling tast de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden dus niet aan.
 3. Wanneer wij twijfels hebben over of jij jouw kant van de Overeenkomst wel kan nakomen, bijvoorbeeld de betaling, dan hebben wij het recht om geen uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 4. Het recht van verrekening en opschorting zijn uitgesloten als jij handelt in de uitoefening van je beroep of bedrijf.
 5. Jij verleent ons het exclusieve recht om de toegewezen opdracht uit te voeren, tenzij wij samen Schriftelijk anders overeenkomen.
 6. Komt er uit onze Overeenkomst een aanvullende of vervolgopdracht? Dan zijn deze algemene voorwaarden ook hierop van toepassing.
 7. Wij zullen altijd proberen om de overeengekomen oplevertijd na te komen. Het kan alleen voorkomen dat er iets fout gaat of dat er door grote drukte bij ons of bij jou wat vertraging kan ontstaan. Wanneer de afgesproken oplevertijd wordt verplaatst bestaat er geen recht tot schadevergoeding. Deze termijnen zijn altijd een indicatie, tenzij wij samen Schriftelijk en bij wijze van uitzondering expliciet een uiterste bindende datum zijn overeengekomen. Indien dit het geval is dan zal dit duidelijk door ons worden vermeld.
 8. Voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn wij ook afhankelijk van informatie vanuit jouw kant. Wanneer jij informatie te laat of niet in de juiste vorm aanlevert dan kan dit invloed hebben op de oplevertijd.

Artikel 6. Ontbinding en opzegtermijnen

 1. Zodra wij merken dat de Overeenkomst tussen ons om bepaalde redenen niet langer kan doorgaan, dan moeten we de Overeenkomst per direct opzeggen of zonder ingebrekestelling ontbinden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer aan jouw kant de betalingen ophouden, wij voor een periode van 1 (één) maand geen enkele reactie meer van jou krijgen, er sprake is van een (redelijk zicht op een) faillissement, WSNP, surseance van betaling of beslaglegging op het vermogen.
 2. De nog openstaande vorderingen van Monkey Vision vervallen logischerwijs niet door opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.
 3. Wanneer de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, zie artikel 8, dan hebben wij recht op betaling van de op het moment van beëindiging gewerkte uren, gedane investeringen en gemaakte kosten.
 4. Het is voor ons allebei mogelijk de Overeenkomst op te zeggen. We moeten allebei wel rekening houden met een opzegtermijn van één maand.
 5. Het kan voorkomen dat wij bepaalde zaken zoals licenties en domeinnamen voor jou inkopen. Wij kopen dit vaak in voor een bepaalde periode, zoals 1 (één) jaar. Wij zullen het jou altijd tijdig laten weten wanneer wij bijvoorbeeld een licentie of domeinnaam voor een bepaalde periode voor jou gaan inkopen. Je hebt tot één maand voor (automatische) verlenging de tijd om dit gedeelte van de Overeenkomst op te zeggen, daarna valt dit niet tussentijds op te zeggen. De reden hiervoor is namelijk dat wij deze kosten al voor de gehele periode vooruit moeten betalen. Deze situatie vormt dus uitdrukkelijk een uitzondering op het recht uit lid 3 van dit artikel (de mogelijkheid om tussentijds op te zeggen).

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Niet beperkt is onze aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant.
 2. De totale aansprakelijkheid van Monkey Vision is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van onze Overeenkomst. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekering uitkeert.
 3. Is er sprake van een Overeenkomst die meerdere maanden duurt, waarbij jij over die maanden meerdere betalingen doet? Dan vergoeden wij enkel een bedrag ter hoogte van de door jou gedane betalingen over de afgelopen 6 (zes) maanden.
 4. Je moet eventuele schade op tijd Schriftelijk aan ons melden. Wanneer jij één jaar na het ontstaan van de schade, de schade pas aan ons meldt, vervalt de vordering en vergoeden wij géén schade meer.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht door hulppersonen zoals in artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke soort dan ook, doordat wij zijn uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige gegevens die jij aan ons hebt aangeleverd of wanneer jij gegevens te laat aanlevert.
 7. Zijn wij toch aansprakelijk voor directe schade? Dan geldt als directe schade:
  • De redelijke kosten die jij zou moeten maken om onze prestatie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt niet vergoed wanneer de Overeenkomst door op of vordering van jou wordt ontbonden;
  • Redelijke kosten die jij hebt gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van het oude systeem of systemen en daarbij behorende voorzieningen, doordat wij niet hebben kunnen leveren op een expliciet en Schriftelijke tussen ons overeengekomen bindende uiterste leverdatum. Deze redelijke kosten worden verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van vertraagde levering. Dit geldt uitdrukkelijk niet ten aanzien van de reguliere opleveringstermijnen, ten aanzien daarvan geldt namelijk dat dit slechts een indicatie betreft, zie hiervoor artikel 5 lid 7 van deze algemene voorwaarden.
  • Redelijke kosten die jij hebt gemaakt om vast te stellen wat de oorzaak en omvang van jouw schade is;
  • Redelijke kosten die jij hebt gemaakt om de schade te voorkomen en/of te beperken, voor zover jij kan aantonen dat deze kosten daadwerkelijk tot een voorkoming of beperking van de schade hebben geleden.
 8. Jij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van Derden, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst schade lijden. Hiermee bedoelen we ook expliciet aanspraken van merkrechten die zijn ingeschreven bij het BOIP of een andere instantie.
 9. Monkey Vision is nooit aansprakelijk voor fouten van Derden.
 10. Door bijvoorbeeld een wijziging in het algoritme van een zoekmachine kan het zijn dat jouw ranking daalt. Daar kunnen wij helaas niks aan doen en hiervoor aanvaarden wij dan ook geen aansprakelijkheid.
 11. Jij bent zelf verantwoordelijk voor hetgeen je op hetgeen wat wij hebben opgeleverd uitvoert. Natuurlijk checken wij voordat we gaan samenwerken kort of we bij elkaar passen. Zodra je het geleverde in gebruik neemt en bijvoorbeeld diensten via een website aanbiedt, is dit jouw eigen verantwoordelijkheid. Zodra een Derde ons vraagt de website offline te halen, zullen wij hier dus in beginsel geen gehoor aan geven, tenzij het een overheidsinstantie betreft.

Artikel 8. Overmacht

 1. Het kan zo zijn dat er iets gebeurt waar wij geen invloed op hebben. Dit kan bijvoorbeeld een pandemie zijn of door de overheid opgelegde maatregelen die ervoor zorgen dat wij ons werk niet of niet goed kunnen doen. Maar ook bijvoorbeeld stakingen, computervirussen, hacks, (grote) kabelbreuken, stroomstoringen, overmatige arbeidsongeschiktheid bij ons of het niet werken dan wel volledig defect gaan van tools van Derden. Hoe hard we ook werken, in zo’n geval lukt het ons helaas niet om de beloftes waar te maken. We gaan uit van je begrip. Het is in zo’n geval dan ook niet mogelijk om een schadevergoeding te eisen.
 2. Wanneer zo’n situatie zich voordoet, gaan we ons uiterste best doen om zo snel mogelijk te leveren. Is er na 30 (dertig) dagen nog steeds sprake van overmacht? Dan mogen we allebei de Overeenkomst ontbinden. Het is in dat geval niet mogelijk om eventuele schade vergoed te krijgen. Wij hebben wel het recht de al gemaakte kosten, uren en investeringen betaald te krijgen.

Artikel 9. Garantie

  1. Wij staan ervoor in dat onze Diensten en Producten voldoen aan de afspraak en voldoen aan de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst geldende wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.
  2. Het is aan jou verboden om een door ons opgeleverde Dienst en/of Product te bewerken. Jij schakelt ons immers in om een bepaalde opdracht uit te voeren. Daarnaast kan een bewerking afbreuk doen aan een door ons ontwikkelde Dienst en/of Product.
  3. Indien jij toch inbreuk maakt op de verplichting zoals genoemd in het vorige lid zijn wij gerechtigd te vorderen dat jij ons copyright van het geleverde haalt.
  4. De garantie uit lid 1 geldt uitdrukkelijk niet wanneer:
   • Jij de opgeleverde Producten zelf bewerkt of dit door Derden laat doen;
   • Jij de opgeleverde Producten aan abnormale omstandigheden hebt blootgesteld of de gebruiksinstructies niet hebt opgevolgd of op een andere manier onzorgvuldig met de Producten bent omgegaan;
   • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen over de aard of de kwaliteit van materialen.

Artikel 10. Prijzen

 1. Alle weergegeven bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders overeengekomen.
 2. Wij werken met een 50% aanbetaling voor aanvang van de Overeenkomst en een restbetaling van 50% na oplevering.
 3. Wij hebben het recht eenmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.
 4. Onze prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van het aanbod. Wij mogen 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst wijzigingen in de kostprijs, waarop wij in redelijkheid geen invloed kunnen uitoefenen, aan jou doorberekenen. Dit kan tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
 5. Bestaat onze offerte uit verschillende onderdelen? Dan zijn wij niet verplicht maar een deel van de overeenkomst uit te voeren als jij maar een deel van de onderdelen accepteert.

Artikel 11. Betaling & facturering

 1. In sommige gevallen zul je direct afrekenen. Gebeurt dit niet? Dan moet je het verschuldigde bedrag betalen binnen uiterlijk 15 (vijftien) dagen na de factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Staat er een fout in de door ons vermelde betaalgegevens? Dan heb jij de plicht om dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden.
 3. Wanneer je niet op tijd betaalt, dan zullen we je dat altijd eerst laten weten. Dan krijg je van ons nog eens 7 (zeven) dagen de tijd om het bedrag alsnog te betalen. Lukt het dan nog steeds niet? Dan moeten wij de vordering helaas aan een incassobureau over dragen. De kosten van het incassobureau komen voor jouw rekening. Voor een betalingsregeling kan je altijd contact met ons opnemen.
 4. Is er sprake van een (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP? Dan zijn onze vorderingen op jou en de verplichtingen van jou naar ons direct opeisbaar.
 5. Door jou gedane betaling(en) zijn eerst bedoeld als betaling van de verschuldigde rente en kosten die wij van jou te vorderen hebben. Zijn deze er niet? Dan geldt de betaling voor de opeisbare facturen die het langst open staan. Dit geldt ook als jij zelf aangeeft dat de betaling ziet op een andere factuur.

Artikel 12. Klachten

 1. Mocht er iets niet kloppen aan de uitvoering van de Overeenkomst en is er dus een gebrek? Dan moet je dit binnen 2 (twee) maanden aan ons laten weten nadat je het gebrek hebt ontdekt. Is er sprake van een zichtbaar gebrek? Dan moet je het ons een stuk sneller laten weten, namelijk binnen 48 (achtenveertig) uur.
 2. De bovengenoemde termijnen zijn fatale termijnen. Dit houdt in dat jouw recht om te klagen na verloop van deze termijn vervalt. Je kan dan geen beroep meer doen op het gebrek.
 3. Wanneer je akkoord gaat met een concept, betekent dit ook dat je écht akkoord bent. Wij zullen het concept dan niet meer kosteloos wijzigen. Beoordeel het concept dus altijd aandachtig!
 4. Nadat je ons op de hoogte hebt gesteld van de klacht gaan we meteen voor jou aan de slag. Na het ontvangen van de klacht hebben we 4 (vier) weken de tijd om te proberen het gebrek op te lossen.
 5. Een ingediende klacht van jou zorgt er niet voor dat jouw betalingsverplichting wordt opgeschort.

Artikel 13. Overdracht

 1. Uit een Overeenkomst volgen altijd rechten en plichten. De rechten en plichten uit onze Overeenkomst kunnen niet door jou worden overgedragen aan een andere partij, tenzij we Schriftelijk iets anders afspreken. Deze bepaling heeft zogeheten goederenrechtelijke werking (artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 14. Meerwerk

 1. Wanneer wij een Dienst leveren kan het zo zijn dat er een situatie ontstaat waarbij het meer tijd en geld gaat kosten om de Overeenkomst uit te voeren dan we vooraf dachten. Bijvoorbeeld omdat jij akkoord geeft op een door ons opgeleverd conceptontwerp, maar er tijdens het ontwerpen veel aanpassingen vanuit jouw kant komen. We spreken dan van meerwerk. Een akkoord op een conceptontwerp is immers een akkoord. Als meerwerk het geval is, dan zullen we dit zo snel mogelijk met jou communiceren. Het uitgangspunt is dan om de Dienst volgens de gebruikelijke tarieven verder af te maken. Over de financiële consequenties zullen we in gesprek gaan.
 2. Met instemming van meerwerk zoals hierboven omschreven, ga je ermee akkoord dat de doelstellingen en verwachtingen van de Overeenkomst mogelijk worden beïnvloed.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

 1. Wanneer er intellectueel eigendomsrecht wordt verkregen bij het uitvoeren van de Overeenkomst komt dit recht altijd bij ons te liggen. Jij krijgt alleen het niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiks- en bewerkingsrecht die bij deze voorwaarden of wet worden toegekend.
 2. Ook dit gebruiks- en bewerkingsrecht gaat nog niet over naar jou totdat het volledige factuurbedrag is betaald.
 3. Mocht het voorkomen dat er blijvend niet wordt betaald, dan mogen wij het geleverde terugnemen of offline halen. Jij moet ons, of een door ons aangewezen Derde, daar alle gelegenheid toe gegeven. Wij bepalen wanneer we gebruik maken van deze optie. Uiteraard beoordelen we dat altijd in alle redelijkheid.
 4. Tenzij wij anders zijn overeengekomen ben jij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan Derden.
 5. Jij vrijwaart ons van eventuele aanspraken van Derden over intellectuele eigendomsrechten.
 6. Wij hebben het recht de kennis die is opgedaan tijdens het uitvoeren van jouw Overeenkomst te gebruiken voor andere Overeenkomsten en doeleinden, voor zover hier natuurlijk geen vertrouwelijke informatie wordt gedeeld.
 7. Wij hebben het recht jouw naam en logo te gebruiken als referentie en promotie.
 8. Handel je in strijd met dit artikel? Dan kunnen wij bij jou direct een boete opeisen ter hoogte van driemaal het bedrag van onze Overeenkomst. Naast deze boete hebben wij altijd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.
 9. Wanneer wij een auteursrecht hebben op een gemaakt portret van jou, dan kunnen wij dit portret met jouw toestemming openbaar maken. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden geef je meteen ook deze toestemming. Dit is dan ook geen inbreuk op jouw portretrecht.
 10. Leggen Derden toch  beslag op het door ons geleverde? Dan moet jij ons daar zo snel mogelijk van laten weten.

Artikel 16. Beheer

 1. Wij hebben altijd het recht om zowel onze technische als niet-technische faciliteiten te wijzigen. Je kan dan geen aanspraak maken op compensatie, vergoeding van schade of een ontbinding van de Overeenkomst.
 2. Om de technische diensten naar behoren te laten werken is onderhoud natuurlijk van groot belang. Wij beoordelen of er onderhoud nodig is, of er sprake is van een storing en/of vertraging. Wanneer hiervan sprake is, dan kunnen wij de Dienst tijdelijk stilleggen om de problemen te verhelpen.
 3. Wij zullen wijzigingen, stakingen en verwijderingen van de software altijd zoveel mogelijk vooraf aan jou laten weten. Dat is alleen niet altijd mogelijk. Je hebt dus geen recht op een voorafgaande kennisgeving.
 4. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de gegeven gebruiks- en toegangsrechten, ook als er sprake is van onbevoegd gebruik. Je zult je gedragen als een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker, zoals bij een vergelijkbare Overeenkomst mag worden verwacht. Wanneer wij aanwijzingen geven over het gebruik van het Product moet je deze altijd opvolgen.
 5. Wanneer jij niet handelt volgens de bepalingen in dit artikel mogen wij jouw gebruik van en toegang tot het Product ontzeggen.

Artikel 17. Geheimhouding

 1. Het kan voorkomen dat bepaalde zaken van de Overeenkomst tussen ons als Partijen geheim moet blijven. We zijn dan beide verplicht deze informatie geheim te houden. Dit is zo wanneer het overduidelijk is dat de informatie geheim moet blijven of wanneer een van ons dit heeft medegedeeld.
 2. Handel je in strijd met dit artikel? Dan kunnen wij bij jou direct een boete opeisen ter hoogte van driemaal het bedrag van onze Overeenkomst. Door deze boete op te eisen verliezen wij niet het recht op vergoeding van de overige geleden schade.

Artikel 18. Medewerkersbeding

 1. Tot 1 (één) jaar na de Overeenkomst heb jij niet het recht medewerkers van ons die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst te nemen of op een andere manier direct/indirect voor jou te laten werken of te benaderen. Tenzij wij hiervoor Schriftelijk toestemming hebben gegeven.
 2. Wij zullen verplicht zijn toestemming te geven wanneer wij door jou schadeloos worden gesteld. Een passende schadeloosstelling is een vergoeding van 10 (tien) bruto maandsalarissen.

Artikel 19. Toepasselijk recht

 1. Op onze Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Mochten er helaas toch problemen tussen ons ontstaan, dan zullen we eerst zoveel mogelijk in overleg treden om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit? Dan kan alleen de Nederlandse rechter in de plaats waar wij zijn gevestigd ingeschakeld worden.

Artikel 20. Survival

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na het einde van de Overeenkomst geldig te blijven, zullen na het eindigen van de Overeenkomst ook nog blijven gelden.

Artikel 21. Wijziging of aanvulling

 1. Wij hebben het recht om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Mocht dit daadwerkelijk gebeuren? Geen zorgen, dan word jij daarvan op tijd op de hoogte gesteld.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen 30 (dertig) dagen zitten.

 

HOOFDSTUK II – GEGEVENSVERWERKING

Artikel 22. Verwerking Persoonsgegevens

 1. Mochten wij aangemerkt worden als verwerker zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), dan kwalificeren de artikelen 23 tot en met 28 van deze algemene voorwaarden als afspraken die gemaakt moeten worden conform artikel 28 lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. Wij zullen in opdracht van jou persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken  van jouw klanten onder andere de volgende persoonsgegevens, zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en aanhef.
 3. De persoonsgegevens vallen nooit onder ons eigendom. Gegevens die jij verstrekt met bovenstaand doel, blijven eigendom van jou.

Artikel 23. Uitvoeringsverwerking

 1. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die in het kader van de aangeboden Diensten worden verwerkt onder de in deze algemene voorwaarden gestelde voorwaarden. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder de verzameling van persoonsgegevens door jou en/of Derden zijn wij uitdrukkelijk niet verantwoordelijk, tenzij deze Derde door ons is aangesteld.
 2. Wij zullen, tenzij wij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van jou hebben gekregen en voldaan wordt aan wettelijke vereisten, geen persoonsgegevens verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER die geen passend beschermingsniveau hebben is verboden. Wij stellen jou onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte van alle geplande permanente of tijdelijke doorgiftes van persoonsgegevens naar een land buiten de EER en we zullen pas uitvoering geven aan de doorgifte(s) na jouw Schriftelijke toestemming.
 3. Door het accepteren van deze voorwaarden ga je er – in overeenstemming met het vorige lid – mee akkoord dat jouw gegevens worden doorgegeven naar Derden buiten de EER, namelijk de Verenigde Staten. Je kunt deze toestemming altijd intrekken. Wel kan het in die gevallen mogelijk zijn dat je niet meer onbegrensd gebruik kan maken van onze Dienst(en).
 4. Wij zullen de persoonsgegevens van jou gescheiden houden van de persoonsgegevens die jij voor jezelf of namens Derden verwerkt.
 5. Wij zullen de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de op ons rustende verplichtingen op grond van de privacywetgeving, waaronder Europese Verordeningen en de AVG, verwerken.

Artikel 24. Beveiliging

 1. Wij zullen in lijn met artikel 32 AVG alle passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, gelet op de daarmee gemoeide kosten en de stand van de techniek, overeenstemmen met de aard van de te verwerken persoonsgegevens.
 2. Wij spannen ons ervoor in om inbreuken op de beveiliging met betrekking tot de persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen, te detecteren en in voorkomende gevallen daartegen actie te ondernemen.

Artikel 25. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zoals bedoeld in de Wet meldplicht datalekken zullen wij jou daarover redelijkerwijs zo snel mogelijk informeren.
 2. De meldplicht omvat in ieder geval het melden van het feit dat er een lek of incident is geweest, als de (vermeende) oorzaak van het lek of het incident, het vooralsnog bekende en/of te verwachten gevolg en de (voorgestelde) oplossing.
 3. Jij zal, indien naar jouw oordeel noodzakelijk, betrokkenen en andere Derden waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens informeren over een datalek of andere incidenten.
 4. Het is ons niet toegestaan rechtstreeks informatie te verstrekken over een datalek of andere incidenten aan betrokkenen of andere Derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn of jij toestemming hebt gegeven.

Artikel 26. Rechten van betrokkenen

 1. Wij verlenen medewerking aan jou om na goedkeuring van, en in opdracht van jou:
  • Betrokkenen toegang te verschaffen tot de hen betreffende persoonsgegevens;
  • Persoonsgegevens van betrokkenen te verwijderen of te corrigeren;
  • Aan te tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn, indien zij incorrect zijn (of er discussie bestaat over de correctheid van persoonsgegevens).
 2. Wij verlenen voor zover redelijkerwijs mogelijk medewerking aan jouw verplichtingen onder de Wet bescherming persoonsgegevens of andere toepasselijke wetgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens na te leven. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij jou. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen inbegrepen en komen volledig voor jouw rekening.

Artikel 27. Inspectie

 1. Wij staan toe dat jij de naleving van de beveiligingsmaatregelen door ons inspecteert of dat op verzoek van jou de verwerkingsfaciliteiten van ons door een aangewezen onderzoeksinstantie worden geïnspecteerd.
 2. Jij zal alle kosten, vergoedingen en onkosten in verband met de inspectie betalen, met inbegrip van redelijke door ons gemaakte interne kosten.
 3. Jij zal ons een exemplaar van het rapport van de inspectie verstrekken.

Wat anderen over ons zeggen

Monkey Vision
4.8
Gebaseerd op 192 beoordelingen
fijne gesprekken, wat ik vertelde konden zij goed verwoorden op papier, ik ben echt heel erg blij met mijn website, een aanrader als je een professionele website wil voor je bedrijf(Translated by Google)nice conversations, they were able to articulate what I said well on paper, I am really very happy with my website, highly recommended if you want a professional website for your company
Monica Stark
Monica S.
Zeer snelle reactie en hulp! Erg blij mee! Raad het zeker aan!!(Translated by Google)Very fast response and help! Very happy with it! Definitely recommend it!!
Willemijn De bruin
Willemijn De B.
fijne samenwerking(Translated by Google)fine cooperation
Servando Exclusieve Pracht
Servando Exclusieve P.
Monkey Vision (in het speciaal Wouter) is geweldig om mee samen te werken, hij helpt je graag een stap verder en maakt kwaliteit beschikbaar voor een kleiner budget. Top!(Translated by Google)Monkey Vision (especially Wouter) is great to work with, he is happy to help you one step further and make quality available for a smaller budget. Top!
Daan Brittan
Daan B.
Vriendelijk, gedreven en erg blij met het eindresultaat. Iets minder dan 5 sterren, omdat er even wat misging in de communicatie qua oplevertijd. Uiteindelijk wel goed gekomen.(Translated by Google)Friendly, driven and very happy with the end result. Slightly less than 5 stars, because something went wrong in the communication in terms of delivery time. In the end it turned out well.
Wesley Stark
Wesley S.
Goede service! Enes reageert altijd snel, meestal dezelfde dag, ookal stel je je vraag pas eind van de middag. Wanneer hij mijn vraag niet begrijpt neemt hij telefonisch contact op. Het is dan makkelijk met elkaar af te stemmen. Ook als ik dan een keer toch nog iets anders wil is dat geen probleem. Heel fijn! Op deze manier heb ik mijn website altijd up to date!(Translated by Google)Good service! Enes always responds quickly, usually the same day, even if you don't ask your question until the end of the afternoon. If he does not understand my question, he will contact me by phone. It is then easy to coordinate with each other. Even if I want to do something else, that's no problem. Very nice! This way I always have my website up to date!
Marjan Pulles
Marjan P.
Wat een top bedrijf! We zochten een nieuwe website en deze is door Monkey Vision volledig gemaakt naar onze wensen en eigenlijk zelfs nog mooier. Fijne communicatie en een mooie website, wat wil je nog meer? Dank je wel!(Translated by Google)What a great company! We were looking for a new website and this one was completely made by Monkey Vision to our wishes and actually even more beautiful. Great communication and a beautiful website, what more could you want? Thank you!
Patrick Beekvelt
Patrick B.
Ik was opzoek naar een web bureau in Nijmegen en kwam bij Monkeyvision uit. Ik ben vriendelijk en professioneel geholpen Uiteindelijk hebben zij voor mij een blog met een uitgebreid op maat gemaakt filter systeem developed. Ik been zeer tevreden met de kwaliteit!(Translated by Google)I was looking for a web agency in Nijmegen and came across Monkeyvision. I was helped in a friendly and professional manner. Finally, they developed a blog for me with an extensive tailor-made filter system. I am very satisfied with the quality!
Mo van Dongen
Mo van D.
Enorm blij met mijn nieuwe professionele website! Bij Monkey Vision werken stuk voor stuk knappe koppen die een heel mooi webdesign voor mij hebben gemaakt.Mijn hosting loopt ook via hun en je wordt altijd mega snel geholpen als er problemen zijn. Mijn website is SEO proof en werd meteen goed gevonden bij Google.Ik ga hier zeker nog eens terug als ik weer iets nodig heb :)(Translated by Google)Very happy with my new professional website! At Monkey Vision, each and every one of them has great minds who have made a very nice web design for me.My hosting is also through them and you are always helped very quickly if there are problems. My website is SEO proof and was immediately found by Google.I will definitely come back here if I need anything again 🙂
Anniek Rinkes
Anniek R.
Hebben onze prima geholpen met onze nieuwe website voor de Peugeot CC club(Translated by Google)Helped us out with our new website for the Peugeot CC club
Jacques Vroemen
Jacques V.
het betreft Peugeotccclub controle op alle ins en outs, hartelijk dank!(Translated by Google)it concerns Peugeotccclub control on all ins and outs, thank you very much!
Christiaan Paul van Waardenburg
Christiaan Paul van W.
Fijn bedrijf dat al jaren mijn website Host en beheert.Altijd snel support bij problemen.(Translated by Google)Great company that has been hosting and managing my website for years.Always fast support in case of problems.
Luuk van Elk
Luuk van E.
Monkey Vision heeft me geweldig geholpen met het geven van advies over onze nieuwe website!(Translated by Google)Monkey Vision has been a great help in giving me advice about our new website!
Jelle Wouter
Jelle W.
Monkey Vision heeft een super toffe website voor mij ontwikkeld. In het begin hebben we samen even een weg moeten zoeken in de juiste richting, en heeft het project wel wat langer geduurd dan verwacht. Maar eerlijk is eerlijk; complimenten voor het hele team! En dan bedoel ik écht iedereen voor het geduld en het meedenken (ook in oplossingen). Daarnaast zijn ze bereid geweest nét een stapje verder te gaan voor mij als klant, zodat ik helemaal tevreden ben over het resultaat! Ze gaan door totdat je écht tevreden kan zijn. En dat ben ik 200%! Er is goed geluisterd naar mijn wensen, daarnaast heb ik zelf ook veel inbreng in het project kunnen geven, wat ik als zeer prettig heb ervaren. Een dikke pluim ook voor de developers die alles tot in de kleinste details hebben gerealiseerd.(Translated by Google)Monkey Vision has developed a super cool website for me. In the beginning we had to find a way together in the right direction, and the project took a bit longer than expected. But fair is fair; compliments to the whole team! And I really mean everyone for the patience and thinking along (also in solutions). In addition, they have been willing to go the extra mile for me as a customer, so that I am completely satisfied with the result! They continue until you can be really satisfied. And I am 200%! My wishes were listened carefully to, I was also able to contribute a lot to the project myself, which I experienced as very pleasant. A big compliment also to the developers who have realized everything down to the smallest details.
Rob Le Blanc
Rob Le B.
Monkeyvision heeft ons vanaf de start ontzettend goed geholpen met het bouwen van de website. Ze stellen de juiste vragen, communiceren snel en zijn erg kundig in hun vak. Binnen no-time hadden ze een perfecte website voor ons klaar staan. Ze hebben een slim systeem waarbij je live op de site heel specifiek feedback kan geven op de delen die je anders wilt hebben, waardoor miscommunicatie en andere onduidelijkheden zo goed als geëlimineerd worden. De aftercare is ook top. Ook na de oplevering van de website blijft Monkeyvision je goed van dienst door snel te reageren en problemen op te lossen. Ik zou iedereen aanraden om hun website bij Monkeyvision te laten bouwen!(Translated by Google)Monkeyvision has helped us tremendously with building the website from the start. They ask the right questions, communicate quickly and are very knowledgeable in their field. They had a perfect website ready for us in no time. They have a smart system where you can give very specific feedback live on the site on the parts you want different, which virtually eliminates miscommunication and other ambiguities. The aftercare is also top notch. Even after the delivery of the website, Monkeyvision will continue to serve you well by responding quickly and solving problems. I would recommend anyone to have their website built at Monkeyvision!
Frank
Frank
Voor mijn nieuwe podcast een website laten maken. Het webdesign was fantastisch! Heel professioneel en alles laten customizen. De prijs-kwaliteit verhouden was top! Zou zeker nog een keer mijn website laten designen en bouwen door MonkeyVision!(Translated by Google)I had a website made for my new podcast. The web design was fantastic! Very professional and everything can be customized. The price-quality ratio was top! Would definitely have my website designed and built by MonkeyVision again!
Demi vd Velden
Demi vd V.
Ik heb bij dit webbureau mijn website laten maken. Ik was al verliefd op de website sinds de webdesign fase waar we in zaten. En hierna hebben ze het spot-on pixel perfect nagebouwd! Ook hun hosting en onderhoud is erg netjes, er zit een paar toppers achter de telefoon die alles meteen aanpakken. Erg tevreden!(Translated by Google)I had my website made by this web agency. I've been in love with the website since the web design phase we were in. And after that they have perfectly recreated the spot-on pixel! Their hosting and maintenance is also very neat, there are a few toppers behind the phone who tackle everything immediately. Very satisfied!
Joey 4K
Joey 4.
Lang op zoek geweest naar een website buider en uiteindelijk kwam ik terecht bij Monkey Vision Nijmegen. Daar trof ik een jong enthousiast team aan dat met veel passie aan mijn website bouwde.Mijn dank gaat vooral uit naar Anouk,Sha're,Marvin en Kamil.Bedankt voor alles Monkey Vision.Groet Schilderwerk Nick Netten Rosmalen.(Translated by Google)I was looking for a website builder for a long time and eventually I came across Monkey Vision Nijmegen. There I met a young enthusiastic team that built my website with great passion.My thanks go especially to Anouk,Sha're,Marvin and Kamil.Thanks for everything Monkey Vision.Greetings Painting Nick Netten Rosmalen.
Nick Netten
Nick N.
Prijs kwaliteit verhouding is top!Een website die nét even iets meer is.Kennis, communicatie en proces allen boven verwachting.Wouter en team bedankt!(Translated by Google)Price-quality ratio is top!A website that is just that little bit more.Knowledge, communication and process all exceed expectations.Thanks Wouter and team!
Jordy Jansen
Jordy J.
Na een aanbeveling van een collega ben ik met Monkey vision in zee gegaan. Van begin tot eind hebben ze mij meegenomen in het proces. Ik wist precies wat ik wilde alleen soms nog niet hoe dat eruit moest komen te zien. Elke keer mocht ik even langskomen om alles door te spreken zodat we er beide zeker van waren dat het ging worden zoals ik wilde. Het resultaat mag er wezen en daar ben ik super trots op! dankjewel!(Translated by Google)After a recommendation from a colleague, I went into business with Monkey vision. They took me through the process from start to finish. I knew exactly what I wanted, but sometimes I didn't know what it should look like. Every time I was allowed to stop by to discuss everything so that we were both sure that it was going to be the way I wanted. The result is impressive and I am very proud of that! thank you!
Els van Heijst (Goudsmid Nijmegen)
Els van Heijst (Goudsmid N.
Echt een top webbureau!(Translated by Google)Truly a top web agency!
Esmee van Beek
Esmee van B.
Super bedrijf! Hele mooie webdesign's en ze maken echt super website's. Dit web-bureau is echt klasse!(Translated by Google)Great company! Very nice web designs and they make really great websites. This web agency is really class!
Sem Van Beek
Sem Van B.
Wat een top bedrijf! Alles wordt super snel geregeld en de service en kwaliteit van de diensten is super. Dankzij Monkey Vision zijn mijn resultaten zelfs beter dan gedacht! Bedankt!(Translated by Google)What a great company! Everything is arranged super fast and the service and quality of the services is superb. Thanks to Monkey Vision, my results are even better than expected! Thank you!
Guus Orth
Guus O.
Website laten maken en beheren door dit top bedrijf! Service en communicatie is uitstekend, en webdesign een dikke 10, echt een aanrader!(Translated by Google)Have a website made and managed by this top company! Service and communication is excellent, and web design a big 10, highly recommended!
Michael
Michael
Super bedrijf. In 1 woord, TOP. Maakt mooie websites en streeft ernaar om de beste kwaliteitswebsites te leveren.(Translated by Google)Great company. In one word, TOP. Creates beautiful websites and strives to deliver the best quality websites.
StrangePlays
StrangePlays
Super web bureau. Helpt je goed op weg en maakt een website of webshop naar jou smaak. Goede prijs / kwaliteit's verhouding.(Translated by Google)Super web agency. Helps you on your way and makes a website or webshop to your taste. Good price / quality ratio.
Gaming Freak
Gaming F.
Wil je een professionele en mooie website of wil je jouw wordpress website een level-up geven, dan is Monkey Vision the perfect match voor jouw bedrijf! Dit webbureau in Nijmegen maakt echt super websites. Ook is de communicatie erg fijn en reageren ze snel terug :)(Translated by Google)Do you want a professional and beautiful website or do you want to give your wordpress website a level-up, then Monkey Vision is the perfect match for your company! This web agency in Nijmegen makes really great websites. The communication is also very nice and they respond quickly 🙂
Ahlam el Bekkali
Ahlam el B.
Geweldige webbureau in Nijmegen. Top service en je krijgt een snelle terugkoppeling(Translated by Google)Great web agency in Nijmegen. Top service and you get a quick feedback
League of Synpathic
League of S.
Toppers!Ik heb een website laten maken bij Monkey Vision en ben zeer tevreden! Monkey Vision is naar mijn mening het beste webbureau in Nijmegen en ongetwijfeld van heel Nederland!Ik ben jullie ontzettend dankbaar!(Translated by Google)Toppers!I had a website made at Monkey Vision and I am very satisfied! Monkey Vision is in my opinion the best web agency in Nijmegen and undoubtedly in the Netherlands!I am very grateful to you!
Levy van der Vliet
Levy van der V.
Ben jij ook toe aan een super toffe WordPress website? Kies dan ook om samen met de coolste aapjes van Nijmegen aan de slag te gaan en laat hun een te gekke website bouwen die jou en je bedrijf weer in de spotlights zet!(Translated by Google)Are you also ready for a super cool WordPress website? So choose to work with the coolest monkeys in Nijmegen and let them build an awesome website that puts you and your company back in the spotlight!
Marvin Arts
Marvin A.
Spelen top in op jouw wensen bij het bouwen van de website. Communicatie verloopt soepel en snel.(Translated by Google)Respond to your wishes when building the website. Communication is smooth and fast.
Carlos Van den Sigtenhorst
Carlos Van den S.
Een super bedrijf, komt heel professioneel over en levert top kwaliteit :)(Translated by Google)A great company, comes across as very professional and delivers top quality 🙂
Wessel van Wijk
Wessel van W.
Wouter helpt je super snel en goed op weg.(Translated by Google)Wouter helps you on your way very quickly and well.
Yasmin Elshout - Studio Yas
Yasmin Elshout - Studio Y.
Onze nieuwe website laten maken via MonkeyVision. Onze samenwerking in 1 woord? Uitstekend!Prachtige website, super service, snelle reactie en fijne communicatie!(Translated by Google)Have our new website made via MonkeyVision. Our collaboration in one word? Excellent!Beautiful website, great service, quick response and great communication!
NIKKI Nederland (NIKKI)
NIKKI Nederland (.
Zeer prettig om samen te werken met dit bedrijf. Ze werken vlot en de communicatie verliep uitstekend.(Translated by Google)Very pleasant to work with this company. They work smoothly and communication was excellent.
Wineke Nijenhuis
Wineke N.
Dankzij Monkey Vision hebben we nu een mooie, unieke website, die precies past bij wat wij voor ogen hadden. Qua functionaliteiten en qua uitstraling! Dank, monkeys, voor jullie liefde voor dit project!(Translated by Google)Thanks to Monkey Vision we now have a beautiful, unique website that fits exactly with what we had in mind. In terms of functionality and appearance! Thank you monkeys for your love for this project!
Team Letterdesk
Team L.
Monkey Vision heeft voor ons een nieuwe webshop gebouwd. De nieuwe site ziet er hartstikke goed uit en we zijn zeer tevreden over het contact dat we hebben gehad met Monkey Vision. Er werd snel op onze vragen en opmerkingen gereageerd en het resultaat mag er wezen. Top team!(Translated by Google)Monkey Vision has built a new webshop for us. The new site looks very good and we are very satisfied with the contact we have had with Monkey Vision. We responded quickly to our questions and comments and the result is impressive. Top team!
My Dear Beer
My Dear B.
De toppers van Monkey Vision zijn een creatief en professioneel team. Ik ben al langer klant, maar het maken van de nieuwe website liet mij weer zien waarom. Met geduld en toewijding werd alles tot in de puntjes uitgewerkt tot ik er 100% achter stond. Heel blij met het resultaat! Bedankt weer :-)(Translated by Google)The Monkey Vision toppers are a creative and professional team. I have been a customer for some time, but creating the new website showed me why. With patience and dedication everything was worked out to perfection until I was 100% behind it. Very happy with the result! Thanks again 🙂
Isabel Erkemeij
Isabel E.
Erg blij met de Monkeys, zij zijn goed bereikbaar, professioneel, betrouwbaar en snel. Een aanrader!(Translated by Google)Very happy with the Monkeys, they are easily accessible, professional, reliable and fast. Recommended!
S Balm
S B.
Als beginnend ondernemer was het een erg prettige samenwerking. Ze dachten goed mee en zelfs ook over dingen na waar jezelf niet bij stilstond. Snelle reacties en prettige mensen. Zeer tevreden en blij dat ik mijn website heb laten maken door hun!(Translated by Google)As a starting entrepreneur it was a very pleasant collaboration. They thought along well and even thought about things that you did not think about yourself. Fast responses and nice people. Very satisfied and happy that I had my website made by them!
Gabi van Breenen
Gabi van B.
We zijn erg tevreden met de nieuwe website voor ons gezelschap. We hebben de samenwerking met Monkey Vision als zeer prettig ervaren. De webbouwers hebben erg goed meegedacht met al onze wensen wat betreft het ontwerp en de content-vulling van de site. Goed bereikbare service en support. Fijne overdracht en ondersteuning bij gebruik van Wordpress-systemen en apps.(Translated by Google)We are very pleased with the new website for our group. We have experienced the cooperation with Monkey Vision as very pleasant. The web builders have thought very well with all our wishes regarding the design and content of the site. Easily accessible service and support. Fine transfer and support when using Wordpress systems and apps.
Muziektheater De Plaats
Muziektheater De P.
Zeer fijn bedrijf! Erg klantvriendelijk en veel betrokkenheid. Ik heb een website laten maken en hij ziet er fantastisch uit en dat ook nog voor een aantrekkelijk prijskaartje. Ik kom zeker nog een keer langs!(Translated by Google)Very nice company! Very customer-friendly and a lot of involvement. I had a website made and it looks fantastic and for an attractive price tag. I will definitely come again!
Noemi Monteiro Wienk
Noemi Monteiro W.
Leuke mensen en fijn om mee samen te werken! echt een aanrader!(Translated by Google)Nice people and great to work with! really recommended!
Joeri Niessing
Joeri N.
Monkey Vision heeft voor ons een compleet nieuwe website weten te realiseren volledig naar onze wensen. De samenwerking is door ons als zeer prettig ervaren, aanrader!(Translated by Google)Monkey Vision has managed to realize a completely new website for us, completely according to our wishes. We experienced the cooperation as very pleasant, recommended!
Riocare Rioolspecialist
Riocare R.
Laatst een website door jullie laten maken en ik ben er erg tevreden over!(Translated by Google)Have you recently made a website and I am very satisfied with it!
Dries
Dries
Ik heb een erg prettige ervaring gehad met Monkey Vision. Een jong, professioneel en creatief team dat heeft mij geholpen om het beste resultaat tot stand te brengen. Bedankt!(Translated by Google)I have had a very pleasant experience with Monkey Vision. A young, professional and creative team that has helped me to achieve the best result. Thanks!
Veenerick Demmers
Veenerick D.
Professioneel webbureau, fijne samenwerking. Heel blij met het resultaat!(Translated by Google)Professional web agency, great collaboration. Very happy with the result!
Gina Maison
Gina M.
Ik heb een erg goede website laten maken bij Monkey Vision. Erg vriendelijke en professionele medewerkers!(Translated by Google)I had a very good website made at Monkey Vision. Very friendly and professional employees!
Tessa Gerrits
Tessa G.
ik heb een website laten maken en werd snel en professioneel geholpen. dankjewel!(Translated by Google)I had a website made and was helped quickly and professionally. thank you!
Jacqueline Sluijtman
Jacqueline S.
Hele goede medewerkers heeeel vriendelijk. Ze helpen je goed en weten waar ze over praten. Ik ben erg te spreken over dit bedrijf!!!(Translated by Google)Very good employees very friendly. They are very helpful and know what they are talking about. I am very pleased with this company!!!
elke bastiaans
elke B.
Mooie en goede website laten maken. De snelle en betrouwbare communicatie was prettig. Een aanrader!(Translated by Google)Have a nice and good website made. The fast and reliable communication was pleasant. Recommended!
Daphne Rutten
Daphne R.
Ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen. Snel en accuraat met een goede kwaliteit.(Translated by Google)They say what they do and do what they say. Fast and accurate with good quality.
William Sluijtman
William S.
Ik heb bij dit bedrijf een Website laten maken. Er werd goed geluisterd naar mijn wensen en ik ben dan ook erg blij met het resultaat.(Translated by Google)I had a website made by this company. My wishes were carefully listened to and I am very happy with the result.
Bram Gietman
Bram G.
Mooie webdesign(Translated by Google)Beautiful web design
janneke van spanje
janneke van S.
Monkey Vision heeft voor mij een mooie, overzichtelijke en gebruiksvriendelijke WordPress website gemaakt. Monkey Visioen heeft voortdurend meegedacht en veel goede ideeën en voorstellen gedaan waardoor de site precies is zoals ik in gedachten had.(Translated by Google)Monkey Vision has made a beautiful, clear and user-friendly WordPress website for me. Monkey Visioen has constantly contributed ideas and made many good ideas and proposals, making the site exactly as I had in mind.
Tessa Janssen
Tessa J.
Heb een website laten maken, echt super mooi geworden! Bedankt!!(Translated by Google)Had a website made, it turned out really nice! Thank you!!
Max Oudenhoven
Max O.
Een enthousiast team, prettig in de communicatie, en bereid in alle details mee te denken. Duidelijk te merken dat ze veel kennis hebben van websites en webdesigns. Het resultaat is ver boven mijn verwachtingen, dikke 5 sterren!(Translated by Google)An enthusiastic team, pleasant in communication, and willing to think along in all details. It is clear to see that they have a lot of knowledge of websites and web designs. The result is far above my expectations, a big 5 stars!
Eline Theeuwen
Eline T.
Onlangs website laten maken. Heel professioneel en fijn contact! Top service. Raad ze zeker aan.(Translated by Google)Have a website made recently. Very professional and nice contact! Top service. Definitely recommend them.
Nora Chagri
Nora C.
Een mooie website geleverd, goed resultaat en fijne communicatie! Werkt professioneel dus zeer tevreden.(Translated by Google)A beautiful website delivered, good results and great communication! Works professionally so very satisfied.
An0uk
An0uk
Hier een mooi webdesign laten maken, erg blij mee!(Translated by Google)Have a nice web design made here, very happy with it!
Maleen Donkers-Mulder
Maleen D.
goede ervaring, goed webdesign(Translated by Google)good experience, good web design
Mika
Mika
Betrouwbaar en professioneel webbureau. Ze hebben goede tips en ideeën en de website die ze gemaakt hebben ziet er geweldig uit!(Translated by Google)Reliable and professional web agency. They have great tips and ideas and the website they made looks great!
Carmen Kasser
Carmen K.
Ik ben erg tevreden over de website die Monkey Vision heeft gemaakt. Ze denken goed met je mee en het resultaat is erg professioneel.(Translated by Google)I am very satisfied with the website that Monkey Vision has made. They think along with you and the result is very professional.
Koen Verduijn
Koen V.
Website laten maken, zeer mooi webdesign(Translated by Google)Have a website made, very nice web design
Joeri Fontijn
Joeri F.
Mooie en goede website laten maken. Snelle service. Goed contact. Vriendelijk. Goede prijs-kwaliteitverhouding.(Translated by Google)Have a nice and good website made. Quick service. Good contact. Friendly. Good value for money.
Jolanda Steeg
Jolanda S.
Monkey Vision heeft een website voor me gemaakt. Zeer tevreden over het resultaat, zag er mooi en professioneel uit!(Translated by Google)Monkey Vision made a website for me. Very satisfied with the result, looked beautiful and professional!
Laura Van den berg
Laura Van den B.
Mooi webdesign laten maken! makkelijk in gebruik(Translated by Google)Have a beautiful web design made! easy to use
Frank van den Berg
Frank van den B.
Mooie website laten maken, ze zijn betrouwbaar en snel in de communicatie(Translated by Google)Have a nice website made, they are reliable and fast in communication
Laura Van Den Berg
Laura Van Den B.
Heel fijn bedrijf! Prettige en snelle communicatie. Heb hier mijn website laten maken.(Translated by Google)Very nice company! Pleasant and fast communication. Had my website made here.
Jorel Jacobs
Jorel J.
Mooie en goede website laten maken! Betrouwbaar en snel. En voor een goede prijs! Zeker een aanrader !(Translated by Google)Have a beautiful and good website made! Reliable and fast. And for a good price! Highly recommended !
Shauna Van Spanje
Shauna Van S.
site laten maken , denken met je mee en veeeel kennis in huiszeker een aanrader(Translated by Google)Have a site made, think with you and a lot of knowledge in-househighly recommended
Christiaan Folkert Tjallema
Christiaan Folkert T.
Monkey Vision heeft voor mij een website gemaakt, zeer tevreden over het resultaat! Zeker een aanrader.(Translated by Google)Monkey Vision made a website for me, very satisfied with the result! Highly recommended.
Minke van Bon
Minke van B.
Super webbureau, word vakkundig geholpen. Snel en fijne communicatie.(Translated by Google)Super web agency, expert help. Fast and pleasant communication.
Milou Hijmans
Milou H.
helemaal tevreden over dit Webbureau, top service(Translated by Google)completely satisfied with this Web agency, top service
Jamie Lee Sluijtman
Jamie Lee S.
Tof bedrijf! Ik ben echt super blij met mijn website die ik bij Monkey Vision heb laten maken. Zeer vlotte communicatie + ze luisteren heel nauwkeurig naar jou ideeën, dat vond ik heel erg fijn. Dus wie nog een website wilt laten maken, bij Monkey Vision moet je zijn!(Translated by Google)Great company! I am really very happy with my website that I had made at Monkey Vision. Very smooth communication + they listen very carefully to your ideas, which I really liked. So if you still want to have a website made, Monkey Vision is the place to be!
Samuel Masbaitoeboen
Samuel M.
Heel erg fijn webbureau. Goede service en zeer vriendelijk en behulpzaam.(Translated by Google)Very nice web agency. Great service and very friendly and helpful.
Rosanne Veltkamp
Rosanne V.
Top ervaring gehad met monkey vision. Ze zijn een professioneel bedrijf met jonge werknemers die echt weten waar ze over praten! Zeker een aanrader als je een website nodig hebt.(Translated by Google)Had great experience with monkey vision. They are a professional company with young employees who really know what they are talking about! Definitely recommended if you need a website.
Iva Heijmans
Iva H.
Mooie en goede website laten maken! Betrouwbaar en snel. En voor een goede prijs!(Translated by Google)Have a beautiful and good website made! Reliable and fast. And for a good price!
Julie S.
Julie S.
Jong dynamisch bedrijf met goede communicatie en behulpzaam qua ideeen inzake je website. Super bedrijf en up to date!(Translated by Google)Young dynamic company with good communication and helpful in terms of ideas regarding your website. Super company and up to date!
Karin Van bernebeek
Karin Van B.
Als het gaat om transparant en kwaliteit dan is Monkey Vision zeker een aanrader. Ik ben dik tevreden met mijn nieuwe website!(Translated by Google)When it comes to transparency and quality, Monkey Vision is definitely recommended. I am very satisfied with my new website!
Talha Oz
Talha O.
Jong ambitieus bedrijf met een boel creativiteit. Ze luisteren en communiceren goed en dat komt het resultaat ten goede. Helemaal tevreden met de site en de service die ze hebben geboden.(Translated by Google)Young ambitious company with a lot of creativity. They listen and communicate well and that benefits the result. Completely satisfied with the site and the service they provided.
Barend Visser
Barend V.
Ik ben heel tevreden over Monkey Vision! Ze reageren snel, denken mee en helpen je graag en goed!(Translated by Google)I am very satisfied with Monkey Vision! They respond quickly, think along and are happy to help you!
Femke van Huijgevoort
Femke van H.
Monkey Vision heeft een geweldige webshop voor me gemaakt. Zeer goed te vinden en alleen maar positieve reacties van klanten hier op gekregen. Top team!(Translated by Google)Monkey Vision has created a great webshop for me. Very easy to find and only received positive reactions from customers. Great team!
Lyda de Wilde
Lyda de W.
Erg tevreden met het resultaat! Fijn team om mee samen te werken, denken mee en zijn goed bereikbaar.(Translated by Google)Very satisfied with the result! Great team to work with, think along and are easily accessible.
Kim de Jong
Kim de J.
Erg mooie website laten maken, nóg beter dan wat ik ervan verwacht had!(Translated by Google)Have a very nice website made, even better than what I expected!
guus piepenbrock
guus P.
Het team van Monkey Vision heeft onze nieuwe website gemaakt en wij zijn zeer tevreden! Erg vlotte en duidelijke communicatie en alle afspraken worden nagekomen! Wij hebben contact opgenomen na het lezen van de reviews en hopen dat eventuele nieuwe klanten dat ook gaan doen. 5+ sterren!(Translated by Google)The Monkey Vision team has created our new website and we are very satisfied! Very smooth and clear communication and all agreements are fulfilled! We have contacted you after reading the reviews and hope that any new customers will do the same. 5+ stars!
Houthandel Jelsan
Houthandel J.
Fijn bedrijf om mee samen te werken. Duidelijke communicatie en onze websites zijn er lekker snel en soepel door geworden. Aanrader!(Translated by Google)Nice company to work with. Clear communication and our websites have become nice and fast and smooth. Recommended!
Ties den Dekker
Ties den D.
Een betere partij dan Monkey Vision ben ik nog niet tegengekomen. Snel, betrouwbaar, eerlijk en scherp geprijsd. Complimenten aan het team en echte aanrader!(Translated by Google)I have not come across a better party than Monkey Vision. Fast, reliable, fair and competitively priced. Compliments to the team and highly recommended!
Matthijs Kleinlooh
Matthijs K.
Top bedrijf wat uitblinkt in communicatie en bereikbaarheid. Denken conceptueel goed mee en staan altijd voor je klaar!(Translated by Google)Top company that excels in communication and accessibility. Conceptually think along and are always there for you!
Teun Aerts
Teun A.
Wouter en zijn team zijn echt toppers! Ze staan altijd voor je klaar en geen opdracht is te groot (of klein!). De communicatie verloopt erg goed en iedereen is altijd erg vriendelijk, ook al zit er soms druk achter een bepaalde deadline bijvoorbeeld.Ik ben zelf freelancer en als mijn klanten vragen hebben zal ik ze altijd Monkey Vision aanraden!Bedankt Monkey Vision!(Translated by Google)Wouter and his team are really great! They are always there for you and no assignment is too big (or small!). Communication is very good and everyone is always very friendly, even though there is sometimes pressure behind a certain deadline, for example.I am a freelancer myself and if my customers have questions I will always recommend Monkey Vision!Thanks Monkey Vision!
Quirine Wissink
Quirine W.
denken goed mee met de opdrachtgever(Translated by Google)think along with the client
Jan Van Slooten
Jan Van S.
Communicatie is goed, ook goed bereikbaar buiten kantoortijden. Regelen alles voor je website goed voor je. Hebben verstand van wat ze doen(Translated by Google)Communication is good, also easily accessible outside office hours. Arrange everything for your website well for you. Understand what they do
lennard terlouw
lennard T.
Mooie website laten maken! Snel geholpen. Top webbureau.(Translated by Google)Have a nice website made! Helped quickly. Top web agency.
janne Medendorp
janne M.
Laatst een website laten maken. Goede service met een tof eindresultaat!(Translated by Google)Have a website created recently. Good service with a great end result!
Daan Vos
Daan V.
Prima team mensen dat mijn goedwerkende vernieuwde website binnen korte tijd heeft gerealiseerd. Communicatie is top, korte lijnen en snelle reacties op vragen of aanpassingen.(Translated by Google)Great team of people who realized my well-functioning new website in a short time. Communication is top notch, short lines and quick responses to questions or adjustments.
Marian Zonnenberg
Marian Z.
Goed bedrijf, snelle reactie en begrijpt direct wat de wensen zijn en vertaald dat snel in een professionele website, maar adviseert ook en dat is voor een ondernemer prettig, zeker als je als ondernemer geen kennis heb. Indien de website aangepast of veranderd moet worden is hierin ook de service snel en goed. Aanrader!(Translated by Google)Good company, quick response and immediately understand what the wishes are and that quickly translated into a professional website, but also advises and that is nice for an entrepreneur, especially if you as an entrepreneur have no knowledge. If the website needs to be adjusted or changed, the service is also fast and good. Recommended!
John Jansen
John J.
Wij zochten voor ons bedrijf een webbureau in Nijmegen om een nieuwe website bij te laten maken. Monkey Vision reageerde snel en heeft een prachtige website voor ons gemaakt! Absolute aanrader! 🎉(Translated by Google)We were looking for a web agency for our company in Nijmegen to have a new website made. Monkey Vision responded quickly and created a beautiful website for us! Absolute must! 🎉
Berend
Berend
Goede serves en helpen je snel met elk probleem!!(Translated by Google)Good serves and help you quickly with any problem !!
Hans van der Velden
Hans van der V.
Deskundig, snel en toegewijd. Prettige goed afgestemde samenwerking. Prachtig resultaat.(Translated by Google)Expert, fast and dedicated. Pleasant well coordinated cooperation. Great result.
Marianne van der Burgh
Marianne van der B.
De service van Monkey Vision is top! Het duurde aanvankelijk even voordat we elkaars taal verstonden en juist in die fase hebben we de doortastende aanpak erg gewaardeerd. Monkey Vision bedankt voor jullie inzet. De Vereniging van NEI therapeuten is erg tevreden met haar nieuwe website!(Translated by Google)The service of Monkey Vision is top! It took a while before we understood each other's language, and it was precisely in that phase that we really appreciated the thorough approach. Monkey Vision thanks for your efforts. The Association of NEI Therapists is very satisfied with its new website!
Vicky Lolkema
Vicky L.
They react very quickly, help you with every obstacle and charge a really reasonable price! Very happy with this team! 🙂
Matteo Bal
Matteo B.
Onze website laten maken door Monkey Vision. Een groep enthousiaste creatievelingen die als een team werken, zoals een team bedoeld is. Ze zijn goed op elkaar ingespeeld en zijn niet te beroerd om elkaars werk over te nemen als dat nodig is. Overleggen goed, komen met goede ideeën en zijn zeer flexibel. Wij zijn zeer tevreden. Keep on doing the good work guys!(Translated by Google)Have our website made by Monkey Vision. A group of enthusiastic creatives who work as a team, as a team intended. They are well attuned to each other and are not too bad to take over each other's work if necessary. Discuss well, come up with good ideas and are very flexible. We are very satisfied. Keep on doing the good work guys!
Mijn Chef
Mijn C.
Website volledig naar wens gebouwd, ook meteen een kickstart gekregen door het SEO starterpakket. Zeker een partij om aan te raden!(Translated by Google)Website completely built to your liking, also immediately got a kickstart by the SEO starter package. Certainly a party to recommend!
Luuk Vonk
Luuk V.
Super fijn geholpen!(Translated by Google)Super nice help!
Melanie Polman
Melanie P.
In het oerwoud van webbouwers springt het topteam van deze monkeys eruit! Helder advies, slimme oplossingen & een vlotte vriendelijke service. Ik zou dit bedrijf zeker aanraden!(Translated by Google)In the jungle of web builders, the top team of these monkeys stand out! Clear advice, smart solutions & a smooth friendly service. I would definitely recommend this company!
Milou Salemans
Milou S.
Top website laten maken!(Translated by Google)Have a top website made!
Bookings The Cabin Amsterdam
Bookings The Cabin A.
Top website laten maken!(Translated by Google)Have a top website made!
Droomidee - Matrassen
Droomidee - M.
Alles goed zonder problemen.(Translated by Google)Everything good without problems.
Herman Jakobs
Herman J.
Toppers, werken snel, accuraat en denken mee!(Translated by Google)Toppers, work quickly, accurately and think along!
Jeffrey van Eck
Jeffrey van E.
Al ruim een jaar onze betrouwbare partner in alles wat met web te maken heeft. Zeker een aanrader als je opzoek bent naar een snelle, kwalitatieve web agency!(Translated by Google)Our reliable partner in everything that has to do with web for more than a year. Definitely recommended if you are looking for a fast, high-quality web agency!
Mark Norbruis
Mark N.
Enorm fijn partij om mee samen te werken. Als eigenaar van een full service mediabureau werk ik graag samen met Wouter en zijn technische team. Bij problemen schieten ze gelijk te hulp. Ze maken duidelijke afspraken en zijn zeer vertrouwelijk!Monkey Vision heeft ons nooit voor aap laten staan bij onze klanten ;)(Translated by Google)Very nice party to work with. As the owner of a full service media agency, I enjoy working together with Wouter and his technical team. They immediately come to the rescue in case of problems. They make clear agreements and are very confidential!Monkey Vision has never let us stand for our customers;)
Haris
Haris
Monkey Vision is zeker een aanrader! Bij Monkey Vision zijn ze professioneel en gedreven! Altijd behulpzaam en als ik vragen heb, kan ik altijd bij ze terecht! Echte toppers!(Translated by Google)Monkey Vision is definitely recommended! At Monkey Vision they are professional and driven! Always helpful and if I have questions, I can always contact them! Real toppers!
Frederique Stuit
Frederique S.
Het team van Monkey Vision luistert goed naar de wensen die je hebt als ondernemer en vertaalt dit naar een goed werkende website. Zeer blij met het resultaat en ook zeker groot pluspunt dat zij voor volledige ontzorging gaan. Aanrader!(Translated by Google)The Monkey Vision team listens carefully to the wishes you have as an entrepreneur and translates this into a properly functioning website. Very happy with the result and certainly a big plus that they go for complete unburdening. Recommended!
Ilias Sakali
Ilias S.
Het Monkey Vision team is erg meedenkend/adviserend gedurende de ontwikkeling van de website. Buiten de ontwikkeling om, voorzien zij ons ook nog eens van handige tools/tips op het gebied van marketing.(Translated by Google)The Monkey Vision team is very cooperative / advising during the development of the website. Outside of development, they also provide us with useful tools / tips in the field of marketing.
Frank Post
Frank P.
Monkey Vision heb ik mijn nieuwe website laten maken en echt 'wauw' , het resultaat mag er wezen! Echt een top bedrijf! 🙂 Ze denken vanuit de klant en nemen echt de tijd om jouw wensen en eisen te bespreken. Hier kunnen nog veel andere bedrijven van leren..(Translated by Google)I have had Monkey Vision make my new website and really 'wow', the result is amazing! Really a top company! 🙂 They think from the customer's perspective and really take the time to discuss your wishes and requirements. Many other companies can learn from this ..
Marleen Huijbregts
Marleen H.
Super bedrijf, heel klantvriendelijk, denken mee en zijn erg deskundig!(Translated by Google)Super company, very customer friendly, think along and are very knowledgeable!
Leukste winkel Westrienen
Leukste winkel W.
Na verschillende webbureaus eindelijk een partij gevonden die doet wat ze beloven, afspraken nakomen en heldere prijzen communiceren. Specialisten zou ik ze zeker willen noemen, ze maken niet alleen prachtige, onderscheidende websites maar zorgen ook dat je uitstekend vindbaar bent. Jullie zijn toppers Monkeys!(Translated by Google)After several web agencies finally found a party that does what they promise, keep their promises and communicate clear prices. I would certainly like to call them specialists, they not only make beautiful, distinctive websites but also ensure that you are excellent to find. You are the best Monkeys!
Mirjam de Heus
Mirjam de H.
Monkey Vision heeft ons zeer goed geholpen met het ontwikkelen van onze site! Medewerkers zijn vriendelijk, professioneel en niets is te veel. Onze verwachtingen zijn overtroffen, zeker gezien de scherpe prijs die standaard gehanteerd wordt.(Translated by Google)Monkey Vision has helped us very well with the development of our site! Employees are friendly, professional and nothing is too much. Our expectations have been exceeded, especially given the competitive price that is used as standard.
Nick Renssen
Nick R.
Snelle service, mooie website!(Translated by Google)Fast service, nice website!
R. Joosten
R. J.
Monkey Vision heeft voor mij niet alleen een hele mooi website gemaakt maar ook meegeholpen aan het ontwerpen/maken van mijn logo. Door het stellen van een paar, simpele, vragen weten zij heel goed hoe ik mijn website graag zou willen hebben. Na de eerste opzet mocht ik er op schieten en hebben zij goed en snel mijn op- aanmerkingen verwerkt. Ze reageren heel snel op vragen en denken echt met je mee. Ik ben heel blij met alles wat ze voor mij hebben gedaan. En ik heb nu een super gave website én logo!! Monkey Vision Team bedankt!(Translated by Google)Monkey Vision not only made a very nice website for me, but also helped design/create my logo. By asking a few simple questions, they know very well how I would like my website to be. After the first set-up I was allowed to shoot at it and they processed my comments well and quickly. They respond very quickly to questions and really think along with you. I am very happy with everything they have done for me. And I now have a super cool website and logo!! Thanks Monkey Vision Team!
Miranda Stoof
Miranda S.
Great company. Fantastic service and excellent creativity and care. Highly recommended!!!!
Tom Hallowes
Tom H.
Monkey Vision bouwde mijn website (ontwerp Esther van Winkel), die ik vervolgens zelf heb gevuld en van puntjes op de i heb voorzien. Voor dat vullen en doen van kleine aanpassingen in vormgeving heb ik heel veel contact gehad met MV. Vooral met Bodine en Rits. Wat een engelengeduld allebei, bij al mijn mails en telefoontjes. Telkens weer heel duidelijk uitleg en meedenken en altijd opgewekt en vriendelijk. En dan is het ook nog razendsnel gegaan. Op 2 juni dronk ik mijn eerste kopje koffie met ontwerpster Esther en nu, een maand en 3 dagen later, is mijn website live. Nou, dit klinkt bijna ongeloofwaardig waarschijnlijk, maar het is eerlijk zo gegaan. Dus ik kan Monkey Vision wel aanbevelen!(Translated by Google)Monkey Vision built my website (design Esther van Winkel), which I then filled myself and provided with dots on the i. I have had a lot of contact with MV for filling in and making minor design changes. Especially with Bodine and Rits. What an angelic patience both, with all my emails and phone calls. Each time very clear explanation and thinking along and always cheerful and friendly. And then it also went very fast. On June 2 I drank my first cup of coffee with designer Esther and now, a month and 3 days later, my website is live. Well, this sounds almost unbelievably likely, but it went that way. So I can recommend Monkey Vision!
Patricia Rehe
Patricia R.
Gedreven, kundig en heel prettig om mee samen te werken! Wij van Key-Factor bevelen Monkey Vision van harte aan!(Translated by Google)Driven, knowledgeable and very pleasant to work with! We at Key-Factor heartily recommend Monkey Vision!
Josette Poels-Liberg
Josette P.
We zijn zeer tevreden over de samenwerking en het resultaat!(Translated by Google)We are very satisfied with the cooperation and the result!
Stefan Ernens
Stefan E.
Super club, staan altijd voor je klaar! Bij nood altijd bereikbaar én behulpzaam. Niets is te gek. Erg blij dat ik Monkey Vision heb gevonden.(Translated by Google)Super club, are always ready for you! Always available and helpful in an emergency. Nothing is to crazy. Very happy that I found Monkey Vision.
Fotografie Ploeg
Fotografie P.
Wouter is echt een websitewiz. Superfijn hoe hij razendsnel de vinger op de zere plek legt én vooral alle manieren om te verbeteren aandraagt. Hij heeft mijn website in no-time aanzienlijk sneller gemaakt. Als ik een keer een onderzoek nodig heb (SEO/SEA) dan weet ik bij wie ik aanklop.(Translated by Google)Wouter is really a website wiz. Super nice how he quickly puts his finger on the sore spot and above all offers ways to improve. He has made my website considerably faster in no time. If I ever need an investigation (SEO / SEA) then I know who I approach.
Germaine Winckels-Schmeits
Germaine W.
Vriendelijk en snel geholpen(Translated by Google)Friendly and quick help
Marielle Hommen
Marielle H.
Klantvriendelijk, snelle reactie op vragen, prettige ondersteuning bij eigen maken Wordpress.(Translated by Google)Customer-friendly, quick response to questions, pleasant home support Wordpress.
harry heijblok
harry H.
Wouter heeft me geholpen met een brainstorm voor het starten van mijn eigen praktijk, samen kwamen we tot nieuwe ideeën en hij heeft me enthousiast gemaakt voor de online website wereld.(Translated by Google)Wouter helped me with a brainstorm for starting my own practice, together we came up with new ideas and he made me enthusiastic about the online website world.
Maaike Marissink
Maaike M.
Ik ben erg tevreden over de diensten van Monkey Vision. Het verraste me zeer hoe snel mijn website naar mijn zin ontworpen is. Het bedrijf is zeer toegankelijk, waardoor veranderingen direct doorgevoerd werden.(Translated by Google)I am very satisfied with the services of Monkey Vision. It surprised me how quickly my website was designed to my liking. The company is very accessible, so changes are implemented immediately.
Wil Greving
Wil G.
Ze weten waar ze mee bezig zijn en waar ze het over hebben. Zeer kundig en professioneel, snel schakelen en goed bereikbaar. We zijn erg blij met deze samenwerking!(Translated by Google)They know what they are doing and what they are talking about. Very knowledgeable and professional, quick switching and easily accessible. We are very happy with this collaboration!
Linda Elbersen
Linda E.
Deze mensen weten wat ze doen. Vanaf het begin was ik onder de indruk van hun presentatie en verhaal. En de brainstormsessie heeft me ook écht verder geholpen.(Translated by Google)These people know what they are doing. From the beginning I was impressed by their presentation and story. And the brainstorming session really helped me further.
Shad Raouf
Shad R.
Vanuit Amersfoort ben ik naar Nijmegen gereisd voor een brainstormsessie bij Monkey Vision. Ik kreeg een hartelijke warme ontvangst met thee en chocolaatjes. Ik heb vrijblijvend goede tips gekregen in een 2-uur durende Brainstormsessie. Hier kan ik goed mee verder. De locatie was ook goed vindbaar op het bedrijventerrein Kerkenbos. Fijn dat ik mocht komen en ik ben blij dat ik jullie ontmoet heb op de Startersdag Nijmegen 2019 Monkey Vision!(Translated by Google)From Amersfoort I traveled to Nijmegen for a brainstorming session at Monkey Vision. I received a warm welcome with tea and chocolates. I received good tips without obligation in a 2-hour Brainstorming session. I can continue well with this. The location was also easy to find on the business park Kerkenbos. Thanks for coming and I am glad that I met you at the Starters Day Nijmegen 2019 Monkey Vision!
jennifer bello
jennifer B.
Snel,Netjes,Correct !!(Translated by Google)Fast, Neat, Correct !!
Raymon Ton
Raymon T.
Ik ben zeer tevreden over het kennismakingsgesprek dat ik heb gehad met Wouter van Monkey Vision. Hij heeft kennis van zaken en een groot inlevingsvermogen. Veel goede en direct bruikbare adviezen gekregen. Een aanrader voor iedere (startende) onderneming.(Translated by Google)I am very satisfied with the introductory meeting I had with Wouter van Monkey Vision. He has knowledge and a great empathy. Many good and immediately useful advice received. A must for every (starting) company.
Chantal Mennes
Chantal M.
Snel, professioneel en betrouwbaar!(Translated by Google)Fast, professional and reliable!
Tanja Noordink
Tanja N.
Vragen worden snel beantwoord en afgehandeld. Prima bedrijf om mee samen te werken!(Translated by Google)Questions are answered and handled quickly. Great company to work with!
B Bomenoutlet
B B.
Erg behulpzaam, helpen je snel en hebben veel kennis van het vak!(Translated by Google)Very helpful, help you quickly and have a lot of knowledge of the profession!
Jordy Segers
Jordy S.
Professionele en persoonlijke behandeling(Translated by Google)Professional and personal treatment
Jan Bulsink
Jan B.
Een jong en gedreven team. Hele goede prijs kwaliteit verhouding. Zeer snel en professioneel. Ik ben erg tevreden en raad Monkey Vision zeker aan.(Translated by Google)A young and driven team. Very good price-quality ratio. Very fast and professional. I am very satisfied and definitely recommend Monkey Vision.
Sudha Vermeulen
Sudha V.
prima bedrijf, staat direct klaar als er hulp nodig is.(Translated by Google)excellent company, ready immediately if help is needed.
Rikie Alberts
Rikie A.
Onwijs blij met mijn nieuwe website! Geweldige service(Translated by Google)Very happy with my new website! Terrific service
Roos van der Voort
Roos van der V.
We zijn zo blij met onze mooie nieuwe website! Zo'n behulpzaam team en een snelle levering. Al je vragen en wensen worden gehoord!(Translated by Google)We are so happy with our beautiful new website! Such a helpful team and fast delivery. All your questions and wishes will be heard!
Marilyn Ruwaard
Marilyn R.
Mooie professionele websites(Translated by Google)Beautiful professional websites
Rocketpowr
Rocketpowr
Zeer professioneel bedrijf. Denkt ontzettend goed mee, over het maken van de website. Zijn snel met reageren, wat ik erg prettig vind. Dit alles voor een zeer aantrekkelijke prijs. Al met al is Monkey Fusion zeker een aanrader!(Translated by Google)Very professional company. Thinks very well about creating the website. They are quick to respond, which I really like. All this for a very attractive price. All in all, Monkey Fusion is definitely recommended!
Marjolein Lof
Marjolein L.
Bij Monkey Vision hebben ze veel verstand van het maken van goede en effectieve Wordpress websites. Vanaf het begin tot aan het eind wordt er mee gedacht. Het is een erg fijn bedrijf om mee samen te werken!(Translated by Google)At Monkey Vision they know a lot about creating good and effective Wordpress websites. It is thought along from the beginning to the end. It is a very nice company to work with!
Melanie van Dijk
Melanie van D.
Ik heb mijn webshop Bonsaishopfagus.nl door Monkey Vision laten bouwen. Ook nu de site al een paar maanden online is wordt ik nog regelmatig geholpen als ik hierover vragen heb. Goed bedrijf die genoeg tijd voor je over heeft.(Translated by Google)I had my webshop Bonsaishopfagus.nl built by Monkey Vision. Even now that the site has been online for a few months, I am still regularly helped if I have questions about this. Good company that has enough time for you.
Bonsaishop Fagus
Bonsaishop F.
Snelle service, vlotte communicatie en betrouwbare partner. Wij zijn ontzettend blij met team monkeyvision!(Translated by Google)Fast service, smooth communication and reliable partner. We are very happy with team monkeyvision!
Martien Iris
Martien I.
Goede, snelle en betrouwbare website nodig? Dan moet je bij monkeyvision zijn!(Translated by Google)Need a good, fast and reliable website? Then monkeyvision is the place to be!
Martien de Jong
Martien de J.
Super service! Fijn bedrijf.(Translated by Google)Super service! Nice company.
Renée Heuveling
Renée H.
Zeker een aanrader! Monkey Vision is een zeer behulpzaam bedrijf, ook na de levering van het product of de dienst. Monkey Vision communiceert goed; snel maar duidelijk, dit zorgt er voor dat je niet achteraf voor verassingen komt te staan.(Translated by Google)Highly recommended! Monkey Vision is a very helpful company, even after the delivery of the product or service. Monkey Vision communicates well; fast but clear, this ensures that you will not be faced with surprises afterwards.
Bas Vennix
Bas V.
Goede service, erg flexibel en prijs/kwaliteit verhouding is perfect(Translated by Google)Good service, very flexible and perfect price / quality ratio
Nick Smits van Oyen
Nick Smits van O.
Fijne samenwerking. Hebben tijd en aandacht voor de klant. Goede prijs-kwaliteit-verhouding.(Translated by Google)Fine cooperation. Have time and attention for the customer. Good value for money.
Colette van Nunen
Colette van N.
Goede websitebouwer die snel reageert op wensen van de klant(Translated by Google)Good website builder that responds quickly to customer needs
Daniël Timmermans
Daniël T.
Tim is a professional webmaster and he always have been helpful when my site had some cosmetic problem. Definetly recommending Monkey vision. Sharp price for top result!Thierry ( crepes nomades)
Thierry G
Thierry G
Sinds een half jaar een nieuwe website laten maken voor de praktijk waar ik werk. Ondanks dat dit voor Monkey Vision de eerste keer was dat ze een huisartsenpraktijk als klant kregen hebben ze het heel goed begrepen. Contact onderling is goed en makkelijk. Je wordt erg snel geholpen en niets is teveel. Kortom een bedrijf om aan te raden bij het bouwen van een nieuwe website.(Translated by Google)I had a new website made for the practice where I work for six months now. Although this was Monkey Vision's first time having a GP practice as a customer, they understood it very well. Contact with each other is good and easy. You will be helped very quickly and nothing is too much. In short, a company to recommend when building a new website.
Ans Claassens
Ans C.
Deze organisatie combineert haar kennis van de business- en technische kant met een ongekend niveau van klantvriendelijkheid en service. Top!(Translated by Google)This organization combines its knowledge of the business and technical side with an unprecedented level of customer friendliness and service. Top!
Paul VdV
Paul V.
Monkey Vision - yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7